Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế máy công cụ

Được đăng lên bởi Ngocna Le
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 5996 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đồ án thiết kế máy công cụ
Lời nói đầu
Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của cuộc cách mạng khoa học kỹ
thuật trên toàn cầu nói chung và với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc ta
nói riêng hiện nay đó là việt cơ khí hoá và tự động hoá quá trình sản xuất. Nó nhằm tăng
năng xuất lao động và phát triển nền kinh tế quốc dân. Trong đó công nghiệp chế tạo máy
công cụ và thiết bị đóng vai trò then chốt . Để đáp ứng nhu cầu này, đi đôi với công việc
nghiên cứu,thiết kế nâng cấp máy công cụ là trang bị đầy đủ những kiến thức sâu rộng về
máy công cụ và trang thiết bị cơ khí cũng nh khả năng áp dụng lý luận khoa học thực tiễn
sản xuất cho đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật là không thể thiếu đợc. Với những kiến
thức đã đợc trang bị, sự hớng dẫn nhiệt tình của các thầy giáo cũng nh sự cố gắng cuả bản
thân. Đến naynhiệm vụ đồ án máy công cụ đợc giao cơ bản em đã hoàn thành. Trong toàn
bộ quá trình tính toán thiết kế máy mới " Máy tiện ren vít vạn năng "có thể nhiều hạn chế.
Rất mong đợc sự chỉ bảo của các thầy giáo và cộng sự.

1

Lê Văn Huyên _ CTM7-K45

Đồ án thiết kế máy công cụ
Phần I: khảo sát máy cùng cỡ
Máy tiện là máy công cụ phổ thông, chiếm 40 – 50% số lợng máy công cụ trong các
nhà máy, phân xởng cơ khí. Dùng để tiện các mặt tròn xoay ngoài và trong (mặt trụ, mặt
côn, mặt định hình, mặt ren) xén mặt đầu, cắt đứt … Có thể khoan, khoét, doa trên máy
tiện.
Trong thực tế, chúng ta có các loại máy tiện vạn năng, máy tiện tự động, bán tự động,
chuyên môn hoá và chuyên dùng, máy tiện revolve, máy tiện CNC…
Tuy nhiên do thực tế yêu cầu thiết kế máy tiện vạn năng hạng trung, vì vậy ta chỉ xem
xét, khảo sát nhóm máy tiện ren vít vạn năng hạng trung (đặc biệt là máy T620).
Các máy hạng trung đang đợc sử dụng rộng rãi trên thị trờng Việt Nam đợc thống kê
trong bảng sau:
Chỉ tiêu so sánh
Công suất động cơ (Kw)
Chiều cao tâm máy (mm)
Khoảng cách lớn nhất giữa hai mũi tâm (mm)
Số cấp tốc độ
Số vòng quay nhỏ nhất nmin (v/p)
Số vòng quay lớn nhất nMax (v/p)
Lợng chạy dao dọc nhỏ nhất Sdmin (mm/v)
Lợng chạy dao dọc lớn nhất SdMax (mm/v)
Lợng chạy dao ngang nhỏ nhất Snmin (mm/v)
Lợng chạy dao ngang lớn nhất SnMax (mm/v)
Các loại ren tiện đợc

T620
T616
1A62
1A616
10
4,5
7
4,5
200
160
200
200
1400
750
1500
1000
23
12
21
21
12,5
44
11,5
11,2
2000
1980
1200
2240
0,070
0,060
0,082
0,080
4,16
1,07
1,59
1,36
0,035
0,040
0,027
0,080
2,08
0,78
0,52
1,36
Ren Quốc tế, Anh, Môđun, Pitch

Nhận xét: trên đây cha phải là tất cả các loại máy trong nớc ta có nhng do hạn...
§å ¸n thiÕt kÕ m¸y c«ng cô
Lêi nãi ®Çu
Mét trong nh÷ng néi dung ®Æc biÖt quan träng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc
thuËt trªn toµn cÇu nãi chung vµ víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ta
nãi riªng hiÖn nay ®ã lµ viÖt khÝ h®éng hqu¸ tr×nh s¶n xuÊt. nh»m t¨ng
n¨ng xuÊt lao ®éng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong ®ã c«ng nghiÖp chÕ t¹o y
c«ng thiÕt ®ãng vai trß then chèt . §Ó ®¸p øng nhu cÇu nµy, ®i ®«i víi c«ng viÖc
nghiªn cøu,thiÕt kÕ n©ng cÊp y c«ng cô lµ trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc s©u réng vÒ
m¸y c«ng cô vµ trang thiÕt bÞ c¬ khÝ còng nh kh¶ n¨ng ¸p dông lý luËn khoa häc thùc tiÔn
s¶n xuÊt cho ®éi n c¸n khoa häc thuËt kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Víi nh÷ng kiÕn
thøc ®· ®îc trang bÞ, sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña c thÇy gi¸o còng nhcè g¾ng cu¶ b¶n
th©n. §Õn naynhiÖm vô ®å ¸n y c«ng cô ®îc giao c¬ b¶n em ®· hoµn thµnh. Trong toµn
bé qu¸ tr×nh tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y míi " M¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng "cã thÓ nhiÒu h¹n chÕ.
RÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy gi¸o vµ céng sù.
Lª V¨n Huyªn _ CTM7-K45
1
Đồ án thiết kế máy công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế máy công cụ - Người đăng: Ngocna Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đồ án thiết kế máy công cụ 9 10 553