Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế máy

Được đăng lên bởi thietkeoto2020
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñoà aùn thieát keá maùy sinh vieân:Ng.Tieán Duõng
PHAÀN I: TÌM HIEÅU HEÄ THOÁNG TRUYEÀN ÑOÄNG MAÙY
- Heä thoáng truyeàn ñoäng bao goàm coù ; ñoäng cô ñieän ,boä truyeàn ñai
thang ,hôïp giaûm toác , noái truïc , xích taûi .
- Ñoäng cô ñieän laø nôi truyeàn coâng suaát (hay moment) ñeán xích taûi
nhôø hôïp giaûm toác.
- Khi ñoäng cô quay ,nhôø coù boä truyeàn ñai laøm cho truïc 1 cuûa hôïp
giaûm toác quay.
- Thoâng qua baùnh raêng 1 chuû ñoäng cuûa caëp baùnh raêng caáp nhanh
laøm baùnh raêng 2 bò ñoäng quay .
-Baùnh raêng 2 bò ñoäng quay laøm cho truïc 2 quay ,baùnh raêng 3 chuû
ñoäng cuûa caëp baùnh raêng caáp chaäm ñöôïc gaén treân truïc 2 cuõng quay
theo .
- Khi baùnh raêng 3 quay laøm cho baùnh raêng 4 cuûa caëp baùnh raêng caáp
chaäm quay.
-Khi baùnh raêng 4 quay laøm cho truïc 3 quay . thoâng qua heä thoáng noái
truïc laøm cho xích taûi quay .
-Xích taûi quay vôùi vaän toác chaäm hôn vaän toác cuûa ñoäng cô, nhöng noù
coù giaù trò moment xoaén lôùn hôn cuûa ñoäng cô.
Thoâng soá cho tröôùc:
)(110
/3.1
7000
)(12
)(44
);(45
3.0,8.0,
3
2
1
321
mmp
smV
NF
st
st
st
TTTTTT
Z=11(raêng)
L=8(naêm)
1
Đồ án thiết kế máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế máy - Người đăng: thietkeoto2020
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đồ án thiết kế máy 9 10 163