Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế mỏ hầm lò

Được đăng lên bởi Quyên Bùi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 3 lần
V7.2
V7.1

V6.2

V5.2
V5.1

V6.1

V4.2
V4.1

LC-DT V4

V5.3

V3.1

LC-DT V4

V5.4

V7.3

V6.4 V6.3

V7.4

Ghi Chó
T§

Qu¹t côc bé
Lß chî
T§ Tr¹m ®iÖn

Giã bÈn

TB Tr¹m b¬m

Giã s¹ch

Aq HÇm ¸cquy

Aq

TB
KV S©n ga

HÇm nhò t­¬ng

H×nh 4.3. gi¶n ®å ph©n phèi giã

...
H×nh 4.3. gi¶n ®å ph©n phèi giã
Giã bÈn
Giã s¹ch
HÇm nhò t¬ng
Tr¹m ®iÖn
TB
Tr¹m b¬m
Aq
HÇm ¸cquy
Ghi Chó
Lß chî
Qu¹t côc bé
V3.1
V4.2
V4.1
V5.2
V5.1
V6.1
V6.2
V7.2
V7.1
V7.4
V7.3
V6.4
V6.3
V5.3
V5.4
LC-DT V4
LC-DT V4
TB
Aq
KV S©n ga
Đồ án thiết kế mỏ hầm lò - Người đăng: Quyên Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đồ án thiết kế mỏ hầm lò 9 10 0