Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế mỏ hầm lò

Được đăng lên bởi Quyên Bùi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 971 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Lêi nãi ®Çu
C«ng nghiÖp khai kho¸ng ngµnh rÊt quan träng trong nÒn kinh quèc
d©n, tr×nh ®é thuËt c¸c chØ tiªu thuËt cña ¶nh hëng rÊt lín tíi
ph¸t triÓn cña ngµnh khai th¸c. Trong qtr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸
cña ®Êt níc ngµnh khai kho¸ng ®ang bíc vµo mét giai ®o¹n míi ph¸t triÓn
vÒ quy m« vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ khai th¸c.
Cho x©y dùng míi, réng ®ang s¶n xuÊt, hay chuÈn bÞ
mét møc míi, mét khu khai th¸c trong ®Òu ph¶i tiÕn hµnh thiÕt vØa.
ThiÕt më vØa mét kh©u tríc tiªn träng u ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng .
HiÖu qu¶ kinh tÕ vµ tÝnh tiªn tiÕn cña thiÕt kÕ g¾n liÒn víi t×nh tr¹ng kü thuËt
vµ tæ chøc s¶n xuÊt.
ThiÕt vØa quyÕt ®Þnh ®Õn quy s¶n xuÊt tr×nh ®é trang
thuËt, møc ®é tiªn tiÕn cña c s¬ ®å c«ng nghÖ vµ c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt
cña má. quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc dông vèn ®Çu t hîp lý, khai th¸c hîp
nguån tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i trêng .V× vËy thiÕt kÕ më vØa mang mét ý nghÜa
hÕt søc quan träng trong nghiÖp x©y dùng ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp
má cña níc ta.
Qua nh÷ng g× ®· ®îc häc tõ nhµ trêng , ng i gi¶ng y cña thÇy
PGS.TS. TrÇn V¨n Thanh, em ®îc giao ®Ò tµi thiÕt më vØa khai th¸c
than. Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, nªn trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu t vËy em mong ®îc gióp ®ì cña c¸c thÇy, c
b¹n ®ång nghiÖp ®Ó lÇn sau em lµm tèt h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n !
SV.Phïng Xu©n H¶i
Đồ án thiết kế mỏ hầm lò - Trang 2
Đồ án thiết kế mỏ hầm lò - Người đăng: Quyên Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đồ án thiết kế mỏ hầm lò 9 10 294