Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Thiết Kế mỏ lộ thiên

Được đăng lên bởi Phạm Công Thắng
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1413 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Tng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt *-* THiÕt kÕ má lé thiªn *-*
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu 2
§Ò tµi 3
Ch¬ng I
Biªn giíi má vµ tr÷ lîng má
I.1. HÖ sè bãc ®Êt ®¸. 4
I.2. X¸c ®Þnh biªn giíi má. 4
I.3. X¸c ®Þnh tr÷ lîng má. 7
Ch¬ng II
Më vØa kho¸ng sµng vµ hÖ thèng khai th¸c
II.1. Më vØa kho¸ng sµng. 8
II.2. Lùa chän hÖ thèng khai th¸c. 11
Ch¬ng III
S¶n lîng má lé thiªn
III.1. Thêi gian chuÈn bÞ tÇng míi. 20
III.2. Tèc ®é xuèng s©u. 22
III.3. S¶n lîng má lé thiªn. 23
Ch¬ng IV
ChÕ ®é c«ng t¸c má
IV.1. Kh¸i niÖm. 24
IV.2. X©y dùng biÓu ®å chÕ ®é c«ng t¸c má V, Q = f(H). 24
IV.3. S¶n lîng ®Ó cã thÓ ®a má vµo s¶n xuÊt. 29
IV.4. Thêi gian khèi lîng x©y dùng c¬ b¶n. 30
IV.5. X©y dùng biÓu ®å lÞch kÕ ho¹ch. 30
KÕt luËn 32
Lêi nãi ®Çu
Theo tæng ®å ph¸t triÓn ngµnh má th× s¶n lîng than khai th¸c Thiªn hiÖn
chiÕm kho¶ng 65% 70% tæng s¶n lîng than ë níc ta. Nªn viÖc khai th¸c má b»ng
Sinh viªn: Đặng Văn Xuyn Khai th¸c A- K51_Qu¶ng Ninh
1
Đồ án Thiết Kế mỏ lộ thiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Thiết Kế mỏ lộ thiên - Người đăng: Phạm Công Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đồ án Thiết Kế mỏ lộ thiên 9 10 543