Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế mỏ lộ thiên (Khai thác lộ thiên)

Được đăng lên bởi Quỳnh Lê Công
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 10524 lần   |   Lượt tải: 96 lần
ĐỒ ÁN MÔN QTCN VÀ THIẾT KẾ MỎ LỘ THIÊN
Môc lôc
Më ®Çu...............................................................................................................................2
Ch¬ng 1
X¸c ®Þnh biªn giíi má
theo nguyªn t¾c Kgh  Kbg
1.1. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh biªn giíi má........................................................................4
1.1.1. HÖ sè bãc ®Ê ®¸...........................................................................................4
1.1.2X¸c ®Þnh hÖ sè bãc giíi h¹n cña má (Kgh).....................................................4
1.1.3. C¬ së kinh tÕ cña nguyªn t¾c Kgh  Kgh.......................................................5
1.2. X¸c ®Þnh biªn giíi má..........................................................................................6
1.2.1.Lùa chän x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè v , t........................................................7
1.2.2. X¸c ®Þnh chiÒu s©u cuèi cïng Hc.................................................................7
1.2.3.X¸c ®Þnh biªn giíi phÝa trªn.........................................................................8
1.3. TÝnh tr÷ lîng trong biªn giíi cña má....................................................................9
1.3.1. TÝnh tr÷ lîng than trong biªn giíi má..........................................................9
1.3.2. TÝnh khèi lîng ®Êt bãc.................................................................................9
Ch¬ng 2
ThiÕt kÕ më vØa
2.1. §ång bé thiÕt bÞ sö dông....................................................................................10
2.2. VÞ trÝ cña b·i th¶i vµ c¸c c«ng tr×nh trªn mÆt ®Êt.................................................12
2.3. Lùa chän h×nh thøc më vØa.................................................................................13
2.4. ThiÕt kÕ c¸c tuyÕn ®êng hµo...............................................................................13
2.4.1. §é dèc cña tuyÕn hµo................................................................................13
2.4.2. B¸n kÝnh quay............................................................................................13
2.4.3. ChiÒu dµi lý thuyÕt cña tuyÕn ®êng............................................................14
2.4.4. ChiÒu réng cña ®¸y hµo cë b¶n..................................................................15
2.4.5. Gãc nghiªng cña thµnh hµo, ...................................................................16
2.4.6. TÝnh to¸n cho c¸c hµo..................................
ĐỒ ÁN MÔN QTCN VÀ THIẾT KẾ MỎ LỘ THIÊN
Môc lôc
Më ®Çu...............................................................................................................................2
Ch¬ng 1
X¸c ®Þnh biªn giíi má
theo nguyªn t¾c K
gh
K
bg
1.1. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh biªn giíi má........................................................................4
1.1.1. HÖ sè bãc ®Ê ®¸...........................................................................................4
1.1.2X¸c ®Þnh hÖ sè bãc giíi h¹n cña má (K
gh
).....................................................4
1.1.3. C¬ së kinh tÕ cña nguyªn t¾c K
gh
K
gh
.......................................................5
1.2. X¸c ®Þnh biªn giíi má..........................................................................................6
1.2.1.Lùa chän x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè
v
,
t
........................................................7
1.2.2. X¸c ®Þnh chiÒu s©u cuèi cïng H
c
.................................................................7
1.2.3.X¸c ®Þnh biªn giíi phÝa trªn.........................................................................8
1.3. TÝnh tr÷ lîng trong biªn giíi cña má....................................................................9
1.3.1. TÝnh tr÷ lîng than trong biªn giíi má..........................................................9
1.3.2. TÝnh khèi lîng ®Êt bãc.................................................................................9
Ch¬ng 2
ThiÕt kÕ më vØa
2.1. §ång bé thiÕt bÞ sö dông....................................................................................10
2.2. VÞ trÝ cña b·i th¶i vµ c¸c c«ng tr×nh trªn mÆt ®Êt.................................................12
2.3. Lùa chän h×nh thøc më vØa.................................................................................13
2.4. ThiÕt kÕ c¸c tuyÕn ®êng hµo...............................................................................13
2.4.1. §é dèc cña tuyÕn hµo................................................................................13
2.4.2. B¸n kÝnh quay............................................................................................13
2.4.3. ChiÒu dµi lý thuyÕt cña tuyÕn ®êng............................................................14
2.4.4. ChiÒu réng cña ®¸y hµo cë b¶n..................................................................15
2.4.5. Gãc nghiªng cña thµnh hµo, ...................................................................16
2.4.6. TÝnh to¸n cho c¸c hµo................................................................................16
2.3. TÝnh to¸n khèi lîng má......................................................................................18
2.3.1. Hµo ngoµi..................................................................................................18
2.3.2. Hµo dèc.....................................................................................................19
2.3.3. Hµo chuÈn bÞ...........................................................................................19
Ch¬ng 3
ThiÕt kÕ hÖ thèng khai th¸c
3.1.Lùa chän hÖ thèng khai th¸c...............................................................................20
3.2. C¸c yÕu tè cña hÖ thèng khai th¸c......................................................................20
3.2.1. ChiÒu cao tÇng (h).....................................................................................20
3.2.2. ChiÒu réng mÆt tÇng c«ng t¸c (B
min
)...........................................................21
3.2.3. ChiÒu réng d¶i khÊu (A)............................................................................22
3.2.4. ChiÒu dµi tuyÕn c«ng t¸c (L
t
) vµ luång xóc (L
x
)........................................24
3.3. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè lµm viÖc cña khai trêng...................................................25
3.3.1. ChiÒu réng ®ai vËn chuyÓn (Bv) vµ ®ai b¶o vÖ (B
b
)....................................25
Nhãm thùc hiªn: Nhãm 5 1 Líp: Liªn th«ng khai th¸c K6
Đồ án thiết kế mỏ lộ thiên (Khai thác lộ thiên) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế mỏ lộ thiên (Khai thác lộ thiên) - Người đăng: Quỳnh Lê Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đồ án thiết kế mỏ lộ thiên (Khai thác lộ thiên) 9 10 554