Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế mỏ lộ thiên

Được đăng lên bởi dung-hoang
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 34417 lần   |   Lượt tải: 820 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Lớp TCKT-K54
Đồ án môn học Cở sở thiết kế mỏ lộ thiên

MỤC LỤC
STT

DANH MỤC

TRANG

1

MỞ ĐẦU

2

4

Chương I. Xác định biên giới của mổ lộ thiên

4

5

Chương II. Thiết kế mở vỉa

10

6

Chương III. Hệ thống khai thác và đồng bộ thiết bị trên mỏ

21

7

Chương IV. Sản lượng mỏ lộ thiên

31

8
9
10

Chương V. Tính toán các khâu sản xuất chính trong dây chuyền
công nghệ trên mỏ lộ thiên
Chương VI. Các vấn đề về ổn định, cung cấp điện – nước, thoát
nước, an toàn và môi trường trên mỏ lộ thiên
KẾT LUẬN

Giảng viên: PGS.TS. Bùi Xuân Nam

43
68
72

Trang 1

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Lớp TCKT-K54
Đồ án môn học Cở sở thiết kế mỏ lộ thiên

MỞ ĐẦU
Hiện nay nghành công nghiệp khai thác khoáng sản ở nước ta đang được
phát triển và nâng cấp có tính quy mô hơn và lợi ích kinh tế hơn. Khai thác than
là nghành công nghiệp chủ đạo trong công cuộc khai thác khoáng sản ở nước ta
hiện nay. Khoáng sản than đang được khai thác trên cả hai phương án là khai
thác lộ thiên và khai thác hầm lò. Đối với những mỏ có vỉa nằm sâu trong lòng
đất, chiều dày lớp đất đá phủ lớn so với chiều dày vỉa quặng thì áp dụng phương
pháp khai thác hầm lò mới đem lại lợi ích kinh tế. Còn những mỏ có vỉa dốc
thoải hay nằm ngang, chiều dày lớp đất đá phủ không lớn, hoặc vỉa có chiều dày
lớn thì áp dụng phương pháp khai thác lộ thiên là đem lại hiệu quả kinh tế nhất.
Tuy nhiên khoáng sản than khai thác ngày càng mai một, để tận thu tối đa
khoáng sản tránh lãng phí trong khi khai thác cần tính toán công nghệ khai thác,
hệ thống khai thác và cơ sở tính toán thiết kế khai thác mỏ phù hợp, có cơ sở
khoa học. Trong chương trình môn học Cơ sở thiết kế mỏ lộ thiên được đào tạo
tại Trường Đại học Mỏ địa chất do Giảng viên: PGS.TS. Bùi Xuân Nam giảng
dậy. Nhóm sinh viên chúng em đã được thầy truyền đạt, phân tích, giảng dậy
hướng dẫn thiết kế mỏ lộ thiên. Để có một tổng thể kiến thức chuyên môn tốt
nhất, sát thực tế nhất cho sinh viên, chúng em đã được thầy giao cho một đề tài
về thiết kế khai thác vỉa than bằng phương pháp lộ thiên.
Nội dung đề tài nhƣ sau:
I. Điều kiện tự nhiên:
- Cho vỉa than quy cách, có chiều dày và góc cắm không thay đổi, chiều
dài theo phương L = 1000m;
- Chiều dày nằm ngang của vỉa M = 25m;
- Góc cắm của vỉa γ = 300;
- Chiều dày lớp đất đá phủ h0= 15m;
- Góc ổn định trong đất đá mỏ là γôđ = 300;
- Đất đá có độ cứng trung bình fd= 9-10, than có độcứng ft= 3-4;
II. Điều kiện kinh tế kỹ thuật:
- Chi phí khai thác 1 tấn than không kể chi phí bóc đất đá, a...
TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT Lớp TCKT-K54
Đồ án môn học Cở sở thiết kế mỏ lộ thiên
Ging viên: PGS.TS. Bùi Xuân Nam Trang 1
MC LC
STT
DANH MC
TRANG
1
M ĐẦU
2
4
Chương I. Xác định biên gii ca m l thiên
4
5
Chương II. Thiết kế m va
10
6
Chương III. H thống khai thác và đồng b thiết b trên m
21
7
Chương IV. Sản lượng m l thiên
31
8
Chương V. Tính toán các khâu sn xut chính trong dây chuyn
công ngh trên m l thiên
43
9
Chương VI. Các vn đề v ổn định, cung cấp điện c, thoát
ớc, an toàn và môi trường trên m l thiên
68
10
KT LUN
72
Đồ án thiết kế mỏ lộ thiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế mỏ lộ thiên - Người đăng: dung-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Đồ án thiết kế mỏ lộ thiên 9 10 561