Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án Thiết Kê Ô Tô

Được đăng lên bởi CA Roi
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN : THIEÁT KEÁ ÑÖÔØNG QUA 2 ÑIEÅM CD

GVHD:THS.HUYØNH NGOÏC VAÂN

CHÖÔNG 1

GIÔÙI THIEÄU TÌNH HÌNH CHUNG CUÛA TUYEÁN
ÑÖÔØNG C- D
1.1 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG :
Trong neàn kinh teá quoác daân, vaän taûi laø moät ngaønh kinh teá ñaëc bieät vaø quan
troïng. Noù coù muïc ñích vaän chuyeån haøng hoùa töø nôi naøy ñeán nôi khaùc. Ñaát
nöôùc ta trong nhöõng naêm gaàn ñaây phaùt trieån raát maïnh meõ, nhu caàu vaän
chuyeån haøng hoùa vaø haønh khaùch ngaøy moät taêng. Trong khi ñoù maïng löôùi
giao thoâng nhìn chung coøn haïn cheá. Phaàn lôùn chuùng ta söû duïng nhöõng
tuyeán ñöôøng cuõ, maø nhöõng tuyeán ñöôøng naøy khoâng theå ñaùp öùng nhu caàu
vaän chuyeån lôùn nhö hieän nay.
Chính vì vaäy, trong giai ñoaïn phaùt trieån naøy - ôû thôøi kyø ñoåi môùi döôùi chính
saùch quaûn lyù kinh teá ñuùng ñaén cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ thu huùt ñöôïc söï
ñaàu tö maïnh meõ töø nöôùc ngoaøi. Neân vieäc caûi taïo, naâng caáp vaø môû roäng
caùc tuyeán ñöôøng saün coù vaø xaây döïng môùi caùc tuyeán ñöôøng oâ toâ ngaøy caøng
trôû neân caàn thieát ñeå laøm tieàn ñeà cho söï phaùt trieån kinh teá, vaên hoùa, giaùo
duïc vaø quoác phoøng, ñaåy nhanh quaù trình coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa
ñaát nöôùc.
Tuyeán ñöôøng thieát keá töø C - D thuoäc ñòa baøn tænh Taây Ninh. Ñaây laø tuyeán
ñöôøng laøm môùi coù yù nghóa raát quan troïng trong vieäc phaùt trieån kinh teá ñòa
phöông noùi rieâng vaø caû nöôùc noùi chung. Tuyeán ñöôøng noái caùc trung taâm
kinh teá, chính trò, vaên hoùa cuûa tænh nhaèm töøng böôùc phaùt trieån kinh teá vaên
hoùa toaøn tænh. Tuyeán ñöôïc xaây döïng ngoaøi coâng vieäc chính yeáu laø vaän
chuyeån haøng hoùa phuïc vuï ñi laïi cuûa ngöôøi daân maø coøn naâng cao trình ñoä
daân trí cuûa ngöôøi daân khu vöïc laân caän tuyeán. Vì vaäy, noù thöïc söï caàn thieát
vaø phuø hôïp vôùi chính saùch phaùt trieån.
Tænh Taây Ninh laân caän Thaønh Phoá HCM, tænh Bình Phöôùc, Long An vaø
bieân giôùi neân trôû thaønh vuøng coù tieàm naêng phaùt trieån coâng nghieäp ôû mieàn
Nam noùi rieâng vaø caû nöôùc noùi chung. Ñaët bieät tænh raát phaùt trieån troàng troït
(cao su, ñaâïu phoäng, tieâu, ñeàu…) vaø caùc loaïi caây coâng nghieäp khaùc. Do ñoù
vieâïc xaây döïng tuyeán ñöôøng qua 2 ñieåm C - D laø raát caàn thieát ñeå hoå trôï cho
coâng taùc khai thaùc taøi nguyeân, tieàm naêng kinh teá cuûa tænh.
1.2 TÌNH HÌNH CHUNG CUÛA TUYEÁN ÑÖÔØNG :
1.2.1 Cô sôû phaùp lyù ñeå laäp baùo caùo ñaàu tö:
+ Caên cöù vaøo quy hoaïch phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa vuøng trong giai...
ĐỒ ÁN : THIEÁT KEÁ ÑÖÔØNG QUA 2 ÑIEÅM CD GVHD:THS.HUYØNH NGOÏC VAÂN
CHÖÔNG 1
GIÔÙI THIEÄU TÌNH HÌNH CHUNG CUÛA TUYEÁN
ÑÖÔØNG C- D
1.1 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG :
Trong neàn kinh teá quoác daân, vaän taûi laø moät ngaønh kinh teá ñaëc bieät vaø quan
troïng. Noù coù muïc ñích vaän chuyeån haøng hoùa töø nôi naøy ñeán nôi khaùc. Ñaát
nöôùc ta trong nhöõng naêm gaàn ñaây phaùt trieån raát maïnh meõ, nhu caàu vaän
chuyeån haøng hoùa vaø haønh khaùch ngaøy moät taêng. Trong khi ñ maïng löôùi
giao thoâng nhìn chung coøn haïn cheá. Phaàn lôùn chuùng ta söû duïng nhöõng
tuyeán ñöôøng cuõ, maø nhöõng tuyeán ñöôøng naøy khoâng theå ñaùp öùng nhu caàu
vaän chuyeån lôùn nhö hieän nay.
Chính vì vaäy, trong giai ñoaïn phaùt trieån naøy - ôû thôøi kyø ñoåi môùi döôùi chính
saùch quaûn lyù kinh teá ñuùng ñaén cuûa Ñaûng vaø Nhaø ôùc ñaõ thu huùt ñöôïc söï
ñaàu tö maïnh meõ töø nöôùc ngoaøi. Neân vieäc caûi taïo, naâng caáp vaø môû roäng
caùc tuyeán ñöôøng saün coù vaø xaây döïng môùi caùc tuyeán ñöôøng toâ ngaøy caøng
trôû neân caàn thieát ñeå laøm tieàn ñeà cho söï phaùt trieån kinh teá, vaên hoùa, giaùo
duïc vaø quoác phoøng, ñaåy nhanh quaù trình coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa
ñaát nöôùc.
Tuyeán ñöôøng thieát keá töø C - D thuoäc ñòa baøn tænh Taây Ninh. Ñaây laø tuyeán
ñöôøng laøm môùi coù nghóa raát quan troïng trong vieäc phaùt trieån kinh teá ñòa
phöông noùi rieâng vaø caû nöôùc noùi chung. Tuyeán ñöôøng noái caùc trung taâm
kinh teá, chính trò, vaên hoùa cuûa tænh nhaèm töøng böôùc phaùt trieån kinh teá vaên
hoùa toaøn tænh. Tuyeán ñöôïc xaây döïng ngoaøi coâng vieäc chính yeáu laø vaän
chuyeån haøng hoùa phuïc vuï ñi laïi cuûa ngöôøi daân maø coøn naâng cao trình ñ
daân trí cuûa ngöôøi daân khu vöïc laân caän tuyeán. vaäy, noù thöïc söï caàn thieát
vaø phuø hôïp vôùi chính saùch phaùt trieån.
Tænh Taây Ninh laân caän Thaønh Phoá HCM, tænh Bình Phöôùc, Long An vaø
bieân giôùi neân trôû thaønh vuøng coù tieàm naêng phaùt trieån coâng nghieäp ôû mieàn
Nam noùi rieâng vaø caû nöôùc noùi chung. Ñaët bieät tænh raát phaùt trieån troàng troït
(cao su, ñaâïu phoäng, tieâu, ñeàu…) vaø caùc loaïi caây coâng nghieäp khaùc. Do ñoù
vieâïc xaây döïng tuyeán ñöôøng qua 2 ñieåm C - D laø raát caàn thieát ñeå hoå trôï cho
coâng taùc khai thaùc taøi nguyeân, tieàm naêng kinh teá cuûa tænh.
1.2 TÌNH HÌNH CHUNG CUÛA TUYEÁN ÑÖÔØNG :
1.2.1 Cô sôû phaùp lyù ñeå laäp baùo caùo ñaàu tö:
+ Caên cöù vaøo quy hoaïch phaùt trieån kinh t xaõ hoäi cuûa vuøng trong giai
ñoaïn töø naêm 2006 ñeán naêm 2021.
+ Keát quaû ï baùo veà maät ñoä xe cho tuyeán C - D ñeán naêm töông lai ñaït
N
15
= 3038 xcqñ/ngaøy ñeâm.
SVTH : PHẠM THẾ HÙNG 1 LÔÙP : CD04A
Đồ Án Thiết Kê Ô Tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ Án Thiết Kê Ô Tô - Người đăng: CA Roi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Đồ Án Thiết Kê Ô Tô 9 10 155