Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế phân xưởng tôm đông lạnh

Được đăng lên bởi theluvofdevil-gmail-com
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ñoà aùn moân hoïc Coâng ngheä Thöïc phaåm

GVHD: Nguyeãn Vuõ Tuaân

Chöông 1:

TOÅNG QUAN

1.1 Toång quan veà nguyeân lieäu vaø saûn phaåm
1.1.1

Giaù trò dinh döôõng cuûa thuyû saûn

Thòt caùc loaïi haûi saûn chöùa khoaûng 1/6 laø chaát ñaïm, chaát ñaïm naøy giaøu caùc acid amin thieát yeáu maø cô theå khoâng töï
toång hôïp ñöôïc nhö Lysine, Methionine. Phaàn lôùn chaát beùo cuûa thuûy haûi saûn (caù) laø caùc acid beùo chöa no coù lôïi cho söùc
khoûe nhö Oleic, DHA, tieàn DHA,... ñoàng thôøi trong chaát beùo ñoù laïi chöùa nhieàu vitamin quan troïng. Löôïng chaát khoaùng
nhö Ca, P, Cu, Zn, I... trong thuûy haûi saûn nhieàu hôn haún trong thòt.
 Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa toâm:(tính theo troïng löôïng töôi)
Protid: 19-33 g/100g.
Lipid: 0.3-1.4 g/100g.
Nöôùc: 76-79 g/100g.
Tro: 1.3-1.87 g/100g.
Glucid: 0
Canxi: 29-50 mg/100g.
Phospho: 33-67.6 mg/100g.
Saét: 1.2-5.1 mg/100g.
Na: 11-127 mg/100g.
K: 127-565 mg/100g.

1.1.2

Toång quan veà nguyeân lieäu toâm suù

Toâm suù laø loaøi toâm ñöôïc ñaùnh baét vaø nuoâi troàng haøng ñaàu theá giôùi theo thoáng keâ cuûa toå chöùc Löông thöïc Noâng
nghieäp theá giôùi (FAO). Saûn löôïng toâm suù naêm 1997 chieám 52% saûn löôïng toâm nuoâi troàng toaøn theá giôùi, vôùi toác ñoä taêng
tröôûng trung bình 2% naêm. Trong caùc vuøng nuoâi toâm chuû yeáu treân toaøn theá giôùi, Ñoâng Nam AÙ laø vuøng daãn ñaàu chieám

1

Ñoà aùn moân hoïc Coâng ngheä Thöïc phaåm

GVHD: Nguyeãn Vuõ Tuaân

53,7% toång saûn löôïng toâm toaøn theá giôùi trong toång soá 54 quoác gia coù ngaønh coâng nghieäp nuoâi toâm phaùt trieån (thoáng keâ
cuûa FAO naêm 1997).

Hình 1.1: Toâm suù
Phaân loaïi ngaønh: Arthopoda –ngaønh chaân khôùp
Ngaønh phuï: Antennata – Ngaønh phuï coù raâu.
Lôùp: Crustacea – Lôùp Giaùp xaùc.
Boä: Decapoda – boä möôøi chaân.
Boä phuï: Natantia – boä phuï bôi loäi.
Hoï chung: Penaeidea.
Hoï: Penaeidea –hoï toâm he.
Gioáng: Penaeus.
Loaøi: Penaneus monodon.
Teân tieáng Anh phoå bieán laø Black Tiger Shrimp (theo heä thoáng phaân loaïi cuûa Holthuis,1989). Teân tieáng Vieät phoå bieán
laø toâm suù.
Hieän nay ôû Vieät Nam, toâm suù laø moät trong 5 loaïi toâm ñöôïc nuoâi troàng phoå bieán vaø quan troïng nhaát ñoái vôùi neàn kinh
teá Vieät Nam:
Toâm suù (Black tiger shrimp) -Penaeus monnodon
2

Ñoà aùn moân hoïc Coâng ngheä Thöïc phaåm

GVHD: Nguyeãn Vuõ Tuaân

Toâm theû (Banana shrimp) -Penaeus merguiensis
Toâm chaân traéng (White leg shrimp) -Penaeus vannamei.
Toâm Nhaät Baûn (Kuruma shrimp) -Penaeus japonicus.
Toâm caøng xanh...
Ñoà aùn moân hoïc Coâng ngheä Thöïc phaåm GVHD: Nguyeãn Vuõ Tuaân
Chöông 1: TOÅNG QUAN
1.1 Toång quan veà nguyeân lieäu vaø saûn phaåm
1.1.1 Giaù trò dinh döôõng cuûa thuyû saûn
Thòt caùc loaïi haûi saûn chöùa khoaûng 1/6 laø chaát ñaïm, chaát ñaïm naøy giaøu caùc acid amin thieát yeáu maø theå khoâng töï
toång hôïp ñöôïc nhö Lysine, Methionine. Phaàn lôùn chaát beùo cuûa thuûy haûi saûn (caù) laø caùc acid beùo chöa no coù lôïi cho söùc
khoûe nhö Oleic, DHA, tieàn DHA,... ñoàng thôøi trong chaát beùo ñoù laïi chöùa nhieàu vitamin quan troïng. Löôïng chaát khoaùng
nhö Ca, P, Cu, Zn, I... trong thuûy haûi saûn nhieàu hôn haún trong thòt.
Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa toâm:(tính theo troïng löôïng töôi)
- Protid: 19-33 g/100g.
- Lipid: 0.3-1.4 g/100g.
- Nöôùc: 76-79 g/100g.
- Tro: 1.3-1.87 g/100g.
- Glucid: 0
- Canxi: 29-50 mg/100g.
- Phospho: 33-67.6 mg/100g.
- Saét: 1.2-5.1 mg/100g.
- Na: 11-127 mg/100g.
- K: 127-565 mg/100g.
1.1.2 Toång quan veà nguyeân lieäu toâm suù
Toâm suù laø loaøi toâm ñöôïc ñaùnh baét vaø nuoâi troàng haøng ñaàu theá giôùi theo thoáng keâ cuûa toå chöùc Löông thöïc Noâng
nghieäp theá giôùi (FAO). Saûn löôïng toâm suù naêm 1997 chieám 52% saûn löôïng toâm nuoâi troàng toaøn theá giôùi, vôùi toác ñoä taêng
tröôûng trung bình 2% naêm. Trong caùc vuøng nuoâi toâm chuû yeáu treân toaøn theá giôùi, Ñoâng Nam AÙ laø vuøng daãn ñaàu chieám
1
Đồ án thiết kế phân xưởng tôm đông lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thiết kế phân xưởng tôm đông lạnh - Người đăng: theluvofdevil-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Đồ án thiết kế phân xưởng tôm đông lạnh 9 10 283