Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thông gió mỏ hầm lò

Được đăng lên bởi tranquang
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1934 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bé m«n Khai th¸c hÇm lß

§å ¸n th«ng giã má hÇm lß

Më ®Çu
Trong ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c than vÊn ®Ò th«ng giã lu«n ®îc ®Æt lµ vÊn ®Ò
quan träng cña c«ng nghiÖp khai th¸c than. Nã quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò gi¸ c¶ ®Ó khai
th¸c than thÊp hay cao vµ vÊn ®Ò an toµn trong má.
Sau khi ®îc häc xong lý thuyÕt th«ng giã má hÇm lß. Em ®îc thÇy gi¸o GVC. TS
NguyÔn V¨n Sung cho lµm ®å ¸n thiÕt kÕ th«ng giã. §©y ®îc coi nh lµ b¶n thiÕt
kÕ ®Çu tay cña em trong vÊn ®Ò th«ng giã má.
B¶n ®å ¸n cña em ®îc chia lµm 2 phÇn
PhÇn I: ThiÕt kÕ më vØa
PhÇn II: ThiÕt kÕ th«ng giã
Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh lµm b¶n ®å ¸n th«ng giã do kiÕn thøc cña em cßn cã
h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái sai sãt. Mong ®îc sù gióp ®ì chØ b¶o cña thÇy
GVC.TS NguyÔn V¨n Sung ®Ó em cã kinh nghiÖm phôc vô cuéc sèng sau nµy
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n
Sinh viªn
PHẠM VĂN CHÍ

Sinh viªn: Ph¹m V¨n ChÝ

1

Líp Khai th¸c A - K49

Bé m«n Khai th¸c hÇm lß

§å ¸n th«ng giã má hÇm lß

Ch¬ng I : Më vØa kho¸ng sµng
Côm vØa cã gãc dèc lµ α = 320, s¬ ®å vØa ®îc thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ. Ta tiÕn hµnh
më vØa lß b»ng kÕt hîp víi giÕng ®øng. GiÕng ®øng kÕt hîp víi lß b»ng xuyªn
vØa.

A-A

H×nh 1: C«ng t¸c më vØa
I.1 S¬ ®å më vØa vµ thø tù ®µo lß
Trªn møc +50 m ta tiÕn hµnh ®µo 2 ®êng lß b»ng gÆp c¸c côm vØa ta ®µo c¸c ®êng lß däc vØa vËn t¶i vµ th«ng giã
Sinh viªn: Ph¹m V¨n ChÝ

2

Líp Khai th¸c A - K49

Bé m«n Khai th¸c hÇm lß
§å ¸n th«ng giã má hÇm lß
Cßn ë møc 0 m ta tiÕn hµnh ®µo giÕng ®øng t¹i møc -50 m vµ -100 m ta tiÕn
hµnh ®µo c¸c ®êng lß däc vØa vµ thiÕt lËp hÖ thèng khai th¸c.
S¬ ®å më vØa ®îc thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ
1: lß b»ng
2: lß däc vØa vËn t¶i vµ th«ng giã
3, 3’ : GiÕng ®øng chÝnh vµ giÕng ®øng phô
4: lß xuyªn vØa
5: lß däc vØa vËn t¶i
I.2 X¸c ®Þnh sè lß chî
Ph¬ng ph¸p khai th¸c than ®îc dïng lµ khoan næ m×n vµ chèng b»ng gç
Trong qu¸ tr×nh khai th¸c ta dïng s¬ ®å khÊu dËt, híng khai th¸c tõ biªn giíi vµo
trung t©m. C¸c ®êng lß chuÈn bÞ cña tÇng ®îc ®µo xong tríc khi tiÕn hµnh khai
th¸c
Trªn h×nh vÏ ta chia côm vØa thµnh 3 tÇng, chiÒu cao ®øng cña mçi tÇng lµ h =50
m. Do kho¶ng c¸ch cña c¸c vØa t¬ng ®èi lín, ta cã thÓ khai th¸c ®ång thêi c¶ 3
vØa ®Ó ®¶m b¶o s¶n lîng.
Do c¸c vØa dèc nghiªng, sö dông g¬ng lß chî dµi dÞch chuyÓn theo ph¬ng th×
tæng chiÒu dµi tuyÕn g¬ng lß chî ho¹t ®éng ®ång thêi ®¶m b¶o s¶n lîng lµ.
L dt =

A n .A cb
L n .∑ p i .C 0

An: S¶n lîng n¨m cña má, An=900.000 tÊn
Acb: S¶n lîng than lÊy ®îc ë c¸c ®êng lß chuÈn bÞ ®µo trong vØa tÝnh cho mét
n¨m Acb=10% An
Ln: TiÕn ®é dÞch chuyÓn cña g¬ng lß ch...
Bé m«n Khai th¸c hÇm lß §å ¸n th«ng giã má hÇm lß
Më ®Çu
Trong ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c than vÊn ®Ò th«ng giã lu«n ®îc ®Æt lµ vÊn ®Ò
quan träng cña c«ng nghiÖp khai th¸c than. Nã quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò gi¸ c¶ ®Ó khai
th¸c than thÊp hay cao vµ vÊn ®Ò an toµn trong má.
Sau khi ®îc häc xong lý thuyÕt th«ng giã má hÇm lß. Em ®îc thÇy gi¸o GVC. TS
NguyÔn V¨n Sung cho lµm ®å ¸n thiÕt kÕ th«ng giã. §©y ®îc coi nh lµ b¶n thiÕt
kÕ ®Çu tay cña em trong vÊn ®Ò th«ng giã má.
B¶n ®å ¸n cña em ®îc chia lµm 2 phÇn
PhÇn I: ThiÕt kÕ më vØa
PhÇn II: ThiÕt kÕ th«ng giã
Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh lµm b¶n ®å ¸n th«ng giã do kiÕn thøc cña em cßn cã
h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái sai sãt. Mong ®îc sù gióp ®ì chØ b¶o cña thÇy
GVC.TS NguyÔn V¨n Sung ®Ó em cã kinh nghiÖm phôc vô cuéc sèng sau nµy
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n
Sinh viªn
PHẠM VĂN CHÍ
Sinh viªn: Ph¹m V¨n ChÝ Líp Khai th¸c A - K49
1
Đồ án thông gió mỏ hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thông gió mỏ hầm lò - Người đăng: tranquang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đồ án thông gió mỏ hầm lò 9 10 420