Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN TÌM HIỂU THIẾT BỊ TÔI CAO TẦN

Được đăng lên bởi love_bh9x
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 19913 lần   |   Lượt tải: 268 lần
SVTH: BÙI VĂN HIỀN
HIỀN

GVHD:TS. LÊ THƯỢNG

PHỤ LỤC
Trang

PHỤ LỤC……………………………………………………………….1
ĐỀ TÀI ……………………………………………………………………….........2
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ……………………………………………….....3
LỜI NÓI ĐẦU …………………………………………………………………….4
TÔI VÀ THIẾT BỊ TÔI CAO TẦN………………...……………………………5
I.

TÔI BỀ MẶT THÉP…………………...………………….……………5

1. Định nghĩa và mục đích……...……………………………………………..5
2. Chọn nhiệt độ tôi thép……..……………………………………………….14
3. Tốc độ tôi tới hạn và độ thấm tôi….……………………………………….14
4. Tôi trong các môi trường..…………………………………………………17
II.

THIẾT BỊ TÔI CAO TẦN……………………………………………20

1. Tìm hiểu về tôi cao tần………………..……………………………………20
2. Các thiết bị tôi cao tần……………………………………………………...23

Page 1

SVTH: BÙI VĂN HIỀN
HIỀN

GVHD:TS. LÊ THƯỢNG

3. Quá trình tôi một chi tiết…………………………………………………...30
4. Một số lò tôi cao tần phổ biến hiện nay……………………………………35
TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………..…………………………...39

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU VỀ THIẾT BỊ TÔI CAO TẦN
YÊU CẦU:
 Nguyên lý hoạt động của máy
 Kết cấu máy
 Phạm vi ứng dụng
 Ưu, nhược điểm

Page 2

SVTH: BÙI VĂN HIỀN
HIỀN

GVHD:TS. LÊ THƯỢNG

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Page 3

SVTH: BÙI VĂN HIỀN
HIỀN

GVHD:TS. LÊ THƯỢNG

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….................................

LỜI NÓI ĐẦU

Page 4

SVTH: BÙI VĂN HIỀN
HIỀN

GVHD:TS. LÊ THƯỢNG

Sự phát triển của tất cả các nghành kỹ thuật như chế tạo cơ khí, luyện kim, công
nghiệp hóa học, xây dựng, kỹ t...
SVTH: BÙI VĂN HIỀN GVHD:TS. LÊ THƯỢNG
HIỀN
PHỤ LỤC
Trang
PHỤ LỤC……………………………………………………………….1
ĐỀ TÀI ……………………………………………………………………….........2
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ……………………………………………….....3
LỜI NÓI ĐẦU …………………………………………………………………….4
TÔI VÀ THIẾT BỊ TÔI CAO TẦN………………...……………………………5
I. TÔI BỀ MẶT THÉP…………………...………………….……………5
1. Định nghĩa và mục đích……...……………………………………………..5
2. Chọn nhiệt độ tôi thép……..……………………………………………….14
3. Tốc độ tôi tới hạn và độ thấm tôi….……………………………………….14
4. Tôi trong các môi trường..…………………………………………………17
II. THIẾT BỊ TÔI CAO TẦN……………………………………………20
1. Tìm hiểu về tôi cao tần………………..……………………………………20
2. Các thiết bị tôi cao tần……………………………………………………...23
Page 1
ĐỒ ÁN TÌM HIỂU THIẾT BỊ TÔI CAO TẦN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN TÌM HIỂU THIẾT BỊ TÔI CAO TẦN - Người đăng: love_bh9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ĐỒ ÁN TÌM HIỂU THIẾT BỊ TÔI CAO TẦN 9 10 356