Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tính toán bể nước ngầm

Được đăng lên bởi phiduclongtb
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2008

GVHD CHÍNH : TS. NGUYỄN MINH TÂM
GVHD PHỤ : ThS. NGUYỄN QUỐC THÔNG

CHƯƠNG 7
TÍNH TOÁN BỂ CHỨA NƯỚC NGẦM
5.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
5.1.1 Thể tích yêu cầu
 Hệ thống cấp nước bên trong : Trong các nhà ở, Công trình công cộng có thế thiết kế

những hệ thống cấp nước như sau:
a)

Hệ thống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy kết hợp.

b)

Hệ thống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy đặt riêng.

 Tiêu chuẩn tính toán trong ngày dùng nước lớn nhất cho nhu cầu ăn uống sinh hoạt trong

nhà ở, mức độ trang bị các dụng cụ vệ sinh được lấy theo Bảng 1. Lượng nước cung cấp
cho sinh hoạt là:

Qshngñ  qN

(5.1)

Trong đó:
 Qsh


: Là tổng lượng nước sinh hoạt tiêu thụ trong ngày (m3/ngày).

q (l/s) : Là lượng nước của một người trong ngày, tra Bảng 1 TCVN 4513-1988
cho trường học: q = 400 lít/người – ngày.

 N


: Tổng số người .

Dung tích điều hòa của bể nước ngầm:

Wb =Wbñh +Wcc3h  m 3 


(5.2)

Wbñh – Dung tích điều hòa của hồ .
Wbñh   0.5  2  Qngñ  m 3 

(5.3)

 Dung tích dành cho chữa cháy trong 3 giờ (thời gian quy định để tự chữa cháy, khi đám

cháy kéo dài cần phải có sự hổ trợ từ bên ngoài):

SVTH: TRẦN VĂN TRIỂN

MSSV: 808VT557

Trang 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2008

GVHD CHÍNH : TS. NGUYỄN MINH TÂM
GVHD PHỤ : ThS. NGUYỄN QUỐC THÔNG

Wcc3h = 10.8  m  q cc  m 3 

(5.4)

Chú ý: Các giá trị m, qcc (l/s) tra bảng theo Giáo Trình Cấp thoát Nước.
m
0
1
1
2
2
2

Loại nhà
Nhà ở dân dụng no < 4 tầng
Nhà ở dân dụng no 4 tầng
Trường học, cơ quan, xí nghiệp, … Vo < 25 000 m3
Trường học, cơ quan, xí nghiệp, … Vo  25 000 m3
Rạp hát n < 300 chổ ngồi
Rạp hát n  300 chổ ngồi
 V0
– Thể tích của ngôi nhà

qcc (l/s)
2.5
2.5
2.5
2.5
5

V0  20.8  33.6  31.5  22014.72 m 3  25000 m 3

 Ta chọn m=1; q cc  2.5  l/s 
5.1.2

Lý thuyết tính toán

5.1.2.1

Sơ đồ tính

 Bể nước ngầm thường được bố trí trong tầng hầm, dưới nền hay ngoài sân vườn. Một số

hình dạng bể nước ngầm thường gặp là:

h3
h

a

h

h2 h1

h

Maët Ñaát

Hình 7.1. Hình dạng bể nước ngầm
a) Bể nổi; b) Bể nửa chìm nửa nổi; c, d) Bể chìm
 Bản nắp

Trường hợp đổ toàn khối: Bản nắp làm việc giống bản sàn có kích thước a  b, sơ đồ tính
tùy thuộc vào tỷ số

SVTH: TRẦN VĂN TRIỂN

a
:
b
MSSV: 808VT557

Trang 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2008

GVHD CHÍNH : TS. NGUYỄN MINH TÂM
GVHD PHỤ : ThS. NGUYỄN QUỐC THÔNG

a)

Nếu

a
 2 : Bản nắp thuộc loại bản kê 4 cạnh (Hình 7.2.a).
b

b)

Nếu

a
 2 : Bản nắp thuộc loại bản dầm làm việc một phương theo phương cạnh
b

ngắn b, c...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2008 GVHD CHÍNH : TS. NGUYỄN MINH TÂM
GVHD PHỤ : ThS. NGUYỄN QUỐC THÔNG
SVTH: TRẦN VĂN TRIỂN MSSV: 808VT557
Trang 1
CHƯƠNG 7
TÍNH TOÁN BỂ CHỨA ỚC NGẦM
5.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
5.1.1 Thtích yêu cầu
Hệ thống cấp nước bên trong : Trong các nhà ở, Công trình công cộng thế thiết kế
những hệ thống cấp nước như sau:
a) Hệ thống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy kết hợp.
b) Hệ thống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy đặt riêng.
Tiêu chuẩn tính toán trong ngày dùng nước lớn nhất cho nhu cầu ăn uống sinh hoạt trong
nhà ở, mức độ trang bị các dụng cụ vệ sinh được lấy theo Bảng 1. Lượng nước cung cấp
cho sinh hoạt là:
shngñ
Q qN
(5.1)
Trong đó:
sh
Q
: Là tổng lượng nước sinh hoạt tiêu thụ trong ngày (m3/ngày).
(l/s)
q
: Là lượng nước của một người trong ngày, tra Bảng 1 TCVN 4513-1988
cho trường học: q = 400 lít/người – ngày.
N : Tổng số người .
Dung tích điều hòa của bể nước ngầm:
3
3
b bñh
W =W +W m
h
cc
(5.2)
bñh
– Dung tích điều hòa của hồ .
0.5 2
3
bñh ngñ
W m
Q
(5.3)
Dung tích dành cho chữa cháy trong 3 giờ (thời gian quy định để tự chữa cháy, khi đám
cháy kéo dài cần phải có sự hổ trợ từ bên ngoài):
Đồ án tính toán bể nước ngầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tính toán bể nước ngầm - Người đăng: phiduclongtb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đồ án tính toán bể nước ngầm 9 10 731