Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống lái ô tô tải hạng trung

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ giáo dục và đào tạo
Trường học viện kỹ thuật
Quân sự

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập - tự do - hạnh phúc

NHIệM Vụ đồ án
Họ và tên : Phạm Hoàng Nam
Khoá …….K37
1.Đầu đề thiết kế:
Tính toán và thiết kế hệ thống lái cho ôtô tải hạng trung.
2 . Các số liệu ban đầu:
T Thông số
kí hiệu
Giá
đơn vị
T
trị
1 Trọng lượng toàn bộ của
G
5770
KG
ôtô
2 Số lượng cầu dẫn hướng
n
1
3 Trọng lượng phân bố lên
G1
2710
KG
cầu dẫn hướng khi ôtô có
tải
4 Chiều dài cơ sở của ôtô
L
3.300 m
5 Chiều rộng cơ sở của ôtô
B
1.800 m
6 Bán kính bánh xe dẫn
Mk
0.533 m
hướng
4
3 . Nội dung các phần thuyết minh và tính toán :
1. Phân tích đặc điểm kết cấu hệ thống lái.
2. Tính toán hệ thống lái.
3. Kiểm bền hệ thống lái.
4 . Các bản vẽ đồ thị ( ghi rõ các loại bản vẽ về kích thước các bản vẽ).
5 . Cán bộ hướng dẫn .
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6 . Ngày giao nhiệm vụ thiết kế :………………………………………..
7. Ngày hoàn thành nhiệm vụ :…………………………………………
Ngày ………tháng ……..năm 2006 .
cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên )
Nguyễn Văn Trà
Kết quả đánh giá :
- Quá trình thiết kế ……………..
- Điểm thuyết minh……………..
- Bản vẽ thiết kế…………………
Ngày ….tháng …năm 2006

Học viên đã hoàn thành
Ngày ……tháng……năm 200…..
(ký tên )

Lời nói đầu
Ngành ôtô giữ một vị trí quang trọng trong nền kinh tế quốc dân góp phần to
lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế . Trong những năm gần đây những
tiến bộ của khoa học kỷ thuật đã được ứng dụng vào nền công nghiệp chế tạo ôtô
nhằm tăng tính năng thông qua, tính kinh tế nhiên liệu, độ tin cậy làm
việc…..Đối với hệ thống lái cũng vậy, việc bố trí trợ lực lái sẽ giảm cường độ lao
động cho người lái, đảm bảo độ an toàn cho người vầ hàng hoá trên xe
Hiện nay một số loại xe đã và đang sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, tuy
nhiên phần lớn các xe đang sử dụng tại Việt Nam là nhập từ các nước. Còn trong
Quân đội phần lớn các xe được nhập từ Liên Xô cử như : ôtô chỉ huy, ôtô tải và
các loại ôtô có lắp vủ khí, khí tài ….. .do đó việc khai thác, sử dụng, đánh giá
hiệu quả các phương tiện có ý nghĩa đặc biệt quang trọng đối với người làm công
tác kỷ thuật nói chung và những cán bộ quản lý VKTBKT nói riêng.
Nhiệm vụ của đồ án môn học: “TíN...
Bộ giáo dục và đào tạo cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Trường học viện kỹ thuật độc lập - tự do - hạnh phúc
Quân sự
NHIệM Vụ đồ án
Họ và tên : Phạm Hoàng Nam
Khoá …….K37
1.Đầu đề thiết kế:
Tính toán và thiết kế hệ thống lái cho ôtô tải hạng trung.
2 . Các số liệu ban đầu:
T
T
Thông số kí hiệu Giá
trị
đơn vị
1 Trọng lượng toàn bộ của
ôtô
G 5770 KG
2 Số lượng cầu dẫn hướng n 1
3 Trọng lượng phân bố lên
cầu dẫn hướng khi ôtô có
tải
G
1
2710 KG
4 Chiều dài cơ sở của ôtô L 3.300 m
5 Chiều rộng cơ sở của ôtô B 1.800 m
6 Bán kính bánh xe dẫn
hướng
M
k
0.533
4
m
3 . Nội dung các phần thuyết minh và tính toán :
1. Phân tích đặc điểm kết cấu hệ thống lái.
2. Tính toán hệ thống lái.
3. Kiểm bền hệ thống lái.
4 . Các bn v đ th ( ghi rõ các loi bn v v kích thưc các bn v).
5 . Cán bộ hướng dẫn .
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống lái ô tô tải hạng trung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống lái ô tô tải hạng trung - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống lái ô tô tải hạng trung 9 10 484