Ktl-icon-tai-lieu

đồ án tính toán thiết kế oto

Được đăng lên bởi Mạnh Tùng
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa: Cơ khí động lực
do – Hạnh phúc
--------------------------o0o------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI
Độc lập – Tự

TÍNH TOÁN HỘP SỐ
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đức Anh
Lớp: ĐHLT Công nghệ ôtô – K1
I.
Tên đề tài: Tính toán thiết kế hộp số cơ khí ôtô
II.
Các số liệu ban đầu:
- Loại xe : ô tô tải tự đổ LF3070G1
- Tự trọng xe: 4230 KG
- Tải trọng xe : 2980 KG
- Số chổ ngồi : 03
- Loại động cơ : Xăng
- Xe tham khảo : ô tô tải tự đổ LF3070G1
III. Nội dung tính toán:
1. Xác định tỷ số truyền của hệ thống truyền lực
2. Lính toán lựa chọn bánh răng hộp số
3. Tính toán truc hộp số
4. Tính toán ổ lăn
IV. Bản vẽ:
- Bản vẽ mặt cắt dọc cua trục hộp số: A0
- Bản vẽ chế tạo của trục thứ cấp hộp số: A3
Ngày giao đề:
Ngày hoàn thành:
TRƯỞNG BỘ MÔN

Ngày 20 tháng 9 năm 2009
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Nguyễn Thanh Quang

1

\Mục lục
Trang

LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………… 2
TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỘP SỐ………………………….. 4
1. Xác định các thông số cơ bản của hộp số……………………………… 4
1.1.Tỷ số truyền số thấp nhất - số cao nhất của hộp số………………. 4
1.2.Số cấp hộp số của ôtô………………………………………………. 5
1.3.Tỷ số truyền trung gian của hộp số ôtô…………………………… 6
1.4.Tû sè truyÒn sè lïi………………………………………………….. 6
1.5.Xác định kích thước cơ bản của hộp số…………………………… 7
1.6.Tính toán số răng của các bánh răng hộp số…………………….. 8
2. X¸c ®Þnh l¹i chÝnh x¸c tû sè truyÒn vµ kho¶ng c¸ch trôc hé sè…….... 12
3. DÞch chØnh gãc b¸nh r¨ng……………………………………………… 13
4. TÝnh to¸n søc bÒn hép sè ……………………………………...………28
4.1.ChÕ ®é t¶i träng ®Ó chÕ t¹o hép sè………………………………… 28
4.2.TÝnh bÒn b¸nh r¨ng………………………………………………... 30
5. TÝnh to¸n trôc hép sè. …………………………………………… …… 33
5.1.TÝnh s¬ bé trôc kÝch thíc trôc hép sè……………………….......
33
5.2.TÝnh bÒn trôc.....…………………………………………………… 35
6. TÝnh to¸n æ l¨n………………………………………………………… 50

LỜI NÓI ĐẦU
2

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh
tế thế giới, nền kinh tế việt nam cũng từng bước phát triển trên con đường
CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA. Bên cạnh đó kỹ thuật của nước ta
cũng từng bước tiến bộ. Trong đó phải nói đến nghành động lực nói chung và
sản xuất ô tô nói riêng, chúng ta đã liên doanh với khá nhiều hãng ô tô nổi tiếng
trên thế giới như Nissan, Honda, Toyota…cùng sản xuất và lắp ráp ô tô. Để góp
phần nâng cao trình độ và kỹ thuật, đội ngũ kỹ thuật của ta phải tự nghiên cứu,
thiết kế tính toán đó là yêu cầu cấp thiết. Có như vậy ngành sản xuất ô tô của ta
mới có thương hiệu riêng cho mình trên thị trường quốc tế.
Sau khi h...
1
TRƯỜNG ĐHSPKT VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

--------------
-------------o0o------------
 !"
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đức Anh
Lớp: ĐHLT Công nghệ ôtô – K1
#$ %&'() Tính toán thiết kế hộp số cơ khí ôtô
##$ *+,)-./0.
- Loại xe : 1'1'2)'34567879:
- Tự trọng xe: 4230 KG
- Tải trọng xe : 2980 KG
- Số chổ ngồi : 03
- Loại động cơ : Xăng
- Xe tham khảo :1'1'2)'34567879:
###$ ).''*
1. Xác định tỷ số truyền của hệ thống truyền lực
2. Lính toán lựa chọn bánh răng hộp số
3. Tính toán truc hộp số
4. Tính toán ổ lăn
#;$ <2=>
- Bản vẽ mặt cắt dọc cua trục hộp số: A
0
- Bản vẽ chế tạo của trục thứ cấp hộp số: A
3
Ngày giao đề: Ngày 20 tháng 9 năm 2009
Ngày hoàn thành:
TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Nguyễn Thanh Quang
đồ án tính toán thiết kế oto - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án tính toán thiết kế oto - Người đăng: Mạnh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
đồ án tính toán thiết kế oto 9 10 41