Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Tổ chức thi công

Được đăng lên bởi splinter-thanh
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1324 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG
§å ¸n tæ chøc thi c«ng
Néi dung

 !
A/ Giíi ThiÖu S¬ Bé VÒ C«ng Tr×nh
"#$%# &'(#'")*+,-
. !#
( )
2
16.82,8 1324,8F m= =
/$%01-234567-56,-8
9-":67-",-8
/$%';5 tÇng76<:6
+ <=
( )
mh 2,4
1
=
+ <><?
( )
2 3 4
3,4h h h m= = =
+ <
( )
3,4
m
h m=
/$%@3 nhÞp (®· bá ®i trôc C)723 bíc,--AB:6
+ C6D &
( )
1
5,5L m=
+ 5DE6
( )
2
5L m=
+ 2-
( )
3,6B m=
#$%#
/$%<&AF.)G<H$%

I !$$J5@-)G9@-:0
;B#-60$85@.)G9@
.K'6
5G'7GGLL7+-<!M$G:7G<6
'7;BN;-
/-7:'.7G0,'7 .J
)$@OPQLR$.,A@#6:S
A:'.J;$@OPQLR
TSA .-),-H/6 !#
$@U2&)$
!$@) !<$A7'6):SA#'6V
B/ C¸c kÝch thíc vµ sè liÖu tÝnh to¸n.
P-;
I;.E@6 P-;H6$A:6
- 2-
( )
2
2,5 1,7axb x m=
7
( )
0,4t m=
- 2$&
( )
2
1,7 0,9axb x m=
7
( )
0,4t m=
- /#- &;
( )
mh 1,0=
- /6;W9-G+&;
( )
0,4t m=
X
P-
SV : Nguyễn Văn Hưng
Lớp : LT08XD3 __ MS:0228208 Trang: 1
Đồ án Tổ chức thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Tổ chức thi công - Người đăng: splinter-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Đồ án Tổ chức thi công 9 10 822