Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG

Được đăng lên bởi nv-vuong-nd
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1606 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
CÔNG

Đ Ồ ÁN T Ổ CH ỨC THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG
Giáo viên hướng dẫn

: Nguyễn Duy Ngụ.

Họ và tên sinh viên

: Nguyễn Văn Vượng

Lớp

: B19XD1.

MSSV

:01145.19

A. Nội dung:
-

Tính toán lập tiến độ thi công.

-

Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng.
B. Giới thiệu đặc điểm công trình.

1. Giới thiệu sơ bộ về công trình:
Đây là công trình nhà khung bê tông cốt thép toàn khối. Công trình cao 5 tầng,
20 bước cột, 4 nhịp. Kết cấu khung đơn giản chỉ gồm dầm và cột. Số liệu tính toán
như sau:
- Chiều cao các tầng như sau:
+ Tầng 1: h1= 4,0 m
4

+ Tầng 2  4: h2 = h3 = h =3,8m
+ Tầng mái: hm = 3,4m
- Công trình gồm 4 nhịp, 20 bước với kích thước cụ thể như sau:
Bước cột: B = 4.0 m
Hai nhịp biên: L1 = 7.0 m
Nhịp giữa:

L2 = 7.0 m

GVHD: Nguyễn Duy Ngụ
SVTH: Nguyễn Văn Vượng – 01145.19

Page 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
CÔNG

Đ Ồ ÁN T Ổ CH ỨC THI

Bề rộng công trình: Bctr = 2.L1 + 2.L2 = 2 x 7.0 + 2 x 7.0 = 28.0 m
Chiều dài công trình: Lctr = 20 x B = 20 x 4.0 = 80 m
Chiều cao công trình : Hct = 18.8 m
2.Điều kiện thi công:
a, Điều kiện địa chất thủy văn:
- Địa chất: đất cấp I, nền đất tốt, không cần gia cố, có thể dùng móng nông
dưới chân cột
- Địa chất thủy văn: không có mực nước ngầm hoặc nước ngầm ở sâu hơn
so với cao trình hố móng.
b, Tài nguyên thi công:
- Vật liệu có đủ, cung cấp đồng bộ theo yêu cầu của tiến độ thi công
- Mặt bằng thi công rộng rãi, nguồn nước được cấp từ nguồn nước sinh
hoạt, nguồn điện được cung cấp theo nguồn điện quốc gia.
c, Thời gian thi công: hoàn thành theo tiến độ thi công.
d, Thiết kế ván khuôn, cột chống, các biện pháp thi công lấy theo đồ án “ Kỹ
thuật thi công 1”
C. Các kích thước và số liệu tính toán:

1. Kích thước móng:
Móng gồm hai bậc tiết diện chữ nhật, kích thước móng của các trục cột như
sau:
- Móng trục A, E:
2

Bậc dưới: a x b = 2,4 x 1,4 (m ), t = 0,4(m)
Chiều dày lớp bê tông lót: 0,1 (m)
Chiều cao cổ móng (từ lớp đất tự nhiên đến mặt móng t = 0,4m)
- Móng trục B, D:

GVHD: Nguyễn Duy Ngụ
SVTH: Nguyễn Văn Vượng – 01145.19

Page 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
CÔNG

Đ Ồ ÁN T Ổ CH ỨC THI

2

Bậc dưới: a x b = 2,4 x 1,4 (m ), t = 0,4(m)
Chiều dày lớp bê tông lót: 0,1 (m)
Chiều cao cổ móng (từ lớp đất tự nhiên đến mặt móng t = 0,4m)
- Móng trục C:
2

Bậc dưới: a x b = 2,4 x 1,4 (m ), t = 0,4(m)
Chiều dày lớp bê tông lót: 0,1 (m)
Chiều cao cổ móng (từ lớp đất tự nhiên đến mặt móng t = 0,4m)
2. Kích thước cột:
Tính cho tầng thứ nhất cứ cách hai...
TR NG Đ I H C XÂY D NG Đ ÁN T CH C THI ƯỜ
CÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG
ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Duy Ngụ.
Họ và tên sinh viên : Nguyễn Văn Vượng
Lớp : B19XD1.
MSSV :01145.19
A. Nội dung:
- Tính toán lập tiến độ thi công.
- Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng.
B. Giới thiệu đặc điểm công trình.
1. Giới thiệu sơ bộ về công trình:
Đây là công trình nhà khung bê tông cốt thép toàn khối. Công trình cao 5 tầng,
20 bước cột, 4 nhịp. Kết cấu khung đơn giản chỉ gồm dầm và cột. Số liệu tính toán
như sau:
- Chiều cao các tầng như sau:
+ Tầng 1: h
1
= 4,0 m
+ Tầng 2 4: h
2
= h
3
= h
4
=3,8m
+ Tầng mái: h
m
= 3,4m
- Công trình gồm 4 nhịp, 20 bước với kích thước cụ thể như sau:
Bước cột: B = 4.0 m
Hai nhịp biên: L
1
= 7.0 m
Nhịp giữa: L
2
= 7.0 m
GVHD: Nguy n Duy Ng
SVTH: Nguy n Văn V ng – 01145.19 ượ Page 1
ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - Người đăng: nv-vuong-nd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG 9 10 212