Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tổng hợp hệ điện cơ

Được đăng lên bởi saytolove
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1788 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ThuyÕt minh ®å ¸n tæng hîp hÖ ®iÖn c¬ Bé m«n: Tù ®éng ho¸
Ch¬ng I
Ph©n tÝch vµ lùa chän ph¬ng ¸n truyÒn ®éng
Ngµy nay, nÒn khoa häc thuËt ph¸t triÓn kh«ng ngõng, víi yªu cÇu
ngµy cµng cao cña s¶n xuÊt ®éng ho¸, ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh
thao t¸c, n hµnh mong muèn gi¶m ®îc søc lao ®éng cña ngêi s¶n xuÊt,
chi p ë møc thÊp nhÊt. Nhng yªu cÇu mÆt chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng
ngõng n©ng cao.
- HÖ thèng truyÒn ®éng m¸y ph¸t ®éng c¬
- HÖ thèng truyÒn ®éng m¸y ®iÖn khuyÕch ®¹i ®éng c¬
- HÖ thèng truyÒn ®éng xung ¸p ®éng c¬
- HÖ thèng truyÒn ®éng chØnh lu Tiristor ®éng c¬
Trong ph¹m vi ®Ò tµi th× ta xÐt hÖ thèng truyÒn ®éng van ®éng c¬:
Ta biÕt, ngµnh vËt liÖu míi kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ vËt liÖu b¸n
dÉn, ®ang ®îc øng dông réng r·i trong nhiÒu ngµnh. Víi mong muèn t¹o ra ®îc
nh÷ng linh kiÖn kh¶ n¨ng lµm viÖc víi ®é chÝnh x¸c cao nhÊt, ®em l¹i lîi Ých
kinh tÕ nhÊt, trong hÖ thèng truyÒn ®éng val ®éng c¬ bé biÕn ®æi lµ c¸c val m¹ch
chØnh lu ®iÒu khiÓn suÊt ®iÖn ®éng E
d
hoµn toµn phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña pha
xung ®iÒu khiÓn.
- H¬n n÷a, chØnh lu cã thÓ dïng lµm nguån chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng
hoÆc dßng ®iÖn ch cña ®éng c¬. Xong tuú theo yªu cÇu thÓ cña
truyÒn ®éng mµ thÓ dïng c¸c s¬ ®å chØnh lu cho p hîp. Cã thÓ ph©n
biÖt theo sè pha.
- Sè pha: 1 pha, 3 pha, 6 pha ...
- S¬ ®å : h×nh tia, h×nh cÇu ...
- nhÞp : xung ¸p ®Ëp m¹ch trong thêi gian mét chu ®iÖn ¸p
nguån.
- Kho¶ng ®iÒu chØnh: trÝ cña ®Æc tÝnh ngoµi trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é
[U
d
, I
d
]
- ChÕ ®é n¨ng lîng : ChØnh lu, nghÞch lu
- TÝnh chÊt dßng : Liªn tôc, gi¸n ®o¹n ...
ë c ®é lµm viÖc cña chØnh lu phô thuéc vµo ph¬ng thøc ®iÒu khiÓn
c¸c tÝnh chÊt cña t¶i. Trong truyÒn ®éng ®iÖn t¶i cña chØnh lu thêng lµ cuén
kÝch tõ (L - R) hoÆc lµ m¹ch tÇn øng ®éng c¬ (L - R - E).
1- Bé biÕn ®æi vµ suÊt ®iÖn ®éng cña nã.
a- M¸y biÕn ¸p chØnh lu ( m¸y biÕn ¸p ®éng lùc)
- Dïng ®Ó biÕn ®iÖn ¸p xoay chiÒu thµnh ®iÖn ¸p xoay chiÒu cÊp phï
hîp víi cÊp ®iÖn ¸p cña ®éng c¬.
SVTK: TrÇn §øc ThuÇn Líp: CN05I-T§H
ChÝnh nh÷ng yªu cÇu Êy cña ngêi s¶n xuÊt mµ c¸c nhµ khoa hoc,
thuËt ®· nghiªn cøu ra nhiÒu thèng truyÒn ®éng, ®· ®îc ®a vµo øng
dông nh:
1
Đồ án tổng hợp hệ điện cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tổng hợp hệ điện cơ - Người đăng: saytolove
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đồ án tổng hợp hệ điện cơ 9 10 637