Ktl-icon-tai-lieu

đồ án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Đình Hoàng
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp

Bé m«n: Tù ®éng ho¸

Lêi nãi ®Çu

C«ng nghiÖp luyÖn kim lµ mét ngµnh quan träng trong c«ng nghiÖp nÆng
cña mét quèc gia. Lµ ngµnh t¹o ra nguyªn liÖu cho c¬ khÝ chÕ t¹o, vËt liÖu x©y
dùng v.v.
ViÖc cung cÊp, trang bÞ trang bÞ ®iÖn cho ngµnh luyÖn kim lu«n lµ mét vÊn
®Ò lín. C¸c trang thiÕt bÞ luyÖn kim cµng hiÖn ®¹i th× chÊt lîng s¶n phÈm cµng
cao, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c vÒ chÊt lîng nguyªn liÖu.
Trong tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, tù ®éng ho¸ c¸c d©y
truyÒn s¶n xuÊt ®ang lµ mét trong nh÷ng môc tiªu hµng ®Çu .Nã cho phÐp n©ng
cao n¨ng suÊt, chÊt lîng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ång thêi c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn
lµm viÖc cho ngêi lao ®éng.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ t×m hiÓu c¸c trang thiÕt bÞ luyÖn kim cña c«ng ty
gang thÐp em thÊy lß hå quang lµ mét ®èi tîng phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh.
V× vËy sau khi ®îc sù ®ång ý cña gi¸o viªn híng dÉn em ®îc giao nhiÖm vô
nghiªn cøu ®Ò tµi tèt nghiÖp vÒ lß hå quang.
§Ò tµi ®îc hoµn thµnh gåm c¸c ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ lß hå quang.
Ch¬ng II: ThiÕt kÕ hÖ thèng n©ng h¹ ®iÖn cùc lß hå quang.
Ch¬ng III: TÝnh chän thiÕt bÞ trong hÖ thèng
Ch¬ng IV: Nguyªn lý ho¹t ®éng cña hÖ thèng.
KÌm theo b¶n thuyÕt minh lµ s¬ ®å nguyªn lý, s¬ ®å cung cÊp ®iÖn cña hÖ
thèng.
B¶n ®å ¸n nµy ®îc hoµn thµnh víi sù híng dÉn cña thµy gi¸o NguyÔn V¨n
Vþ vµ c¸c thµy c« gi¸o trong Bé m«n tù ®éng ho¸ - Trêng ®¹i häc kü thuËt c«ng
nghiÖp vµ c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp.
Do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ kinh nghiÖm thùc tÕ nªn trong ®Ò tµi kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o gãp ý thªm ®Ó cã thÓ
hiÓu ®îc s©u vÒ ®Ò tµi nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Sinh viªn thùc hiÖn

Môc lôc

Lu TuÊn Lîi

Lêi nãi ®Çu

01

CH¬ng I

Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ lß hå quang


I.1 - KH¸i niÖm chung.



I.1.1 - Kh¸i niÖm.



I.1.2 - Ph©n lo¹i.

Trêng §¹i Häc Kü ThuËt C«ng NghiÖp

05
05
1

ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp

Bé m«n: Tù ®éng ho¸



I.1.3 - KÕt cÊu chung .



I.1.4 - C¸c thèng sè quan träng cña lß hå quang
i.2 - s¬ ®å trang bÞ ®iÖn cho lß hå quang
i.3 - ®Æc ®iÓm vµ chÕ ®é lµm viÖc cña lß hå quang
i.4 - yªu cÇu vÒ trang bÞ ®iÖn cho lß hå quang





06
07
07
13
15

CH¬ng II

ThiÕt kÕ hÖ thèng n©ng h¹ ®iÖn cùc lß hå quang

Ii.1 - S¬ ®å khèng chÕ 1 pha dÞch cùc lß hå quang
19
II.2 - Chän ph¬ng ¸n truyÒn ®éng.
 II.2.1 - S¬ ®å ®iÒu khiÓn dÞch cùc lß hå quang dïng m¸y ®iÖn
khuyÕch ®¹i tõ trêng ngang
 II.2.2 - S¬ ®å ®iÒu khiÓn dÞch cùc lß hå quang b»ng hÖ thèng t...
ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Bé m«n: Tù ®éng ho¸
Lêi nãi ®Çu
C«ng nghiÖp luyÖn kim mét ngµnh quan träng trong c«ng nghiÖp nÆng
cña mét quèc gia. ngµnh t¹o ra nguyªn liÖu cho c¬ k chÕ t¹o, t liÖu x©y
dùng v.v.
ViÖc cung cÊp, trang trang ®iÖn cho ngµnh luyÖn kim lu«n mét vÊn
®Ò lín. C¸c trang thiÕt luyÖn kim cµng hiÖn ®¹i th× chÊt lîng s¶n phÈm cµng
cao, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c chÊt lîng nguyªn liÖu.
Trong tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, ®éng ho¸ c¸c d©y
truyÒn s¶n xuÊt ®ang mét trong nh÷ng môc tiªu hµng ®Çu .Nã cho phÐp n©ng
cao n¨ng suÊt, chÊt lîng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ång thêi c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn
lµm viÖc cho ngêi lao ®éng.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ t×m hiÓu c¸c trang thiÕt bÞ luyÖn kim cña c«ng ty
gang thÐp em thÊy quang mét ®èi tîng phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh.
vËy sau khi ®îc ®ång ý cña gi¸o viªn híng dÉn em ®îc giao nhiÖm
nghiªn cøu ®Ò tµi tèt nghiÖp vÒ lß hå quang.
§Ò tµi ®îc hoµn thµnh gåm c¸c ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ lß hå quang.
Ch¬ng II: ThiÕt kÕ hÖ thèng n©ng h¹ ®iÖn cùc lß hå quang.
Ch¬ng III: TÝnh chän thiÕt bÞ trong hÖ thèng
Ch¬ng IV: Nguyªn lý ho¹t ®éng cña hÖ thèng.
KÌm theo b¶n thuyÕt minh ®å nguyªn lý, ®å cung cÊp ®iÖn cña
thèng.
B¶n ®å ¸n nµy ®îc hoµn thµnh víi híng dÉn cña thµy gi¸o NguyÔn V¨n
c¸c thµy gi¸o trong m«n tù ®éng ho¸ - Trêng ®¹i häc thuËt c«ng
nghiÖp vµ c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp.
Do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ kinh nghiÖm thùc tÕ nªn trong ®Ò tµi kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt. vËy em rÊt mong ®îc chØ b¶o gãp ý thªm ®Ó thÓ
hiÓu ®îc s©u vÒ ®Ò tµi nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Sinh viªn thùc hiÖn
Lu TuÊn Lîi
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu 01
CH¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ lß hå quang
I.1 - KH¸i niÖm chung.
I.1.1 - Kh¸i niÖm. 05
I.1.2 - Ph©n lo¹i. 05
Trêng §¹i Häc Kü ThuËt C«ng NghiÖp 1
đồ án tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án tốt nghiệp - Người đăng: Đình Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
đồ án tốt nghiệp 9 10 648