Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp

Được đăng lên bởi nam-qhxd
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
1. PHẦN 1 : NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
2. PHẦN 2: THUYẾT MINH ĐỒ ÁN
2.1: Đánh giá hiện trạng.
2.1.1. Hiện trạng sử dụng đất.
2.1.2. Hiện trạng.hạ tầng kỹ thuật.
2.1.3. Hiện trạng môi trường
2.2: Quy hoạch
2.2.1: Định hướng phát triển không gian của các phương
án, phương án chọn
2.2.2. Bảng cơ cấu sử dụng đất
2.2.3. Định hướng chung về hạ tầng kỹ thuật
2.3. Phương hướng phân khu chức năng,
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của phương án.
2.3.1: Phương hướng phân khu chức năng
2.3.2: Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của phương án
2.4: Giải pháp thực hiện
2.4.1: Giải pháp thiết kế kiến trúc
2.4.2: Giải pháp kết cấu công trình
2.4.3: Giải pháp quy hoạch giao thông
2.4.4: Giải pháp quy hoạch san nền
2.4.5: Giải pháp thoát nước, vệ sinh môi trường
2.4.6: Giải pháp quy hoạch cấp điện
2.4.7: Giải pháp quy hoạch cấp nước
3. PHẦN 3: PHẦN HÌNH VẼ
4. PHẦN 4: PHỤ LỤC

Trang 1
Trang 5
Trang 5
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 9
Trang 9
Trang 11
Trang 12
Trang 12
Trang 12
Trang 12
Trang 13
Trang 13
Trang 13
Trang 13
Trang 14
Trang 14
Trang 14
Trang 14
Trang 15
Trang 16

3

1 PHẦN 1: NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
I. Các khối chính
 Khối học tập
 Khối hành chính
 Khối phục vụ sinh hoạt ( nội trú)
 Sân chơi, bãi tập
 Vệ sinh, để xe
II. Khối học tập: Sxây dựng=2.362m2
Lớp 10: 14 lớp (45 học sinh/ lớp)
Lớp 11: 14 lớp (45 học sinh/ lớp)
Lớp 12: 14 lớp (45 học sinh/ lớp)
Tổng: 42 lớp ; 1890 học sinh ; 125 giáo viên
 Phòng học lý thuyết
Lớp 10: 14 lớp (7.5m.7.5m).56.25m2 = 787.5m2
h=3,6 =>3,9m
Lớp 11: 14 lớp (7.5m.7.5m).56.25m2 = 787.5m2
h=3,6 =>3,9m
Lớp 12: 14 lớp (7.5m.7.5m).56.25m2 = 787.5m2
h=3,6 =>3,9m
Tổng phòng học lý thuyết: S=2362.5m2
 Vệ sinh chung:
Nam: 15 m2.3=45 m2
Nữ: 15 m2.3=45 m2
 Phòng thực hành: 60m2.3=180m2
 Phòng thí nghiệm: 60m2.3=180m2
 Nghỉ giáo viên:
20 m2.8=160m2
II. Khối hành chính quản trị: Sxây dựng=2.279 m2
 Phòng hiệu trưởng :
30 m2
Phòng tiếp khách hiệu trưởng:
30m2
 Phòng phó hiệu trưởng:
30 m2
Phòng tiếp khách phó hiệu trưởng: 30m2








Kho hành chính:
15m2
Phòng bộ môn:
20m2.10=200 m2
Phòng hội đồng giáo viên:
180 m2
Phòng hoạt động công đoàn:
30 m2
Phòng truyền thống :
50 m2
Thư viện: (Quy mô thư viện tính: 30% tổng số học sinh: 567
học sinh)
Phòng đọc học sinh: 60 chỗ ngồi/phòng ; 2,4m2/chỗ;
144 m2/phòng ,9 phòng =1.296m2
Phòng đọc giáo viên: 40 chỗ ngồi/phòng; 2,4m2/chỗ;
S=96 m2/phòng ;2 phòng=192m2
Nơi làm việc của cán bộ công tác thư viện: 15 m2
Kho sách: Kho sách mở: 45 m2/1000 tl (tài liệu)
Kho sách kín: 50 m2/20000 tl
Tổngthư viện: 1.596 m2
 ...
3
MỤC LỤC
1. PHẦN 1 : NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
2. PHẦN 2: THUYẾT MINH ĐỒ ÁN
2.1: Đánh giá hiện trạng.
2.1.1. Hiện trạng sử dụng đất.
2.1.2. Hiện trạng.hạ tầng kỹ thuật.
2.1.3. Hiện trạng môi trường
2.2: Quy hoạch
2.2.1: Định hướng phát triển không gian của các phương
án, phương án chọn
2.2.2. Bảng cơ cấu sử dụng đất
2.2.3. Định hướng chung về hạ tầng kỹ thuật
2.3. Phương hướng phân khu chức năng,
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của phương án.
2.3.1: Phương hướng phân khu chức năng
2.3.2: Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của phương án
2.4: Giải pháp thực hiện
2.4.1: Giải pháp thiết kế kiến trúc
2.4.2: Giải pháp kết cấu công trình
2.4.3: Giải pháp quy hoạch giao thông
2.4.4: Giải pháp quy hoạch san nền
2.4.5: Giải pháp thoát nước, vệ sinh môi trường
2.4.6: Giải pháp quy hoạch cấp điện
2.4.7: Giải pháp quy hoạch cấp nước
3. PHẦN 3: PHẦN HÌNH VẼ
4. PHẦN 4: PHỤ LỤC
Trang 1
Trang 5
Trang 5
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 9
Trang 9
Trang 11
Trang 12
Trang 12
Trang 12
Trang 12
Trang 13
Trang 13
Trang 13
Trang 13
Trang 14
Trang 14
Trang 14
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Đồ án tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp - Người đăng: nam-qhxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp 9 10 940