Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2 BỂ LA MEN

Được đăng lên bởi Lee Đạo
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 834 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

THIẾT KẾ HỆ THÔNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ N.Đ

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN , ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XA
HỘI VÀ HIỆN TRẠNG HẠ TÂNG
THÀNH PHỐ N.Đ
1.1.

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1.1.1 Vị trí địa lý, địa hình
Thành phố NĐ nằm ở toạ độ địa lý: 106012’ kinh độ đông, 20024’ vĩ độ Bắc, sát khu vực
ngã ba sông Hồng và sông Đào, cách Hà Nội 90km, cách Hải Phòng 80km, cách Ninh
Bình 28km và cách bờ biển Đông 45km. Thành phố tiếp cận với tam giác tăng trưởng Hà
Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh. Nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ, Thành phố
NĐ có mạng lưới giao thông quốc gia: hệ thống đường sắt, đường bộ và đường thuỷ
thuận lợi.
Thành phố NĐ nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, địa hình thấp và bằng phẳng, cao
độ trung bình từ +0,9m đến +1,4m. Trong quá trình hình thành, nền thành phố được tôn
đắp.
Hướng và độ dốc trung của địa hình như sau:
- Khu vực bờ phải sông Đào, hướng dốc địa hình về phía Tây-Nam, độ dốc trung bình
0,001.
- Khu vực bờ trái sông Đào (thành phố cũ), hướng dốc về phía cánh đồng, độ dốc trung
bình 0,002.
- Những khu vực có cao độ nền dưới 2,0m thường ngập lụt do lũ nội đồng khi có mưa to
kéo dài.
Đê sông Đào bảo vệ thành phố chống lũ sông Đào, cao độ đê +6,4m.

1.1.2. Đặc điểm khí hậu
Thành phố NĐ nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa và vùng đồng bằng Bắc
Bộ.Các số liệu đặc trưng về khí hậu do tại trạm khí tượng NĐ, thời gian quan trắc lớn
hơn 20 năm.
+ Đặc trưng về nhiệt độ:
- Nhiệt độ trung bình mùa hè:

27,80C

- Nhiệt độ trung bình mùa đông:

19,50C

SVTH : TRẦN THẾ THANH
LỚP : 55MN2

1

GVHD:TH.S TRẦN HOÀI SƠN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

THIẾT KẾ HỆ THÔNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ N.Đ

23,70C

- Nhiệt độ trung bình năm:
+ Đặc trưng về độ ẩm:
- Độ ẩm trung bình năm:

85 %

- Độ ẩm trung bình cao nhất:

94 %

- Độ ẩm trung bình thấp nhất:

65 %

+ Đặc trưng về lượng mưa:
- Lượng mưa trung bình năm:

1829,8 mm

- Lượng mưa ngày lớn nhất:

350 mm

+ Đặc trưng về gió:
- Tốc độ gió lớn nhất:

48 m/s

- Tốc độ gió trung bình:

2,4 m/s

- Hướng gió chủ đạo :

về mùa hè : gió Đông Nam
về mùa đông: gió Bắc

1.1.3. Chế độ thủy văn
Thành phố NĐ hình thành bên bờ sông Đào. Sông Đào là con sông nối liền sông Hồng
với sông Đáy nên chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi 2 con sông này. Thành phố NĐ cũng nằm
trong vùng đồng bằng thấp Nam Hà nên được các con đê sông Hồng, sông Đào, sông
Đáy ngăn lũ và được các trạm bơm Cốc Thành, Hữu Bị bơm tiêu nước khi mực nước
ngoài sông cao hơn nội đồng.
Theo tài liệu của t...

CHƯƠNG I


 !
"!"! 
1.1.1 Vị trí địa lý, địa hnh
 !"#$#%&'()*+,
+
*-
.
/0#$#123-+
+
-4
.
56#$7893:; /<5=9
2>?&:12@25:12!39;9$0A+/39;9B0C2D+/39;90
7E-D/59;9?F?0G124H/ 0I9J5K0 &20;9 L2 MN2
$0OB0C2OP<B205% MQ M<2 R9S&#@2?27897$3
9T"2'NK020&! 12U<920&)V 2#NF2:8 3#NF2?$5#NF2 <W
<J'X0
 M!25Y2#@2?2:12@23#%&E Z5?2[239&!
#$ M<2?E \]+3A#I]*34M!2U<; MEE 3^ #NX9 1
#8
NK25#$_9 M<29S&#%&EN:&<)
O<5=9?FB0:12!3NK2_9#%&E5^Q&R`O&3#$_9 M<2?E
+3++*
O<5=9?F M;0:12!a 9bc3NK2_95^Q&9;#@23#$_9 M<2
?E+3++-
Od2/<5=99T9&!#$^_NK0-3+ NF22J'e _!'b$0#@2/09TN& !
/f!_0
g:12!?B!5V 92'b:12!39&!#$#g],34
1.1.2. Đặc điểm khí hậu
 M!25Y2/QJ<0V #K020TY&55Y2#@2?2789
7$;9:'0V<#h9 MN25^/QJ<_! "0 M"/Q NX23 F020&U<& M89'K
i-+L
]h9 MN25^0V #$)
O0V #$ M<2?EY&j) -k3D
+
O0V #$ M<2?EY&#12) *A3H
+
l)mnolp)mnqr
s)HHt-
*
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2 BỂ LA MEN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2 BỂ LA MEN - Người đăng: Lee Đạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2 BỂ LA MEN 9 10 707