Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án Tốt Nghiệp - Thiết Kế Máy Nhấn Thủy Lực

Được đăng lên bởi khai-phong-dang
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 5306 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Đồ Án Tốt Nghiệp
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Thiết Kế Máy Nhấn Thủy Lực
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA CƠ KHÍ

*****

NHIỆM VỤ
THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên:

Đặng Văn Chưa Lớp: 10C1LT.SG

Ngành:

Cơ khí chế tạo máy

Tên đề tài:

Thiết kế máy nhấn thuỷ lực

Các số liệu ban đầu: Tham khảo thực tế
A. NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN:
Phần I. Tổng quan về sản phẩm
1. Giới thiệu về các loại sản phẩm điển hình có thể làm được từ máy
thiết kế, nhu cầu về các loại sản phẩm đó trên thị trường.
2. Cơ sở lý thuyết biến dạng khi gia công bằng áp lực
Phần II. Thiết kế máy
1. Phân tích, lựa chọn phương án thiết kế
2. Thiết kế động học.
3. Thiết kế hệ truyền động.
4. Thiết kế hệ thống thuỷ lực
5. Thiết kế một số cụm kết cấu chính (dao nhấn, cụm đỡ - đẩy phôi, thân
máy…) (phải đưa ứng dụng tin học trong tính toán các hệ thống này).
6. Vấn đề an toàn, vận hành, bảo dưỡng máy.
B. CÁC BẢN VẼ:
1. Bản vẽ sơ đồ động và các loại sản phẩm điển hình: 1A0

Trang 1

Đồ Án Tốt Nghiệp

Thiết Kế Máy Nhấn Thủy Lực

2. Bản vẽ lắp toàn máy: 3 ÷ 4A0
3. Bản vẽ các cụm kết cấu máy: 2 ÷ 3A0

Ngày giao nhiệm vụ:

20/02/2013

Ngày hoàn thành:

05/05/2013

Ngày

tháng

năm 2013

Ngày 19 tháng 02 năm 2013

Thông qua bộ môn

Giáo viên hướng

dẫn

TS LƯU ĐỨC BÌNH

Trang 2

Đồ Án Tốt Nghiệp

Thiết Kế Máy Nhấn Thủy Lực

LỜI NÓI ĐẦU
----------∗∗    ∗∗---------Nền kinh tế Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn, tốc độ tăng trưởng
ngày càng cao, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của một số lĩnh vực và sản
phẩm có chuyển biến lớn. Danh mục các sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị
trường ngày càng được mở rộng, một số sản phẩm thương hiệu Việt Nam đạt tiêu
chuẩn quốc tế. Trong cơ cấu nền kinh tế tỷ trọng nông nghiệp , tỷ trọng công nghiệp
tiếp tục tăng. Các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tiếp cận công nghệ tiên
tiến, hiện đại. Với tốc độ chuyển giao công nghệ của một số ngành có bước tiến rõ
rệt.
Trong những năm vừa qua, nhà nước đã, đang và chuẩn bị xây dựng có chọn
lọc một số cơ sở quan trọng về công nghiệp cơ bản như năng lượng, chế tạo cơ khí,
cán thép, xi măng, nhất là công nghiệp cơ khí. Để tạo tiền đề cho sự phát triển

mạnh hơn ở giai đoạn tiếp theo, nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế chính
sách để tháo gỡ những vướng mắc, khởi động nguồn lực trong nhân dân, đầu
tư và phát triển sản xuất kinh doanh. Quan hệ kinh tế quốc tế tiếp tục được
củng cố và mở rộng.
Tổng quan nền kinh tế Việt Nam phát triển tr...
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Nhấn Thủy Lực
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA CƠ KHÍ *****
NHIỆM VỤ
THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên: Đặng Văn Chưa Lớp: 10C
1
LT.SG
Ngành: Cơ khí chế tạo máy
Tên đề tài: Thiết kế máy nhấn thuỷ lực
Các số liệu ban đầu: Tham khảo thực tế
A. NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN:
Phần I. Tổng quan về sản phẩm
1. Giới thiệu về c loại sản phẩm điển hình thể làm được từ máy
thiết kế, nhu cầu về các loại sản phẩm đó trên thị trường.
2. Cơ sở lý thuyết biến dạng khi gia công bằng áp lực
Phần II. Thiết kế máy
1. Phân tích, lựa chọn phương án thiết kế
2. Thiết kế động học.
3. Thiết kế hệ truyền động.
4. Thiết kế hệ thống thuỷ lực
5. Thiết kế một số cụm kết cấu chính (dao nhấn, cụm đỡ - đẩy phôi, thân
máy…) (phải đưa ứng dụng tin học trong tính toán các hệ thống này).
6. Vấn đề an toàn, vận hành, bảo dưỡng máy.
B. CÁC BẢN VẼ:
1. Bản vẽ sơ đồ động và các loại sản phẩm điển hình: 1A
0
Trang 1
Đồ Án Tốt Nghiệp - Thiết Kế Máy Nhấn Thủy Lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ Án Tốt Nghiệp - Thiết Kế Máy Nhấn Thủy Lực - Người đăng: khai-phong-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Đồ Án Tốt Nghiệp - Thiết Kế Máy Nhấn Thủy Lực 9 10 121