Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế sơ bộ khu Đông Cao Sơn - Mỏ than Cao Sơn

Được đăng lên bởi nguyen-ngoc-duc
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 4120 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Lêi më ®Çu
Níc ta ®ang trªn ®êng ®æi míi cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh cña khoa häc
kü thuËt c«ng nghÖ, ®ßi hái nhu cÇu vÒ n¨ng lîng cao vµ cÇn thiÕt , trong ®ã than
nguån n¨ng lîng quan träng cung cÊp cho c«ng nghiÖp , tiªu dïng xuÊt khÈu .
§Ó ®¹t ®îc yªu cÇu khèi , chÊt lîng than ®o× hái ph¶i ¸p dông khoa häc
thuËt , c«ng nghÖ ®Ó khai th¸c than hiÖu qu¶ cao. vËy c«ng t¸c thiÕt khai
th¸c lu«n g¾n chÆt víi thùc tÕ khai th¸c.
Sau n¨m n¨m häc tËp t¹i trêng §¹i häc §Þa ChÊt, víi hai n¨m chuyªn
ngµnh khai th¸c thiªn , bíc ®Çu t«i ®· lµm quen víi c«ng t¸c thiÕt . Võa qua
t«i ®· ®îc C«ng ty than Cao S¬n - CÈm Ph¶ - Qu¶ng Ninh ®Ó thùc tËp tèt
nghiÖp víi ®Ò tµi : ThiÕt khai th¸c khu §«ng Cao s¬n thuéc C«ng ty
than Cao S¬n.
Qua thêi gian thùc tËp viÕt ®å ¸n tèt nghiÖp, ®Õn nay b¶n ®å ¸n ®· hoµn
thµnh . Trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n, t«i ®· ®îc gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o Bïi
Xu©n Nam cïng c¸c thÇy, gi¸o trong m«n. C¸c c¸n nh©n viªn than
Cao S¬n c¸c b¹n ®ång nghiÖp, ®Õn nay ®å ¸n tèt nghiÖp cña t«i ®· ®îc hoµn
thµnh.
Tuy b¶n th©n g¾ng t×m tßi, häc hái song do lÇn ®Çu lµm quen víi c«ng
t¸c thiÕt tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn b¶n ®å ¸n nµy sÏ kh«ng tr¸nh ®îc nh÷ng
sai sãt. RÊt mong ®îc sù ©n cÇn chØ b¶o cña c¸c thÇy gi¸o trong m«n
nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp.
Cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n toµn thÓ c¸c thÇy, c« gi¸o trong bé m«n
cïng c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®· gióp ®· chØ b¶o ®Ó b¶n ®å ¸n nµy ®îc hoµn thµnh
®óng thêi gian quy ®Þnh .
Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2010
Sinh viªn
§inh ThÞ Linh
Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế sơ bộ khu Đông Cao Sơn - Mỏ than Cao Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế sơ bộ khu Đông Cao Sơn - Mỏ than Cao Sơn - Người đăng: nguyen-ngoc-duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế sơ bộ khu Đông Cao Sơn - Mỏ than Cao Sơn 9 10 670