Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp thủy đện

Được đăng lên bởi chit1081
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 1345 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

Trang 1

Ngành KTTĐ và NLTT

LỜI NÓI ĐẦU
Năng lượng điện có vai trò vô cùng to lớn trong sự phát triển văn hoá và đời
sống nhân loại. Nhu cầu điện năng của cả thế giới tăng trưởng ngày càng mạnh hoà
nhịp với tốc độ tăng trưởng nền kinh tế chung, có thể nói một trong những tiêu
chuẩn để đánh giá sự phát triển của một quốc gia đó là nhu cầu sử dụng điện năng.
Nguồn điện năng chủ yếu là nhiệt điện than, nhiệt điện khí đốt, thuỷ điện, điện
nguyên tử và một số nguồn năng lượng khác như năng lượng gió, năng lượng mặt
trời …
Ở nước ta, điện năng luôn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển
kinh tế của đất nước.Để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế đất nước thì yêu cầu
về điện năng đòi hỏi ngày càng nhiều.Hiện nay ở nước ta nguồn năng lượng thuỷ
điện chiếm vai trò quan trọng trong hệ thống điện Việt Nam.Nó chiếm tỷ trọng
khoảng 60% công suất của hệ thống điện Việt Nam. Tuy nguồn thuỷ điện chiếm
một tỷ trọng lớn nhưng chúng ta cũng mới chỉ khai thác được khoảng 20% trữ năng
lý thuyết của các con sông ở Việt Nam.
Mặt khác nhu cầu sử dụng điện của các hộ dùng điện thay đổi từng giờ vì vậy
để đáp ứng sự thay đổi đó thì trong hệ thống điện không thể thiếu các trạm thuỷ
điện có khả năng thay đổi công suất trong thời gian ngắn.
Chính vì tầm quan trọng cũng như tiềm năng của thuỷ điện là rất lớn, do đó
đòi hỏi người thiết kế và thi công các trạm thuỷ điện phải nắm vững những kiến
thức về thuỷ điện.
Để củng cố và hệ thống lại những kiến thức về thuỷ điện, được sự đồng ý của
nhà trường và Hội đồng thi tốt nghiệp khoa Năng Lượng, em được giao đề tài
‘Thiết kế trạm thuỷ điện Võ Lao ” công trình này nằm trên địa bàn huyện V¨n bµn
tØnh Lµo Cai

Sinh viên: NGUYỄN THẾ DŨNG

Lớp: 51Đ2

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

Sinh viên: NGUYỄN THẾ DŨNG

Trang 2

Ngành KTTĐ và NLTT

Lớp: 51Đ2

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

Trang 3

Ngành KTTĐ và NLTT

PHẦN I - TỔNG QUAN VÀ CÁC TÀI LIỆU
VỀ CÔNG TRÌNH
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH
1.1. Giới thiệu chung về thủy điện Võ Lao
Ngßi Nhï lµ nh¸nh cÊp I n»m bªn bê h÷u s«ng Hång cã diÖn tÝch lu vùc
n»m trän trong huyÖn V¨n bµn tØnh Lµo Cai, ngßi Nhï lµ mét trong nh÷ng ngßi cã
tiÒm n¨ng Thñy ®iÖn phong phó .Dù ¸n thñy ®iÖn Vâ lao n»m trªn ®Þa bµn huyÖn
V¨n Bµn cã c«ng suÊt l¾p m¸y (6-8)MW, n»m trong vïng cã hÖ thèng giao th«ng t¬ng ®èi ph¸t triÓn, ®êng « t« ®· ®îc lµm tíi gÇn khu nhµ m¸y, rÊt thuËn tiÖn cho thi
c«ng. VÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña khu vùc dù ¸n còng rÊt thuËn lîi, nguån n íc t¬ng
®èi tèt, chªnh lÖch ®Þa h×nh ca...
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Trang 1 Ngành KTTĐ và NLTT
LỜI NÓI ĐẦU
Năng lượng điện vai trò cùng to lớn trong sự phát triển văn hoá đời
sống nhân loại. Nhu cầu điện năng của cả thế giới tăng trưởng ngày càng mạnh hoà
nhịp với tốc độ tăng trưởng nền kinh tế chung, thể nói một trong những tiêu
chuẩn để đánh giá sự phát triển của một quốc gia đó nhu cầu sử dụng điện năng.
Nguồn điện năng chủ yếu nhiệt điện than, nhiệt điện khí đốt, thuỷ điện, điện
nguyên tử một s nguồn ng lượng khác như năng lượng gió, năng lượng mặt
trời …
nước ta, điện năng luôn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển
kinh tế của đất nước.Để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế đất nước thì yêu cầu
về điện năng đòi hỏi ngày càng nhiều.Hiện nay nước ta nguồn năng lượng thuỷ
điện chiếm vai trò quan trọng trong hệ thống điện Việt Nam.Nó chiếm tỷ trọng
khoảng 60% công suất của hệ thống điện Việt Nam. Tuy nguồn thuỷ điện chiếm
một tỷ trọng lớn nhưng chúng ta cũng mới chỉ khai thác được khoảng 20% trữ năng
lý thuyết của các con sông ở Việt Nam.
Mặt khác nhu cầu sử dụng điện của các hộ dùng điện thay đổi từng giờ vậy
để đáp ng s thay đổi đó thì trong hệ thống điện không thể thiếu các trạm thuỷ
điện có khả năng thay đổi công suất trong thời gian ngắn.
Chính tầm quan trọng cũng như tiềm năng của thuỷ điện rất lớn, do đó
đòi hỏi người thiết kế thi công các trạm thuỷ điện phải nắm vững những kiến
thức về thuỷ điện.
Để củng cố hệ thống lại những kiến thức về thuỷ điện, được sự đồng ý của
nhà trường Hội đồng thi tốt nghiệp khoa Năng Lượng, em được giao đề tài
‘Thiết kế trạm thuỷ điện Võ Lao ” công trình này nằm trên địa bàn huyện V¨n bµn
tØnh Lµo Cai
Sinh viên: NGUYỄN THẾ DŨNG Lớp: 51Đ2
Đồ án tốt nghiệp thủy đện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp thủy đện - Người đăng: chit1081
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp thủy đện 9 10 267