Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp : Tính tóan và thiết kế câu treo dây văng

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- §å ¸n tèt nghiÖp - - TKSB PA CÇu d©y
v¨ng -
Trêng §¹i häc giao th«ng vËn t¶i hµ Néi
Khoa c«ng tr×nh
bé m«n cÇu hÇm
----------------------------
§å ¸n tèt nghiÖp
tÝnh to¸n & thiÕt kÕ
cÇu treo d©y v¨ng
Gi¸o viªn híng dÉn : PGS-TS TrÇn ®øc nhiÖm
Gi¸o viªn ®äc duyÖt : TS NguyÔn Ngäc long
Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn V¨n VÜnh
Líp : CÇu - §êng bé A K40
Trêng : §H Giao th«ng vËn t¶i – Hµ Néi.
Hµ Néi : Th¸ng 5 - 2004
Lêi nãi ®Çu
*
* *
Bíc vµo thêi ®æi míi ®Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ vËt
chÊt tÇng thuËt . Giao th«ng vËn t¶i mét nghµnh ®îc quan t©m ®Çu t nhiÒu
®©y huyÕtch cña nÒn kinh ®Êt níc , nÒn t¶ng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸cc
nghµnh kh¸c ph¸t triÓn . Thùc cho thÊy hiÖn nay lÜng vùc nµy rÊt cÇn nh÷ng ký s
tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng ch¾c ®Ó cã thÓ n¾m b¾t cËp nhËt ®îc nh÷ng c«ng
nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i cña thÕ giíi ®Ó thÓ x©y dùng nªn nh÷ng c«ng tr×nh cÇu
míi , hiÖn ®¹i , cã chÊt lîng vµ tÝnh thÈm mü cao gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng
®Êt níc trong thêi ®¹i më cöa.
- NguyÔn V¨n VÜnh - Líp CÇu §êng Bé A K40
1
Đồ án tốt nghiệp : Tính tóan và thiết kế câu treo dây văng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp : Tính tóan và thiết kế câu treo dây văng - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp : Tính tóan và thiết kế câu treo dây văng 9 10 867