Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 1

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2742 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2001-2006

 -Trang 1

PHAÀN I: KIEÁN TRUÙC.
PHAÀN II: KEÁT CAÁU (30%).
GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN : THAÀY VOÕ VAÊN TUAÁN.

PHAÀN III: THI COÂNG (70%).
GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN: THAÀY ÑAËNG ÑÌNH MINH.

ÑEÀ TAØI: CHUNG CÖ A4 PHAN XÍCH LONG
SVTH: NGUYEÃN HOÀNG PHUÙ. MSSV: X011573

GVHD CHÍNH: THAÀY ÑAËNG ÑÌNH MINH
GVHD KEÁT CAÁU: THAÀY VOÕ VAÊN TUAÁN

...
THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2001-2006 -Trang 1
PHAÀN I: KIEÁN TRUÙC.
PHAÀN II: KEÁT CAÁU (30%).
GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN : THAÀY VOÕ VAÊN TUAÁN.
PHAÀN III: THI COÂNG (70%).
GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN: THAÀY ÑAËNG ÑÌNH MINH.
ÑEÀ TAØI: CHUNG CÖ A4 PHAN XÍCH LONG GVHD CHÍNH: THAÀY ÑAËNG ÑÌNH MINH
SVTH: NGUYEÃN HOÀNG PHUÙ. MSSV: X011573 GVHD KEÁT CAÁU: THAÀY VOÕ VAÊN TUAÁN
Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 1 - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 1 9 10 468