Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 4

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 5252 lần   |   Lượt tải: 5 lần
THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2001-2006

 -Trang 6

PHAÀN II: KEÁT CAÁU
(30%)

ÑEÀ TAØI: CHUNG CÖ A4 PHAN XÍCH LONG
SVTH: NGUYEÃN HOÀNG PHUÙ. MSSV: X011573

GVHD CHÍNH: THAÀY ÑAËNG ÑÌNH MINH
GVHD KEÁT CAÁU: THAÀY VOÕ VAÊN TUAÁN

THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2001-2006

 -Trang 7

CHÖÔNG I: CÔ SÔÛ TÍNH TOAÙN VAØ THIEÁT KEÁ

I. Cô sôû tính toaùn, thieát keá:
1. Hoà sô khaûo saùt thieát keá:
Boä baûn veõ thieát keá kieán truùc.
Boä khaûo saùt ñòa chaát coâng trình.
2. Noäi dung thieát keá:
Coâng vieäc thieát keá phaûi tuaân theo caùc quy phaïm, caùc tieâu chuaån thieát keá do nhaø nöôùc
Vieät Nam quy ñònh ñoái vôùi nghaønh xaây döïng. Nhöõng tieâu chuaån sau ñaây ñöôïc söû duïng trong
quaù trình tính toaùn:
TCVN 2737 -1995 : Taûi troïng vaø taùc ñoäng - Tieâu chuaån thieát keá.
TCVN 5574 -1991 : Tieâu chuaån thieát keá beâtoâng coát theùp.
TCXD 198 -1997
: Nhaø cao taàng -Thieát keá beâtoâng coát theùp toaøn khoái.
TCXD 195 -1997
: Nhaø cao taàng - Thieát keá moùng coïc eùp.
TCXD 205 -1998
: Moùng coïc - Tieâu chuaån thieát keá.
TCXD 45 -78
: Tieâu chuaån thieát keá neàn nhaø vaø coâng trình.
Ngoaøi caùc tieâu chuaån quy phaïm treân coøn söû duïng moät soá saùch, taøi lieäu chuyeân ngaønh
cuûa nhieàu taùc giaû khaùc nhau (xem phaàn taøi lieäu tham khaûo).
II. Keát caáu khung chòu löïc chính:
Khung laø moät heä thanh baát bieán hình, laø keát caáu quan troïng nhaát trong coâng trình, tieáp
nhaän taûi troïng söû duïng töø caùc saøn taàng roài truyeàn xuoáng moùng.
Ñaây laø coâng trình thuoäc daïng khung chòu löïc bôûi vì chieàu cao coâng trình laø 30,9m. Noäi
löïc gaây ra trong khung theo 2 phöông, vì vaäy tính toaùn khung theo sô ñoà khung khoâng gian.
Keát caáu khung khoâng gian tính toaùn raát phöùc taïp, vì vaäy chuùng ta duøng caùc chöông
trình phaàn meàm tính keát caáu chuyeân duøng, trong ñoù phaàn meàm Sap2000 hoå trôï ñaéc löïc trong
vieäc tìm noäi löïc cuõng nhö toå hôïp noäi löïc.
Sô ñoà tính laø truïc cuûa daàm vaø coät, lieân keát giöõa coät vaø moùng laø lieân keát ngaøm taïi maët
treân cuûa moùng, lieân keát giöõa coät vaø daàm laø nuùt cöùng lieân keát giöõa saøn vôùi daàm laø nuùt cöùng
giöõa saøn vaø daàm vôùi vaùch cöùng cuõng laø nuùt cöùng taïo thaønh heä thoáng khung saøn keát hôïp. Heä
khung naøy coù khaû naêng tieáp nhaän taûi troïng ngang vaø thaúng ñöùng taùc ñoäng vaøo coâng trình.
Saøn cuõng laø keát caáu cuøng tham gia chòu taûi troïng ngang, bôûi vì trong maët phaúng ngang
...
THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2001-2006 -Trang 6
PHAÀN II: KEÁT CAÁU
(30%)
ÑEÀ TAØI: CHUNG CÖ A4 PHAN XÍCH LONG GVHD CHÍNH: THAÀY ÑAËNG ÑÌNH MINH
SVTH: NGUYEÃN HOÀNG PHUÙ. MSSV: X011573 GVHD KEÁT CAÁU: THAÀY VOÕ VAÊN TUAÁN
Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 4 - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 4 9 10 683