Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 5

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 5313 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2001-2006

 -Trang 61

PHAÀN III: THI COÂNG
70%

ÑEÀ TAØI: CHUNG CÖ A4 PHAN XÍCH LONG
SVTH: NGUYEÃN HOÀNG PHUÙ. MSSV: X011573

GVHD CHÍNH: THAÀY ÑAËNG ÑÌNH MINH
GVHD KEÁT CAÁU: THAÀY VOÕ VAÊN TUAÁN

THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2001-2006

 -Trang 62

LÔØI GIÔÙI THIEÄU

I. Ñaëc ñieåm coâng trình:
Coâng trình chung cö A4 Phan Xích Long coù moät khoái, xung quanh laø caùc coâng trình laân
caän.
Dieän tích khu ñaát xaây döïng: (82mx52m )=4264m2.
Kích thöôùc maët baèng nhaø: 58,8mx24m.
Qui moâ: 8 taàng (keå caû taàng thöôïng).
Chieàu cao nhaø (so vôùi maët ñaát cos0.00): 30,9m.
Dieän tích xaây döïng: 1411,2 m2.
II. Ñaëc ñieåm caáu taïo nhaø:
Coâng trình thuoäc daïng nhaø cao taàng.
Heä keát caáu chòu löïc laø khung chòu löïc chính vôùi moâ hình khung saøn keát hôïp (keát caáu
beâtoâng coát theùp toaøn khoái).
Moùng coïc eùp beâtoâng coát theùp tieát dieän 35x35x2400.
Töôøng bao che xaây baèng gaïch oáng daøy 20cm.
Töôøng ngaên caùch giöõa caùc phoøng xaây baèng gaïch oáng daøy 10cm.
Cöûa chính coâng trình baèng saét keùo, cöûa ñi 1 caùnh, 2 caùnh baèng goã, cöûa soå khung saét
laép kính.
Toaøn boä coâng trình coù 3 thang maùy.
Thang boä boá trí 3 caùi, baäc thang laùt gaïch boâng 200x200, phuïc vuï cho coâng taùc thoaùt
hieåm cuõng nhö vieäc ñi laïi cuûa caùc hoä ôû taàng thaáp.
Haønh lang vaø saøn laùt gaïch ceramic 300x300.
Coâng trình coù 3 hoà nöôùc ñaët treân maùi theå tích 48m3.
Heä thoáng kyõ thuaät nhö: oáng caáp nöôùc, thoaùt nöôùc, ñieän ñeàu ñöôïc thi coâng aâm töôøng,
aâm traàn.
Trang trí noäi thaát cuõng nhö trang thieát bò coâng trình töông ñoái ñaày ñuû phuïc vuï toát cho
nhu caàu sinh hoaït cuûa ngöôøi daân.
Ñòa chaát coâng trình goàm 3 lôùp ñaát chính. Beà maët laø lôùp ñaát san laáp daøy 1m. Möïc nöôùc
ngaàm ôû ñoä saâu -2,5m.
III. Cô sôû phuïc vuï thi coâng:
1. Nguoàn ñieän:
Söû duïng nguoàn ñieän chung cuûa maïng löôùi ñieän thaønh phoá ñaõ qua maùy bieán theá xuoáng
coøn 220Vx380W. Vaø coù nguoàn ñieän döï phoøng baèng caùc maùy phaùt ñieän ñeå ñeà phoøng khi maïng
cung caáp ñieän cuûa ñieän löïc bò giaùn ñoaïn trong luùc ñang thi coâng.
2. Nguoàn nöôùc:
Söû duïng nöôùc maïng löôùi caáp nöôùc chung cuûa nhaø maùy nöôùc thaønh phoá. Trong coâng
trình coù thieát keá tuyeán oáng caáp nöôùc daãn ñeán caùc khu vöïc duøng nöôùc nhö: hoà nöôùc phuïc vuï
cho traïm troän beâtoâng, vöõa xaây toâ, hoà nöôùc phuïc vuï sinh hoaït cho coâng nhaân taïi chaân coâng
tr...
THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG KHOÙA 2001-2006 -Trang 61
PHAÀN III: THI COÂNG
70%
ÑEÀ TAØI: CHUNG CÖ A4 PHAN XÍCH LONG GVHD CHÍNH: THAÀY ÑAËNG ÑÌNH MINH
SVTH: NGUYEÃN HOÀNG PHUÙ. MSSV: X011573 GVHD KEÁT CAÁU: THAÀY VOÕ VAÊN TUAÁN
Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 5 - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng khu chung cư A4 Phan Xích Long" - Phần 5 9 10 390