Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Tốt ngiệp máy công cụ (máy tiện)

Được đăng lên bởi dinhhienck
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Trêng §H B¸ch khoa Hµ Néi

---&--Khoa C¬ khÝ

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
---***---

NhiÖm vô thiÕt kÕ tèt nghiÖp
HÖ cö nh©n cao ®¼ng kü thuËt
Hä vµ tªn

: NguyÔn V¨n Quang
NguyÔn L¬ng B»ng

Ngµnh

: ChÕ t¹o m¸y

Kho¸: 1999 - 2002

1. §Ò tµi thiÕt kÕ:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
2. C¸c sè liÖu ban ®Çu:
.................................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
3. Néi dung c¸c phÇn thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
4. C¸c b¶n vÏ:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Trêng §H B¸ch khoa Hµ Néi
---&---
Khoa C¬ khÝ
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
---***---
NhiÖm vô thiÕt kÕ tèt nghiÖp
HÖ cö nh©n cao ®¼ng kü thuËt
Hä vµ tªn : NguyÔn V¨n Quang
NguyÔn L¬ng B»ng
Ngµnh : ChÕ t¹o m¸y Kho¸: 1999 - 2002
1. §Ò tµi thiÕt kÕ:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
2. C¸c sè liÖu ban ®Çu:
.................................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
3. Néi dung c¸c phÇn thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
4. C¸c b¶n vÏ:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
5. Ngµy giao nhiÖm vô thiÕt kÕ:
.................................................................................................................................
1
Đồ án Tốt ngiệp máy công cụ (máy tiện) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Tốt ngiệp máy công cụ (máy tiện) - Người đăng: dinhhienck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Đồ án Tốt ngiệp máy công cụ (máy tiện) 9 10 860