Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án trắc địa công trình thành phố công nghiệp

Được đăng lên bởi traihohiangnamdinh
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2440 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Đại Học Mỏ- Địa Chất
TP

Đồ án trắc địa công trình CN-

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG
I- Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ:
1- Mục đích:
Bản đồ án thiết kế kỹ thuật thành lập mạng lưới ô vuông xây dựng, nhằm
giúp sinh viên có điều kiện tìm hiểu và khai thác sâu về kiến thức của Trắc địa
công trình, biết được trình tự thực hiện một bản thiết kế kỹ thuật nói chung và lưới
Trắc địa nói riêng. Ngoài ra bản đồ án giúp ta có thói quen tự sưu tầm và nghiên
cứu tài liệu để giải quyết được vấn đề đặt ra, từ đó bản thân mình tự ôn lại kỹ năng
tính toán và cách x÷ lý số liệu đo đạc.
2 - Yêu cầu:
Với yêu cầu công việc thiết kế lưới ô vuông xây dựng đã được đề ra như trên
thì mçi sinh viên phải hiểu rõ nắm bắt được yêu cầu chung của công việc và quy
mô công trình, từ đó đề ra các phương án thiết kế lưới sao cho phù hợp với quy mô
và từng hạng mục của công trình, qua đây ta đề ra tiến độ và thời gian thực hiện
công trình cho sao cho đúng quy trình và quy phạm của Bộ Xây Dựng.
3 - Nhiệm vụ:
Theo quy mô tổng thể phát triển kinh tế xã hội thủ đô hà nội thực hiện nghị quyết
số 15/2008/NQ-QH12 ngày 19/5/2008 thủ đô hà nội được mở rộng trên cơ sở hợp
nhất tỉnh hà tây và 4 xã thuộc huyện lương sơn hòa bình và từng bước thực hiện
công nghiệp hóa hiện dại hóa trên dịa bàn khu vực mới của thủ đô trong đó có kế
hoạch phát triển khu công nghiệp thạch thất quốc oai dây là khu công nghiệp đa
nghành
- Giíi thiÖu c¸c ®Æc ®iÓm vÒ c«ng tr×nh cÇn x©y dùng:
+ Víi ®Þa thÕ Khu C«ng nghiÖp n»m trªn khu ®Êt thuËn lîi vÒ giao th«ng
thuû bé, khu ®Êt dù kiÕn thµnh lËp khu C«ng nghiÖp t¬ng ®èi b»ng ph¼ng, gÇn tØnh
lé 21,đại lộ Thăng Long trªn khu x©y dùng chñ yÕu lµ lóa s¶n lîng thu nhËp hµng
n¨m cha cao, nªn quyÕt ®Þnh thµnh lËp khu C«ng nghiÖp lµ ®iÒu ®¸ng quan t©m, t¹i
®©y cã nguån nh©n lùc lao ®éng vµ nguyªn liÖu kh¸ dåi dµo, ®iÒu nµy gi¶i quyÕt ®îc c«ng ¨n viÖc lµm cho nh©n d©n vïng nµy.
SV:Hoàng Văn Kiên

Lớp Trắc Địa C-K56

Đại Học Mỏ- Địa Chất
TP

Đồ án trắc địa công trình CN-

+ Víi yªu cÇu cña c«ng tr×nh lµ cã kÕt cÊu v÷ng ch¾c, cã ®é chÝnh x¸c x©y
dùng vµ l¾p r¸p cao, ®é an toµn khi vËn hµnh vµ sö dông c¸c m¸y mãc trong d©y
chuyÒn c«ng nghÖ lµ tèi ®a. Do vËy yªu cÇu ®é chÝnh x¸c lËp líi cao, ®¶m b¶o c¸c
trôc c«ng tr×nh ph¶i song song víi nhau.
+ Khu ®Êt dù kiÕn x©y dùng khu C«ng nghiÖp t¬ng ®èi b»ng ph¼ng, c©y cèi
thùc vËt hoa mµu trong khu vùc kh«ng cã, chñ yÕu lµ c©y lóa vµ d©n c. Do vËy Ýt
chÞu ¶nh hëng cña viÖc ®Òn bï vµ thay ®æi c¶nh quan m«i trêng.
NhiÖm vô ®Æt ra víi ngêi Tr¾c ®Þa lµ:
- ...
Đại Học Mỏ- Địa Chất Đồ án trắc địa công trình CN-
TP
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG
I- Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ:
1- Mục đích:
Bản đồ án thiết kế k thuật thành lập mạng lưới ô vuông xây dựng, nhằm
giúp sinh viên điều kiện tìm hiểu khai thác sâu về kiến thức của Trắc địa
công trình, biết được trình tự thực hiện một bản thiết kế kỹ thuật nói chung lưới
Trắc địa nói riêng. Ngoài ra bản đồ án giúp ta thói quen tự sưu tầm nghiên
cứu tài liệu để giải quyết được vấn đề đặt ra, từ đó bản thân mình tự ôn lại kỹ năng
tính toán và cách x÷ lý số liệu đo đạc.
2 - Yêu cầu:
Với yêu cầu công việc thiết kế lưới ô vuông xây dựng đã được đề ra như trên
thì mçi sinh viên phải hiểu rõ nắm bắt được yêu cầu chung của công việc và quy
mô công trình, từ đó đề ra các phương án thiết kế lưới sao cho phù hợp với quy mô
và từng hạng mục của công trình, qua đây ta đề ra tiến độ và thời gian thực hiện
công trình cho sao cho đúng quy trình và quy phạm của Bộ Xây Dựng.
3 - Nhiệm vụ:
Theo quy mô tổng thể phát triển kinh tế xã hội thủ đô hà nội thực hiện nghị quyết
số 15/2008/NQ-QH12 ngày 19/5/2008 thủ đô hà nội được mở rộng trên cơ sở hợp
nhất tỉnh hà tây và 4 xã thuộc huyện lương sơn hòa bình và từng bước thực hiện
công nghiệp hóa hiện dại hóa trên dịa bàn khu vực mới của thủ đô trong đó có kế
hoạch phát triển khu công nghiệp thạch thất quốc oai dây là khu công nghiệp đa
nghành
- Giíi thiÖu c¸c ®Æc ®iÓm vÒ c«ng tr×nh cÇn x©y dùng:
+ Víi ®Þa thÕ Khu C«ng nghiÖp n»m trªn khu ®Êt thuËn lîi giao th«ng
thuû bé, khu ®Êt kiÕn thµnh lËp khu C«ng nghiÖp t¬ng ®èi b»ng ph¼ng, gÇn tØnh
21,đại lộ Thăng Long trªn khu x©y dùng chñ yÕu lóa s¶n lîng thu nhËp hµng
n¨m cha cao, nªn quyÕt ®Þnh thµnh lËp khu C«ng nghiÖp ®iÒu ®¸ng quan t©m, t¹i
®©y nguån nh©n lùc lao ®éng nguyªn liÖu kh¸ dåi dµo, ®iÒu nµy gi¶i quyÕt ®-
îc c«ng ¨n viÖc lµm cho nh©n d©n vïng nµy.
SV:Hoàng Văn Kiên Lớp Trắc Địa C-K56
Đồ án trắc địa công trình thành phố công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án trắc địa công trình thành phố công nghiệp - Người đăng: traihohiangnamdinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Đồ án trắc địa công trình thành phố công nghiệp 9 10 854