Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án truyền động cơ khí

Được đăng lên bởi Minh Tam
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑOÀ AÙN TRUYEÀN ÑOÄNG CÔ KHÍ GVHD: NGUYEÃN HÖÕU LOÄC
MUÏC LUÏC
Lôøi noùi ñaàu.................................................................................................2
PHAÀN I: CHOÏN ÑOÄNG CÔ VAØ PHAÂN PHOÁI TYÛ SOÁ TRUYEÀN
1.1 Choïn ñoäng cô ñieän...................................................................4
1.2 Phaân phoái tyû soá truyeàn.............................................................5
PHAÀN II: TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ CHI TIEÁT MAÙY
2.1 Thieát keá boä truyeàn Xích...........................................................6
2.2 Thieát keá baùnh raêng...................................................................9
2.3 Thieát keá truïc.............................................................................21
2.4 Tính toaùn choïn oå.......................................................................34
2.5 Thieát keá voû hoäp........................................................................40
2.6Caùc chi tieát phuï..........................................................................41
2.7 Baûng dung sai laép gheùp............................................................43
Taøi lieäu tham khaûo....................................................................................45
SVTH: NGUYEÃN MINH TRUNG
1
Đồ án truyền động cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án truyền động cơ khí - Người đăng: Minh Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Đồ án truyền động cơ khí 9 10 576