Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

Được đăng lên bởi Nguyen Dinh Khanh Nguyen
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3804 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐỒ ÁN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

MỞ ĐẦU
Nửa cuối của thế kỷ 20 nhân loại chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của
khoa học kỹthuật. Thừa hưởng những thành tựu to lớn của công nghệ điện
tử, công nghệ máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ tự động hoá đã có
bước phát triển nhảy vọt. Nếu nhưtrước kia người ta chỉ thực hiện được tự
động hoá từng máy riêng rẽ thì ngày nay người ta thực hiện tự động hóa cả
quá trình công nghệ và cao hơn nữa tự động hoá cả quá trình sản xuất đồng
thời trình độ tự động hoá đã có sự thay đổi về chất. Trong hệ thống điều
khiển tự động hoá quá trình công nghệ( ĐK TĐH QTCN ) con người là một
khâu quan trọng của hệ thống, giữa người và quá trình công nghệ luôn luôn
có sự trao đổi thông tin với nhau. Hệ thống ĐK TĐH QTCN đã đem lại hiệu
quả to lớn : nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và hạ giá
thành sản phẩm. Vì vậy ngày nay hệthống ĐK TĐH QTCN ngày càng ñược
ứng dụng rộng rãi.
Trong hệthống sản xuất, ngoài quá trình công nghệcòn có các quá trình
Điều hành sản xuất khác như: thiết kế sản phẩm, lập kế hoạch sản xuất, kế
hoạch vật tư, lao động, kế toán tài chính, kinh doanh tiếp thị v.v..Ngày nay
nhờ ứng dụng máy tính mà hệthống ñiều hành sản xuất này ñã ñược tự ñộng
hoá ởmức độ cao. Những hệ thống như vậy được gọi là hệ thống tự động
hoá điều hành sản xuất ( TĐH ĐHSX ). Một cách đơn giản người ta có thể
coi hệ thống điều khiển tự động hóa quá trình sản xuất là hệ thống điều

khiển tự động hoá quá trình công nghệ cộng với hệ thống tự động hoá điều
hành sản xuất. Nhưvậy có thể viết HệTĐH QTSX = HệTĐH QTCN + Hệ
TĐH ĐHSX. Trong thực tế ranh giới giữa hai hệ trên không hoàn toàn tách
biệt mà có sự kết hợp hữu cơ vói nhau thành một thể thống nhất. hệTĐH QTSX
như là một bước phát triển cao của hệ thống sản xuất hiện Đại.
Chương 3: Hệ thống và phần cứngPLC
HỆ THỐNG V À PHẦN CỨNGPLC
2.1 Cấu trúc một hệ thống PLC ti êu chuẩn:
Theo tiêu chuẩn chung bất cứ hệ thống PLC n ào cũng gồm 3 phần:
•Phần cứng / Hard Ware.
•Firmware.
•Phần mềm / Software.
Nguyên lý làm việc của một PLC
2.2 Phần cứng PLC:
2.2.1 Thành phần:
Cấu trúc cơ bàn (nguyên thu ỷ) của một PLC bao gồm:
 Rack.
 Power Module.
 CPU.
Hệ thống và phần cứngPLC
2
 Các Module ch ức năng.
Ngoài ra có các biến thể khác của cấu trúc PLC nh ư Brick PLC hay “All in

one PLC” (Các Micro PLC thư ờng ở dạng n ày).
2.2.1.1 Rack:
Rack là thiết bịcó chức năng kết nối tất cả các module PLC lại với nhau. Rack
rất quan trọng ở tốc độ truyền, khả năng chứa các module (số l ượng), kết c...
ĐỒ ÁN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
MỞ ĐẦU
Nửa cuối của thế kỷ 20 nhân loại chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của
khoa học kỹthuật. Thừa hưởng những thành tựu to lớn của công nghệ điện
tử, công nghệ máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ tự động hoá đã có
bước phát triển nhảy vọt. Nếu nhưtrước kia người ta chỉ thực hiện được tự
động hoá từng máy riêng rẽ thì ngày nay người ta thực hiện tự động hóa cả
quá trình công nghệ và cao hơn nữa tự động hoá cả quá trình sản xuất đồng
thời trình độ tự động hoá đã có sự thay đổi về chất. Trong hệ thống điều
khiển tự động hoá quá trình công nghệ( ĐK TĐH QTCN ) con người là một
khâu quan trọng của hệ thống, giữa người và quá trình công nghệ luôn luôn
có sự trao đổi thông tin với nhau. Hệ thống ĐK TĐH QTCN đã đem lại hiệu
quả to lớn : nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và hạ giá
thành sản phẩm. Vì vậy ngày nay hệthống ĐK TĐH QTCN ngày càng ñược
ứng dụng rộng rãi.
Trong hệthống sản xuất, ngoài quá trình công nghệcòn có các quá trình
Điều hành sản xuất khác như: thiết kế sản phẩm, lập kế hoạch sản xuất, kế
hoạch vật tư, lao động, kế toán tài chính, kinh doanh tiếp thị v.v..Ngày nay
nhờ ứng dụng máy tính mà hệthống ñiều hành sản xuất này ñã ñược tự ñộng
hoá ởmức độ cao. Những hệ thống như vậy được gọi là hệ thống tự động
hoá điều hành sản xuất ( TĐH ĐHSX ). Một cách đơn giản người ta có thể
coi hệ thống điều khiển tự động hóa quá trình sản xuất là hệ thống điều
ĐỒ ÁN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT - Người đăng: Nguyen Dinh Khanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐỒ ÁN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 9 10 564