Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN VÀ GHÉP NỐI NGOẠI VI

Được đăng lên bởi Việt Phạm
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 924 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.

SƠ ĐỒ KHỐI :

CHƯƠNG TRÌNH ASEMBLY :
DS
BIT P2.0
ST
BIT P2.1
SH
BIT P2.2
START
BIT P3.0 ;CHO PHEP CHIP HOAT DONG
SO_BYTE1
EQU 255
SO_BYTE2
EQU 160
SO_BYTE3
EQU 96
DEM
EQU 30H
ORG
0000H
LJMP MAIN
ORG 0003H
LJMP ISR_INT0
ORG 0013H
LJMP ISR_INT1
ORG 40H
MAIN:
CLR
SH
CLR
ST
MOV TMOD,#11H;2 BO DINH THOI HOAT DONG O CHE DO 16 BIT

II.

MOV IE,#85H;CHO PHEP NGAT DO 2 NGAT NGOAI
SETB IT0;NGAT THEO SUON XUONG NGAT NGOAI 0
SETB IT1;NGAT THEO SUON XUONG NGAT NGOAI 1
SETB PX0; UU TIEN NGAT NGOAI 0
BEGIN:
MOV P0,#0FFH;TAT HET LED
JNB START,AGAIN
LJMP BEGIN
AGAIN:
JB START,$
CALL TONG
JMP BEGIN
TONG:
CALL GIOITHIEU;
CALL DOAN
CALL GVHD
CALL SVTH
RET
GIOITHIEU:
MOV DPTR,#BANGMA1; TRUONG DAI HOC BACH
KHOA DA NANG - KHOA CO KHI
MOV B,#SO_BYTE1;
CALL DICHTRAI;
RET
DOAN:
MOV DPTR,#BANGMA3; DO AN
CALL HIEU_UNG1;
MOV DPTR,#BANGMA3; DO AN
CALL HIEU_UNG1;
MOV P0,#0FFH;TAT HET DU LIEU
MOV DPTR,#BANGMA6; VDK VA GHEP NOI NGOAI VI
MOV B,#SO_BYTE2;160 BYTE
CALL DICHTRAI;
RET;
GVHD:
MOV DPTR,#BANGMA4; GVHD
CALL HIEU_UNG1;
MOV DPTR,#BANGMA4; GVHD
CALL HIEU_UNG1;
MOV P0,#0FFH;TAT HET DU LIEU

SVTH:

MOV DPTR,#BANGMA7; TH.S LE XUNG
MOV B,#SO_BYTE3;96 BYTE
CALL DICHTRAI;
RET;
MOV DPTR,#BANGMA5; SVTH
CALL HIEU_UNG1;
MOV DPTR,#BANGMA5; SVTH
CALL HIEU_UNG1;
MOV P0,#0FFH;TAT HET DU LIEU
MOV DPTR,#BANGMA8; PHAM QUANG VIET LOP
10CDT1
MOV B,#SO_BYTE2;192 BYTE
CALL DICHTRAI;
RET;

DICHTRAI:

MOV R1,#6 ;SO LAN HIEN THI QUET 1 KHUNG HINH
CALL QUET
INC DPTR; TANG CON TRO DE TAO CAM GIAC DICH
KHUNG HINH(DICH TRAI)
MOV A,DPL
CJNE A,B,DICHTRAI;
SO SANH A VS (SO BYTE
DU LIEU-32)
RET

DICHPHAI:
SOLAN_P:
QUET_P:

DULIEU_P:

MOV DPTR,#BANGMA2
MOV R3,#10 ;SO LAN HIEN THI QUET 1 KHUNG HINH
MOV
R4,#32 ;32 COT
;CLR DS;MO PHONG
SETB
DS;MACH THAT
MOV DEM,#32;BIEN DEM
CALL TAOXUNG
CALL CHOT_DULIEU
MOV
MOVC
;CPL A
MOV

A,DEM
;LAY DU LIEU TU BANG MA
A,@A+DPTR
P0,A ;XUAT DU LIEU RA HANG

;CALL DELAY ;MO PHONG
CALL DELAY_520 ;MACH THAT
MOV P0,#0FFH ;TAT HET DU LIEU
;SETB
DS;MO PHONG
CLR
DS; MACH THAT
DEC
DEM
DJNZ R4,DULIEU_P; GIAM DU 31 LAN THI THOAT
DJNZ R3,QUET_P;MOT KHUNG HINH QUET DU R3LAN
THI THOAT
INC DPTR;TANG CON TRO DE TAO CAM GIAC DICH
KHUNG HINH(DICH PHAI)
MOV A,DPL
CJNE A,#64,SOLAN_P;SO SANH A VS (SO BYTE DU
LIEU-32)
RET
HIEU_UNG1:
MOV R4,#0; DUNG KIEM TRA THOAT VONG LAP
SOLAN_HU1: MOV R1,#20 ;SO LAN HIEN THI QUET 1 KHUNG HINH
CALL QUET;
;VONG LAP DUNG DE TANG CON TRO DPTR LEN 32
LAN QUET KY TU TIEP THEO
MOV R3,#32
LOOP_HU1:
INC DPTR
DJNZ R3,LOOP_HU1
INC R4
CJNE R4,#4,SOLAN_HU1; DU 4 KY TU THI...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN VÀ GHÉP NỐI NGOẠI VI - Người đăng: Việt Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN VÀ GHÉP NỐI NGOẠI VI 9 10 77