Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Xây dựng cầu

Được đăng lên bởi dungvan1206
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi Nãi §Çu ……………………………….………...………………………2
Ch¬ng 1: §Æc §iÓm C«ng Tr×nh CÇu…….………………………………3
1.1 Kh¸i niÖm vÒ c«ng tr×nh cÇu………….….……………………….3
1.2.Néi dung c«ng t¸c tr¾c ®Þa trong x©y dùng c«ng tr×nh cÇu….…….4
1.3.Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cña c«ng t¸c tr¾c ®Þa trong giai ®o¹n kh¶o s¸t vµ
thiÕt kÕ c«ng tr×nh. ………………………………….……..………………7
Ch¬ng 2 : ThiÕt Líi Khèng ChÕ MÆt B»ng §é Cao Trong Thi C«ng
C«ng Tr×nh CÇu……………………………….……….….…….……..……12
2.1.P¬ng ph¸p thµnh lËp vµ thiÕt kÕ s¬ ®å líi…….….……………..12
2.2. ¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c thµnh lËp líi……………..…………...…18
2.3. Tæ chøc ®o ®¹c c¸c m¹ng líi…………………..……..…………27
2.4. Xö lý sè liÖu ®o ®¹c líi khèng chÕ thi c«ng…..…..…………….38
2.5. Thµnh lËp líi khèng chÕ ®é cao thi c«ng……………….….43
Ch¬ng 3: ThiÕt KÕ Líi Khèng ChÕ Thi C«ng CÇu Vît ®êng vµo C¶ng C¸i L©n
vµ ga C¸i L©m………………………...…………...……………….51
3.1.§Æc ®iÓm c«ng tr×nh vµ c¸c yÕu tè kü thuËt c¬ b¶n…… ...………….52
3.2.C¸c ph¬ng ¸n thiÕt kÕ líi………………………..........… ..………52
3.3.¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c………………………..…..… …………56
Ch¬ng 4 : ChuyÓn Líi ThiÕt Ra Thùc §Þa C«ng T¸c Tr¾c §Þa Trong
Bè TrÝ C«ng Tr×nh CÇu. ….…………...……...……...……………………..70
4.1.ChuyÓn líi thiÕt kÕ ra thùc ®Þa……………...…………...……….70
4.2.C«ng t¸c tr¾c ®Þa trong bè trÝ c«ng tr×nh cÇu Vît bµn cê ®êng vµo c¶ng
C¸i L©n vµ ga C¸i L©n. ………………………...…..…...……………...74
KÕt LuËn. ……………………......……...……………..…………………….78
Tµi LiÖu Tham Kh¶o . ……………………...……...…..…………...…..…..79
Sinh Viªn : Vò Hoµng S¬n - 1 - Líp :Tr¾c §Þa Má_CT K 50
Đồ án Xây dựng cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Xây dựng cầu - Người đăng: dungvan1206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Đồ án Xây dựng cầu 9 10 552