Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án xí nghiệp khoan và sửa giếng

Được đăng lên bởi Binh Chu
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 877 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Môc lôc
Néi dung Trang
Lêi më ®Çu............................................................................................................................................................................
3
Ch¬ng1: C¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt chñ yÕu cña XÝ nghiÖp Khoan vµ Söa giÕng.....................
5
1.1. T×nh h×nh chung cña XÝ nghiÖp Khoan vµ Söa giÕng ..................................................................
6
1.1.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XNLD VSP..................................................................................
6
1.1.2. Giíi thiÖu chung XÝ nghiÖp khoan vµ Söa giÕng .......................................................................
7
1.2. C¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt - kü thuËt cña XÝ nghiÖp Khoan vµ Söa giÕng ............................
9
1.2.1.§iÒu kiÖn ®Þa lý, nh©n v¨n ..........................................................................................................................
9
1.2.2. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt vïng nghiªn cøu ...................................................................................................
12
1.2.3.C«ng nghÖ khoan th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ .........................................................................
18
1.3. C¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña XÝ nghiÖp Khoan vµ Söa giÕng....................................
19
1.3.1. T×nh h×nh tËp trung ho¸, chuyªn m«n ho¸, hîp t¸c ho¸ cña xÝ nghiÖp........................
20
1.3.2. Tæ chøc qu¶n lý, s¶n xuÊt lao ®éng......................................................................................................
20
1.3.3. T×nh h×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ....................................................................................
25
1.3.4. Coâng t¸c khaùc...............................................................................................................................
27
KÕt luËn ..................................................................................................................................................................................
28
Ch¬ng 2: Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 cña nghiÖp khoan
vµ Söa giÕng.........................................................................................................................................................................
29
2.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ...................................................
30
2.2. §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 cña
nghieäp Khoan Söa giÕng............................................................................................................................................
31
2.3. Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt.............................................................................
34
2.3.1. Ph©n tÝch khèi lîng khoan theo gi¸ trÞ tõ n¨m 1995 - 2001................................................
34
2.3.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt n¨m 2001................................................
35
2.3.3. Ph©n tÝch t×nh h×nh hoµn thµnh kÕ ho¹ch khèi lîng s¶n xuÊt theo thêi gian .........
37
2.3.4. Ph©n tÝch chÊt lîng c«ng t¸c khoan ....................................................................................................
39
2.3.5. Ph©n tÝch tÝch chÊt c©n ®èi gi÷a s¶n xuÊt chuÈn n xuÊt ë nghiÖp
Khoan vµ Söa giÕng .......................................................................................................................................................
41
1
Đồ án xí nghiệp khoan và sửa giếng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án xí nghiệp khoan và sửa giếng - Người đăng: Binh Chu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Đồ án xí nghiệp khoan và sửa giếng 9 10 325