Ktl-icon-tai-lieu

đồ án xử lý nước mặn

Được đăng lên bởi tusubaru
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñoà aùn moân hoïc – Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc caáp bò nhieãm maën cho huyeän Caàn Giôø, c.suaát 1000m 3/ng

PHAÀN I

TOÅNG QUAN
1.1.

SÖÏ CAÀN THIEÁT CUÛA ÑEÀ TAØI

Caàn Giôø laø moät huyeän ngoaïi thaønh thaønh phoá Hoà Chí Minh, ñaây laø vuøng ñaát giaùp bieån vaø
coù heä thoáng soâng ngoøi chaèng chòt. Vôùi vò trí ñòa lyù nhö vaäy cho neân nguoàn nöôùc maët ôû ñaây
ñaõ bò nhieãm maën vaø khoâng theå söû duïng vaøo muïc ñích sinh hoaït baèng caùc phöông phaùp xöû lyù
thoâng thöôøng. Ngöôøi daân ôû ñaây chuû yeáu söû duïng nöôùc möa vaø nöôùc ñöôïc vaän chuyeån töø caùc
nôi khaùc ñeán vôùi giaù raát cao. Vôùi möùc soáng cuûa ngöôøi daân taïi khu vöïc naøy nhìn chung coøn
thaáp, ñôøi soáng vaên hoùa laïi khaù ngheøo naøn, caùc dòch vuï y teá cuõng chöa ñaày ñuû, chính vì vaäy
khaû naêng laây lan dòch beänh laø khaù cao.
Vaøo muøa möa ngöôøi daân thöôøng söû duïng caùc lu, vaïi ñeå höùng nöôùc möa vaø söû duïng tröïc tieáp
cho muïc ñích sinh hoaït, hình thöùc naøy coøn phoå bieán ôû moät vaøi tröôøng hoïc hay caùc coâng sôû,
tuy nhieân löôïng nöôùc naøy cuõng khoù coù theå ñaùp öùng ñuû nhu caàu söû duïng cuûa ngöôøi daân. Vaøo
muøa khoâ vaán ñeà nöôùc sinh hoaït thöïc söï laø vaán ñeà böùc xuùc cuûa ngöôøi daân, hoï phaûi ñi mua
nöôùc taïi caùc nôi coù heä thoáng caáp nöôùc taäp trung, vieäc mua nöôùc naøy gaëp nhieàu vaán ñeà khoù
khaên veà thôøi gian, söùc löïc, nhöng trôû ngaïi lôùn nhaát vaãn laø giaù thaønh nöôùc quaù cao, khoaûng
40.000ñ/m3.
Töø nhöõng vaán ñeà treân ta coù theå thaáy ñöôïc vieäc xaây döïng moät nhaø maùy caáp nöôùc sinh hoaït
ñoùng moät vai troø quan troïng trong vieäc naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân cuõng
nhö goùp phaàn thuùc ñaåy quaù trình phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi cho huyeän Caàn Giôø.
1.2.

MUÏC TIEÂU CUÛA ÑEÀ TAØI

Muïc tieâu cuûa ñeà taøi laø tính toaùn vaø thieát keá caùc coâng trình trong nhaø maùy xöû lyù nöôùc caáp bò
nhieãm maën cho huyeän Caàn Giôø vôùi coâng suaát laø 1000m3/ngaøy.
1.3.

NGUYEÂN LYÙ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC NHIEÃM MAËN BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP THAÅM
THAÁU NGÖÔÏC ( REVERSE OSMOSIS – RO )
1.3.1. Khaùi nieäm chung

Thöïc chaát cuûa phöông phaùp naøy laø loïc nöôùc qua maøng baùn thaám ñaëc bieät, maøng chæ cho
nöôùc ñi qua coøn caùc muoái hoøa tan bò giöõ laïi. Ñeå loïc ñöôïc nöôùc qua maøng phaûi taïo ra aùp löïc
dö trong nöôùc nguoàn cao hôn aùp löïc thaåm thaáu cuûa nöôùc qua maøng, ñeå nöôùc ñaõ ñöôïc loïc
qua maøng khoâng trôû laïi dung dòch muoái do quaù trình thaåm thaáu.

SVTH :...
Ñoà aùn moân hoïc – Thieát keá heä thoáng xöû lyù nöôùc caáp bò nhieãm maën cho huyeän Caàn Giôø, c.suaát 1000m
3
/ng
PHAÀN I
TOÅNG QUAN
1.1. SÖÏ CAÀN THIEÁT CUÛA ÑEÀ TAØI
Caàn Giôø laø moät huyeän ngoaïi thaønh thaønh phoá Hoà Chí Minh, ñaây laø vuøng ñaát giaùp bieån vaø
coù heä thoáng soâng ngoøi chaèng chòt. Vôùi trí ñòa lyù nhö vaäy cho neân nguoàn nöôùc maët ôû ñaây
ñaõ bò nhieãm maën vaø khoâng theå söû duïng vaøo muïc ñích sinh hoaït baèng caùc phöông phaùp xöû lyù
thoâng thöôøng. Ngöôøi daân ôû ñaây chuû yeáu söû duïng nöôùc möa vaø nöôùc ñöôïc vaän chuyeån töø caùc
nôi khaùc ñeán vôùi giaù raát cao. Vôùi möùc soáng cuûa ngöôøi daân taïi khu vöïc naøy nhìn chung coøn
thaáp, ñôøi soáng vaên hoùa laïi khaù ngheøo naøn, caùc dòch vuï y teá cuõng chöa ñaày ñuû, chính vì vaäy
khaû naêng laây lan dòch beänh laø khaù cao.
Vaøo muøa möa ngöôøi daân thöôøng söû duïng caùc lu, vaïi ñeå höùng nöôùc möa vaø söû duïng tröïc tieáp
cho muïc ñích sinh hoaït, hình thöùc naøy coøn phoå bieán ôû moät vaøi tröôøng hoïc hay caùc coâng sôû,
tuy nhieân löôïng nöôùc naøy cuõng khoù coù theå ñaùp öùng ñuû nhu caàu söû duïng cuûa ngöôøi daân. Vaøo
muøa khoâ vaán ñ nöôùc sinh hoaït thöïc söï laø vaán ñeà böùc xuùc cuûa ngöôøi daân, hoï phaûi ñi mua
nöôùc taïi caùc nôi coù heä thoáng caáp nöôùc taäp trung, vieäc mua nöôùc naøy gaëp nhieàu vaán ñeà khoù
khaên veà thôøi gian, söùc löïc, nhöng trôû ngaïi lôùn nhaát vaãn laø giaù thaønh nöôùc quaù cao, khoaûng
40.000ñ/m
3
.
Töø nhöõng vaán ñeà treân ta coù theå thaáy ñöôïc vieäc xaây döïng moät nhaø maùy caáp nöôùc sinh hoaït
ñoùng moät vai troø quan troïng trong vieäc naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân cuõng
nhö goùp phaàn thuùc ñaåy quaù trình phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi cho huyeän Caàn Giôø.
1.2. MUÏC TIEÂU CUÛA ÑEÀ TAØI
Muïc tieâu cuûa ñeà taøi laø tính toaùn vaø thieát keá caùc coâng trình trong nhaø maùy xöû lyù nöôùc caáp
nhieãm maën cho huyeän Caàn Giôø vôùi coâng suaát laø 1000m
3
/ngaøy.
1.3. NGUYEÂN LYÙ XÖÛ LYÙ ÔÙC NHIEÃM MAËN BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP THAÅM
THAÁU NGÖÔÏC ( REVERSE OSMOSIS – RO )
1.3.1. Khaùi nieäm chung
Thöïc chaát cuûa phöông phaùp naøy l loïc nöôùc qua maøng baùn thaám ñaëc bieät, maøng c cho
nöôùc ñi qua coøn caùc muoái hoøa tan bò giöõ laïi. Ñeå loïc ñöôïc nöôùc qua maøng phaûi taïo ra aùp ïc
trong nöôùc nguoàn cao n aùp löïc thaåm thaáu cuûa nöôùc qua maøng, ñ nöôùc ñaõ ñöôïc loïc
qua maøng khoâng trôû laïi dung dòch muoái do quaù trình thaåm thaáu.
SVTH : Nguyeãn Tieán Thaønh 1
đồ án xử lý nước mặn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án xử lý nước mặn - Người đăng: tusubaru
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
đồ án xử lý nước mặn 9 10 325