Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC NGẦM NHIỄM PHÈN SẮT

Được đăng lên bởi levanthanhbk123
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC NGẦM NHIỄM PHÈN SẮT

GVHD: TS. NGUYỄN THẾ VINH

ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc khai thác nƣớc ngầm đƣa vào sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất một cách ồ
ạt không theo quy hoạch và thiếu sự quản lý của các cơ quan chức năng đã làm cho
tầng nƣớc ngầm trong thành phố bị nhiễm phèn một cách trầm trọng, thậm chí có nơi
không thể sử dụng đƣợc nữa. Do đó, nƣớc nhiễm phèn là mối quan tâm của đa số
ngƣời sử dụng nƣớc giếng.
Tầng chứa nƣớc đƣợc khai thác nhiều nhất thƣờng phân bố từ độ sâu 25 tới 40 m
ở khu vực nội thành và sâu hơn ở rìa thành phố. Mực áp lực đo đƣợc trong những năm
1980 dao động từ 3 tới 6 m, còn hiện nay, do khai thác quá nhiều áp lực ở nhiều nơi đã
tụt xuống 14-15 m.
Nhiều chỉ tiêu hóa học nƣớc thay đổi, ranh giới mặn - nhạt, phèn - không phèn
cũng biến đổi mạnh. Hiện nay, do mức độ khai thác nƣớc ngầm dƣới đất tăng mạnh
nên xuất hiện những nhân tố mới hình thành nƣớc phèn, làm biến đổi ranh giới nƣớc
nhiễm phèn trƣớc đây, tăng khả năng thấm xuyên từ các tầng khác bị phèn trƣớc đó
hoặc do nƣớc thấm xuyên qua các tầng cách nƣớc có chứa các tích tụ phèn. Hiện
tƣợng này thƣờng gặp ở khu vực Hóc Môn, Gò Vấp... Sự hạ thấp mực áp lực tầng
nƣớc ngầm cũng tạo điều kiện kéo ranh giới nhiễm phèn vào sâu trong nội thành.
Ngay từ bây giờ, nếu không có hƣớng xử lý và giải quyết thì sẽ đe dọa lớn đến
chất lƣợng nguồn nƣớc ngầm và trực tiếp gây ảnh hƣởng xấu đến ngƣời sử dụng. Xuất
phát từ vấn đề thực tế nhóm quyết định chọn đề tài: “Tính toán thiết kế hệ thống xử
lý nƣớc ngầm nhiễm phèn tại Huyện Hóc Môn, cung cấp nƣớc sạch với công suất
300 m3/ngày đêm” với mục đích góp một phần nhỏ tham gia xông việc xử lý nguồn
nƣớc đem lại cuộc sống sinh hoạt thoải mái cho ngƣời dân khu vực Hóc Môn,
TP.HCM.
M

Đ

ĐỀ T

Xây dựng một hệ thống xử lý nƣớc cấp đảm bảo ph hợp với thực tế tại khu vực
Hóc Môn, mang tính khả thi cao.
N

UN

T

ỆN

Nội dung nghiên cứu gồm:
- Điều tra thu thập số liệu cơ sở về điều kiện tự nhiên, hiện trạng vấn đề cấp nƣớc
tại khu vực nghiên cứu.
- Chọn lựa nguồn nƣớc, các nguồn nƣớc có sẵn trong vùng, thu thập số liệu cơ bản
để đánh giá tính chất – thành phần của nguồn chọn cung cấp.
- Xác định lƣu lƣợng nƣớc cần cung cấp.
- ựa chọn công nghệ xử lý ph hợp cho Trạm xử lý nƣớc cấp cho khu vực.
- Tính toán thiết kế phƣơng án đã chọn lựa, triển khai chi tiết các công đơn vị
trong hệ thống xử lý trên bản vẽ, khái toán chi phí đầu tƣ, chi phí vận hành của
hệ thống.

Châu Ngọc Tiên 91003355
Lê Minh Tiến
91003375

1

ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC NGẦM NHIỄM PHÈN SẮT

...
ĐỒ ÁN X LÝ NƯỚC NGM NHIM PHÈN ST GVHD: TS. NGUYN TH VINH
Châu Ngc Tiên 91003355
Lê Minh Tin 91003375 1
T V
Vic ng dng cho sinh hot sn xut mt cách
t không theo quy hoch thiu s qun c
tc ngm trong thành ph b nhim phèn mt cách trm trng, th
không th s d c n  c nhim phèn mi quan m c 
i s dc ging.



-15 m.
- - không phèn



                
 

Ngay t y gi, nu không ng x gii quyt thì s a ln
chng nguc ngm và trc tip y ng xi s dng. Xut
phát t v thc t nhóm quynh ch tài: t k h thng x
c ngm nhim phèn ti Huyn Hóc Môn, cung cc sch vi công sut
300 m
3
/ngày  vi mt phn nh tham gia xông vic x ngun
  i cuc sng sinh hot tho   i dân khu vc Hóc Môn,
TP.HCM.

Xây dng mt h thng x c cp vi thc t ti khu vc
Hóc Môn, mang tính kh thi cao.

Ni dung nghiên cu gm:
- u tra thu thp s li v u kin t nhiên, hin trng v c

- Chn la nguc, các nguc có sn trong vùng, thu thp s lin
 t thành phn ca ngun chn cung cp.
- c cn cung cp.
- m x c cp cho khu vc.
- Tính toán thit k    n l        


ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC NGẦM NHIỄM PHÈN SẮT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC NGẦM NHIỄM PHÈN SẮT - Người đăng: levanthanhbk123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC NGẦM NHIỄM PHÈN SẮT 9 10 979