Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án xử lý nước thải cho nhà máy giấy

Được đăng lên bởi Thanh Chi Nguyen
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO
33
TThhiieeátát kkeeá á bbeeå å A
ân
Aeerroottaannkk xxööû û llyyù ù nnööôôùcùc tthhaaûiûi xxeeoo ggiiaaáyáy ccoon
â gg ssuuaaátát 11000000 m
m3//nnggaaøyøy ññeeâm
âm

LÔØI MÔÛ ÑAÀU

O
F
N

Vieät Nam ñang trong giai ñoaïn ñoåi môùi, neàn kinh teá chuyeån mình phaùt trieån maïnh
meõ. Caùc ngaønh coâng nghieäp, caùc ñôn vò saûn xuaát tranh ñua phaùt trieån, môû roäng saûn xuaát
nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng taêng veà moïi maët cuûa con ngöôøi. Cuõng nhö caùc ngaønh
coâng nghieäp khaùc, ngaønh giaáy ñang phaùt trieån khoâng ngöøng, nhu caàu veà giaáy hieän nay laø
raát lôùn vôùi chuûng loaïi saûn phaåm ngaøy caøng ña daïng. Theá nhöng ñoù cuõng laø nguyeân nhaân
cuûa vieäc löôïng nöôùc thaûi cuõng nhö chaát thaûi khaùc gia taêng ñe doïa oâ nhieãm moâi tröôøng
nghieâm troïng vaø caàn ñöôïc kieåm soaùt.
Phöông phaùp xöû lyù sinh hoïc ñöôïc öùng duïng roäng raõi töø hôn 100 naêm nay, ñeán baây
giôø, noù ñaõ coù maët trong haàu heát caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi vaø trong töông lai noù vaãn
coøn phaùt trieån maïnh meõ vôùi nhieàu coâng trình öùng duïng. Ñoà aùn moân hoïc xöû lyù chaát thaûi
maø em thöïc hieän nhaèm nghieân cöùu aùp duïng, tính toaùn thieát keá coâng trình xöû lyù sinh hoïc
cho nöôùc thaûi xeo giaáy.
Trong quaù trình thöïc hieän ñoà aùn, maëc duø coù coá gaéng nhöng vaãn coøn nhöõng moät soá
loãi, neân em cuõng mong muoán ñöôïc thaày coâ goùp yù, chænh söûa vaø giuùp em hoaøn thaønh toát
nhieäm vuï cuûa moân hoïc.

I
.
H

O
U

M

X
G
N

N
A

R
T
I
O

SVTH : Nguyeãn Ñöùc Ban

1

TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO
33
TThhiieeátát kkeeá á bbeeå å A
ân
Aeerroottaannkk xxööû û llyyù ù nnööôôùcùc tthhaaûiûi xxeeoo ggiiaaáyáy ccoon
â gg ssuuaaátát 11000000 m
m3//nnggaaøyøy ññeeâm
âm

CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU CHUNG
I.

Ñaët vaán ñeà

Coâng nghieäp saûn xuaát giaáy vaø boät giaáy chieám vò trí raát quan troïng trong neàn kinh teá nöôùc

ta. Coâng nghieäp giaáy phaùt trieån cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa kinh teá xaõ hoäi, nhu caàu veà caùc saûn
phaåm giaáy ngaøy caøng taêng, thu huùt nhieàu lao ñoäng tham gia cuõng nhö keùo theo söï phaùt trieån cuûa
moät soá ngaønh lieân quan nhö : laâm nghieäp, xuaát nhaäp khaåu, vaän taûi, . . .; chính vì vaäy ngaønh coâng
nghieäp naøy khoâng theå thieáu ñöôïc trong ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân.
Coâng nghieäp saûn xuaát giaáy ra ñôøi vöøa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu trong nöôùc vöøa giaûi quyeát

O
F
N

vieäc laøm cho moät boä phaän ñaùng keå nhaân daân. Giaáy ñaùp öù...
T
T
T
h
h
h
i
i
i
e
e
e
á
á
á
t
t
t
k
k
k
e
e
e
á
á
á
b
b
b
e
e
e
å
å
å
A
A
A
e
e
e
r
r
r
o
o
o
t
t
t
a
a
a
n
n
n
k
k
k
x
x
x
ö
ö
ö
û
û
û
l
l
l
y
y
y
ù
ù
ù
n
n
n
ö
ö
ö
ô
ô
ô
ù
ù
ù
c
c
c
t
t
t
h
h
h
a
a
a
û
û
û
i
i
i
x
x
x
e
e
e
o
o
o
g
g
g
i
i
i
a
a
a
á
á
á
y
y
y
c
c
c
o
o
o
â
â
â
n
n
n
g
g
g
s
s
s
u
u
u
a
a
a
á
á
á
t
t
t
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
m
m
m
3
3
3
/
/
/
n
n
n
g
g
g
a
a
a
ø
ø
ø
y
y
y
ñ
ñ
ñ
e
e
e
â
â
â
m
m
m
SVTH : Nguyeãn Ñöùc Ban 1
LÔØI Û ÑAÀU
Vieät Nam ñang trong giai ñon ñoåi môùi, neàn kinh teá chuyeån mình phaùt trieån maïnh
meõ. Caùc ngaønh coâng nghieäp, caùc ñôn vò saûn xuaát tranh ñua phaùt trieån, môû roäng saûn xuaát
nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng taêng veà moïi maët cuûa con ngöôøi. Cuõng n caùc ngaønh
coâng nghieäp khaùc, ngnh giaáy ñang phaùt trieån khoâng ngöøng, nhu caàu veà giaáy hieän nay laø
raát lôùn vôùi chuûng loaïi saûn phm ngy caøng ña daïng. Theá nhöng ñoù cuõng laø nguyeân nhaân
cuûa vieäc löôïng nöôùc thaûi cuõng nhö chaát thaûi khaùc gia taêng ñe doïa oâ nhieãm moâi tôøng
nghieâm troïng vaø caàn ñöôïc kieåm soaùt.
Phöông php xöû lyù sinh hoïc ñöôïc öùng duïng roäng raõi töø hôn 100 naêm nay, ñeán baây
giôø, noù ñaõ coù maët trong haàu heát caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi vaø trong töông lai noù vaãn
coøn phaùt trieån maïnh meõ vôùi nhieàu coâng trình öùng duïng. Ñoà n moân hoïc û lyù chaát thaûi
maø em thöïc hieän nhaèm nghieân cöùu aùp duïng, nh toaùn thieát keá coâng trình xöû lyù sinh hoïc
cho nöôùc thaûi xeo giaáy.
Trong quaù trình tïc hieän ñoà aùn, maëc duø coù coá gaéng nng vn coøn nõng moät soá
loãi, neân em cuõng mong muoán ñöôïc thaày coâ goùp yù, chænh söûa vaø giuùp em hoaøn thaønh toát
nhieäm vuï cuûa moân hoïc.
TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO
MOITRUONGXANH.INFO
Đồ án xử lý nước thải cho nhà máy giấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án xử lý nước thải cho nhà máy giấy - Người đăng: Thanh Chi Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đồ án xử lý nước thải cho nhà máy giấy 9 10 509