Ktl-icon-tai-lieu

đồ án xử lý nước thải nhà máy giết mổ

Được đăng lên bởi Gia Sư Phong Phú
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1245 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Ñn û lyù nöôùc thaûi git m
1
Công I
GIÔÙI THIU CHUNG
1. Ñaët vaán ñeà
Nguoàn goác moïi ï bieán ñi v mi tröôøng soáng ñang xaûy ra hieän nay treân theá
giôùi cuõng nhö ôû nöôùc ta laø caùc hoaït ñoäng kinh t, phaùt trieån ca xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Caùc
hoaït ñoäng naøy moät maët laøm caûi thieän chaát löôïng cuoäc soáng cuûa con nôøi , maët khaùc laïi
ñang taïo ra haøng loaït khan hieám , caïn kit nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân, gaây nhieãm ,
suy thoaùi mi tröôøng khaép moïi i treân theá giôùi. vaäy, bo v moâi tröôøng tû thaønh
vaán ñeà toaøn caàu, laø quoác saùch ca haàu heát caùc nöôùc trn theá giôùi.
Vit Nam ñang trong giai ñoaïn thöïc hieän coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát
nöôùc. Neàn kinh teá thò tôøng laø ñng löïc thuùc ñaåy söï phaùt trieån ca moïi ngaønh kinh teá ,
trong ñ c ngaønh ch bieán löông thöïc , thöïc phaåm taïo ra caùc saûn phaåm c giaù trò phuïc
vuï cho nhu caàu tieâu dng trong ôùc cng n xuaát khaåu. Tuy nhieân, ngaønh naøy cng
taïo ra moät löôïng lôùn chaát thaûi rn, khí, lng laø moät trong nõng nguyeân nhn gy ra oâ
nhieãm mi tôøng chung ca ñaát ôùc. Cuøng vôùi ngnh cng nghieäp cheá bieán löông
thöïc, thöïc phaåm thì ngnh git m cuõng trong nh traïng ñoù. Do ñaëc ñieåm coâng ngheä
ca ngnh, ngaønh git moå ñaõ û duïng moät ôïng nöôùc kh lôùn trong qu trình cheá bieán.
vaäy, ngaønh ñaõ thaûi ra moät löôïng ôùc khaù lôùn cuøng vôùi caùc chaát thaûi raén, khí thaûi.
Vaán ñeà nhieãm nguoàn nöôùc do ngaønh cheá bieán thu saûn thaûi tröïc tieáp ra moâi tröôøng
ñang laø mi quan taâm haøng ñaàu cuûa caùc nh quaûn lyù moâi tôøng. Nöôùc bò nhieãm bn seõ
aûnh höôûng ñeán con ngöôøi vaø ï sng ca caùc loaøi thuyû sinh cuõng nhö caùc loaøi ñoäng thöïc
vaät sng gn ñoù. vaäy, vic nghieân ùu û l nöôùc thaûi ngaønh git moå cuõng nhö caùc
TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO
MOITRUONGXANH.INFO
đồ án xử lý nước thải nhà máy giết mổ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án xử lý nước thải nhà máy giết mổ - Người đăng: Gia Sư Phong Phú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
đồ án xử lý nước thải nhà máy giết mổ 9 10 374