Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án xử lý nước thải sinh hoạt

Được đăng lên bởi Lê Huyền
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ñoà aùn nöôùc thaûi GVHD: Trn Thò Mai Phöông
1
TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG
Û LYÙ NÖÔÙC THAÛI ÑOÂ THÒ 860000 DAÂN.
I. NHIEÄM VUÏ THIEÁT KEÁ VAØ CAÙC SOÁ LIEÄU CÔ SÔÛ.
· Tieâu chuaån thoaùt nöôùc q:
- Tieâu chuaån thoaùt nöôùc trung bình: q
tb
= 180 L/ngöôøi.ngñ
- Tieâu chuaån thoaùt nöôùc lôùn nhaát trong 1 ngaøy ñeâm:
q
max
= K
ngñ
´ q
tb
= 1,2 ´ 180 = 216 L/ng.n
(K
n
= 1,2 1,4)
· Caùc soá lieäu thuûy vaên vaø chaát löôïng nöôùc cuûa nguoàn tieáp nhaän
nöôùc thaûisoâng Ñoàng Nai (nguoàn loaïi A) vôùi caùc soá lieäu sau:
- Löu löôïng trung bình cuûa nöôùc soâng: Q
s
= 40 m
3
/s
- Vaän toác doøng chaûy trung bình: V
tb
= 0,5 m/s
- Ñoä saâu trung bình: H
tb
= 32 m
- Haøm löôïng chaát lô löûng trong nöôùc soâng: b
s
= 12 mg/L
- Haøm löôïng oxy hoøa tan: O
s
= 4,8 mg/L
- Nhu caàu oxy sinh hoùa : L
s
= 4,3 mg/L
- Nhieät ñoä trung bình cuûa nöôùc soâng: T = 27
0
C
· Caùc soá lieäu veà thôøi tieát, ñòa chaát thuûy vaên vaø ñòa chaát coâng trình:
- Nhieät ñoä trung bình naêm cuûa khoâng khí: 25
0
C
- Höôùng gioù chuû ñaïo trong naêm: Ñoâng – Nam
- Möïc nöôùc ngaàm cao nhaát ôû khu vöïc ñang xeùt: 7m
- Caáu taïo ñòa chaát ôû vuøng xaây ïng traïm xöû lyù:
· Yeâu caàu cô baûn veà chaát löôïng nöôùc thaûi sau khi û lyù xaû vaøo soâng
Ñoàng Nai nhö sau:
- pH: 6-9
- Chaát lô löûng: khoâng vöôït quaù 22 mg/L.
- NOS
20
: khoâng vöôït quaù 15 ¸ 20 mg/L
- Caùc chaát nguy haïi: khoâng vöôït quaù caùc giôùi haïn cho pheùp.
TAØI LIEÄU C MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO
MOITRUONGXANH.INFO
Đồ án xử lý nước thải sinh hoạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án xử lý nước thải sinh hoạt - Người đăng: Lê Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Đồ án xử lý nước thải sinh hoạt 9 10 138