Ktl-icon-tai-lieu

đồ án xử lý nước thải

Được đăng lên bởi Tran Thu Trang
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 974 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

GVHD: T.S NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 – MỞ ĐẦU........................................................................................................7

1.1.Tính cấp thiết của đề tài..........................................................................................7
1.2. Mục đích nghiên cứu................................................................................................ 8
1.3.Phạm vi nghiên cứu................................................................................................... 8
1.4.Nội dung nghiên cứu................................................................................................. 8
1.5.Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................9
CHƯƠNG 2 ...........................................................................................................................10
TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA VÀ KHẢ NĂNG
GÂY Ô NHIỄM CỦA NƯỚC THẢI BIA.........................................................................10

2.1.Giới Thiệu Về Ngành Sản Xuất Bia.....................................................................10
2.1.1.Tình hình phát triển ngành công nghiếp sản xuất bia..........................................................10

2.2.Qui trình công nghệ tổng quát của ngành sản xuất Bia.......................................11
2.2.1.Đặc tính nguyên liệu...............................................................................................................11

2.3.Quy trình công nghệ sản xuất bia..........................................................................14
2.3.1.Dây chuyền công nghệ khâu nấu và đường hóa..................................................................16
2.3.2.Lên men dịch đường...............................................................................................................18
2.3.3.Giai đoạn Lọc bia....................................................................................................................19

2.4.Các nguồn phát sinh chất thải................................................................................20
2.4.1.Về nước thải...........................................................................................................................20
2.4.2.Khí thải....................................................................................................................................21
2.4.3.Tác nhân nhiệt...........
Đ ÁN T T NGHI P GVHD: T.S NGUY N XUÂN TR NG ƯỜ
M C L C
CH NG 1 – M Đ UƯƠ ........................................................................................................ 7
1.1.Tính c p thi t c a đ i. ế ......................................................................................... 7
1.2. M c đích nghiên c u. ............................................................................................... 8
1.3.Ph m vi nghiên c u. .................................................................................................. 8
1.4.N i dung nghiên c u. ................................................................................................ 8
1.5.Ph ng pháp nghiên c u.ươ ......................................................................................... 9
CH NG 2 ƯƠ ........................................................................................................................... 10
T NG QUAN V NGÀNH CÔNG NGHI P S N XU T BIA VÀ KH NĂNG
GÂY Ô NHI M C A N C TH I BIA. Ư ........................................................................ 10
2.1.Gi i Thi u V Ngành S n Xu t Bia. .................................................................... 10
2.1.1.Tình hình phát tri n ngành công nghi p s n xu t bia. ế ......................................................... 10
2.2.Qui trình công ngh t ng quát c a ngành s n xu t Bia. ...................................... 11
2.2.1.Đ c tính nguyên li u. .............................................................................................................. 11
2.3.Quy trình công ngh s n xu t biaệ ả .......................................................................... 14
2.3.1.Dây chuy n công ngh khâu n u và đ ng hóa. ườ ................................................................. 16
2.3.2.Lên men d ch đ ng ư ............................................................................................................... 18
2.3.3.Giai đo n L c bia .................................................................................................................... 19
2.4.Các ngu n phát sinh ch t th i. ............................................................................... 20
2.4.1.V n c th i. ư .......................................................................................................................... 20
2.4.2.Khí th i. ................................................................................................................................... 21
2.4.3.Tác nhân nhi t. ....................................................................................................................... 21
2.4.4.Ch t th i r n. .......................................................................................................................... 22
2.4.5.Ti ng n, đ rung .ế ................................................................................................................. 22
CH NG 3ƯƠ ............................................................................................................................ 23
T NG QUAN V CÔNG TY TNHH SABMIILER VI T NAM. ................................. 23
3.1.Gi i thi u t ng quan công ty. ................................................................................. 23
3.1.1.Đi u ki n t nhiên .................................................................................................................. 23
3.1.2.Đi u ki n khí h u ................................................................................................................... 24
3.1.3.Hi n tr ng ch t l ng n c ng m ượ ướ ........................................................................................ 24
3.2.Quy trình công ngh s n xu t bia c a Nhà Máy.ệ ả ................................................. 25
3.2.1.Các lo i nguyên li u và hóa ch t s d ng. ........................................................................... 25
3.2.2.Quy trình công ngh .............................................................................................................. 27
SVTH : NGUY N THANH KỲ TRANG 1
đồ án xử lý nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án xử lý nước thải - Người đăng: Tran Thu Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
đồ án xử lý nước thải 9 10 410