Ktl-icon-tai-lieu

đo các đại lượng cơ học

Được đăng lên bởi lethanhdtdh
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 16: ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ HỌC

CHƯƠNG 16.
ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ HỌC

(3 LT)

16.1. Cơ sở chung và phân loại các phương pháp.
Các đại lượng cơ học bao gồm: các đại lượng về kích thước và khoảng cách,
các thông số của các quá trình chuyển động (vận tốc, gia tốc), các đại lượng áp
suất, lực, ứng suất…
16.1.1. Các phương pháp đo kích thước và di chuyển:
Đo kích thước, khoảng cách và di chuyển hoàn toàn giống nhau về phương
pháp. Đo kích thước được phân làm hai loại: kích thước thẳng và kích thước góc.
Đo kích thước thẳng: được thực hiện trong một dải rộng từ vài phần
micrômet cho đến các khoảng cách hàng trăm hoặc hàng ngàn kilômét. Dải kích
thước thường gặp trong thực tế có thể chia thành một số nhóm đặc trưng sau:
ƒ Đo khoảng cách giữa các vật thể; đo mức: nước, xăng, dầu trong các
thùng chứa, trong máy bay, ôtô… có giới hạn đo từ 100mm ÷ 100m.
ƒ Đo kích thước trong ngành cơ khí, chế tạo máy: từ vài micrômét đến vài
mét.
ƒ Đo độ bóng bề mặt chi tiết gia công hoặc chiều dày lớp phủ các chi tiết:
có thể từ vài phần micrômét đến hàng chục micrômét.
ƒ Đo khoảng cách lớn hàng trăm mét đến hàng nghìn kilômét.
Tuỳ theo yêu cầu ta có thể dùng các loại chuyển đổi và các phương pháp khác
nhau. Bảng 16.1 là chỉ dẫn tóm tắt các loại chuyển đổi dùng để đo kích thước và
dải đo của chúng:
Loại chuyển đổi

0,1µm

1µm

10µm 100µm 1mm 10mm 100mm

Biến trở
Thước mã hóa
Điện dung
Điện cảm
Tiếp xúc
Điện trở lực căng
Áp điện

Bảng 16.1. Chỉ dẫn tóm tắt các loại chuyển đổi dùng để đo kích thước và dải đo

Đo kích thước góc: có thể đo góc quay từ 0 ÷ 3600, được đo bằng các phương
pháp đo thông thường hoặc phương pháp quang học và đạt độ chính xác từ 0,5’÷
1’. Dải đo kích thước góc không vượt quá D = 2000 ÷ 4000. Thông thường dụng
cụ đo kích thước góc là các biến trở đo lường, có giới hạn đo trên có thể đạt đến
3600 nhưng trên thực tế chỉ thực hiện đo các góc 900, 600 hoặc 100 ÷ 150 với
ngưỡng nhạy 10' ÷ 20'. Khi cần đo với độ chính xác cao hơn có thể dùng phương
GV: Lê Quốc Huy_Bộ môn TĐ-ĐL_Khoa Điện

1

GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 16: ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ HỌC

pháp rời rạc hoá dựa trên các chuyển đổi điện, đĩa mã hoá, hệ thống quang điện...
Các phương pháp này đạt được sai số 1÷ 30" và ngưỡng nhạy khoảng 1".
16.1.2. Các phương pháp đo các thông số chuyển động:
Thông số chuyển động thường được chia thành hai dạng: chuyển động tịnh
tiến, chuyển động quay và chuyển động dao động (dao động thẳng hoặc xoắn).
Nguyên lý cơ bản: thông số của các chuyển ...
GIÁO ÁN_K THUT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 16: ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ HC
GV: Lê Quc Huy_B môn TĐ-ĐL_Khoa Đin
1
C
C
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
1
1
6
6
.
.
Đ
Đ
O
O
C
C
Á
Á
C
C
Đ
Đ
I
I
L
L
Ư
Ư
N
N
G
G
C
C
Ơ
Ơ
H
H
C
C
(
(
3
3
L
L
T
T
)
)
16.1. Cơ s chung và phân loi các phương pháp.
Các đại lượng cơ hc bao gm: các đại lượng v kích thước và khong cách,
các thông s ca các quá trình chuyn động (vn tc, gia tc), các đại lượng áp
sut, lc, ng sut…
16.1.1. Các phương pháp đo kích thước và di chuyn:
Đo kích thước, khong cách và di chuyn hoàn toàn ging nhau v phương
pháp. Đo kích thước được phân làm hai loi: kích thước thng và kích thước góc.
Đo kích thước thng: được thc hin trong mt di rng t vài phn
micrômet cho đến các khong cách hàng trăm hoc hàng ngàn kilômét. Di kích
thước thường gp trong thc tế có th chia thành mt s nhóm đặc trưng sau:
Đo khong cách gia các vt th; đo mc: nước, xăng, du trong các
thùng cha, trong máy bay, ôtô… có gii hn đo t 100mm ÷ 100m.
Đo kích thước trong ngành cơ khí, chế to máy: t vài micrômét đến vài
mét.
Đo độ bóng b mt chi tiết gia công hoc chiu dày lp ph các chi tiết:
có th t vài phn micrômét đến hàng chc micrômét.
Đo khong cách ln hàng trăm mét đến hàng nghìn kilômét.
Tu theo yêu cu ta có th dùng các loi chuyn đổi và các phương pháp khác
nhau. Bng 16.1 là ch dn tóm tt các loi chuyn đổi dùng để đo kích thước và
di đo ca chúng:
Loi chuyn đổi 0,1µm 1µm 10µm 100µm 1mm 10mm 100mm
Biến tr
Thước hóa
Đin dung
Đin cm
Tiếp xúc
Đin tr lc căng
Áp đin
Bng 16.1. Ch dn tóm tt các loi chuyn đổi dùng để đo kích thước và di đo
Đo kích thước góc: có th đo góc quay t 0 ÷ 360
0
, được đo bng các phương
pháp đo thông thường hoc phương pháp quang hc và đạt độ chính xác t 0,5’÷
1’. Di đo kích thước góc không vượt quá D = 2000 ÷ 4000. Thông thường dng
c đo kích thước góc là các biến tr đo lường, có gii hn đo trên có th đạt đến
360
0
nhưng trên thc tế ch thc hin đo các góc 90
0
, 60
0
hoc 10
0
÷ 15
0
vi
ngưỡng nhy 10' ÷ 20'. Khi cn đo vi độ chính xác cao hơn có th dùng phương
đo các đại lượng cơ học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đo các đại lượng cơ học - Người đăng: lethanhdtdh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
đo các đại lượng cơ học 9 10 441