Ktl-icon-tai-lieu

Độ chính xác gia công cơ

Được đăng lên bởi Van Quang
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 5270 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CHƯƠNG II
ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CƠ
2.1

Khái niệm

2.2 Khái niệm về chất lượng bề mặt
2.3 Ảnh hưởng CLBM tới tính chất sử dụng của chi tiết máy
2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến CLBM
2.5 Phương pháp đánh giá chất lượng bề mặt

CHƯƠNG II
ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CƠ
2.6

Phương pháp đảm bảo chất lượng bề mặt

2.7

Phương pháp đảm bảo độ chính xác gia công trên máy công cụ

2.8

Nguyên nhân gây sai số gia công

2.9
2.10

PP khảo sát độ chính xác gia công

Điều chỉnh máy

Khái niệm

Phân loại sai lệch chi tiết
Sai lÖch GC

SLÖch1 lo¹t CT

SS ngÉu nhiªn

Tæng sai sè

SS hÖ thèng

Nh¸m bÒ mÆt

Sãng bÒ mÆt

SL BM CTiÕt

H.d¸ng h.häc

VÞ trÝ t.quan

KÝch thuíc

SL KÝch thuíc

T.c c¬ lý líp BM

SLÖch 1 C/tiÕt

Khái niệm về chất lượng bề mặt gia
công

Tính chất hình học lớp bề mặt
l

Nhám bề mặt
Sóng bề mặt

Si
ypm1

b1

§u¬ng ®Ønh
bn

b2
ypm2

yi
yvm1

Smi

yvm2

p
y pm5
m

Rma x
yvm5
§uêng ®¸y

yn

Theo TCVN 2511-1995 thì độ NBM được
chia làm 14 cấp từ cấp 1 đến cấp 14 ứng
với các giá trị Ra và Rz. Chú ý: Đối với
độ nhám thô và rất tinh, việc kiểm tra chỉ
áp dụng cho Rz 1, 2, 3, 4, 5 13,14. Đối
với độ nhám trung bình, việc kiểm tra chỉ
áp dụng cho Ra 6,7,8,9,10,11,12 (Cách
nghi trên bản vẽ)

Tính chất cơ lý lớp bề mặt
Sau khi gia công, BDD làm bề mặt sẽ tạo nên lớp
biến cứng và ứng suất dư (ƯSD) lớp bề mặt.
Lớp biến cứng bề mặt được đặc trưng bởi
mức độ biến cứng và chiều sâu lớp biến cứng.
 ƯSD lớp bề mặt được đặc trưng bởi trị số, dấu
và chiều sâu phân bố ƯSD.

2.3. Ảnh hưởng CLBM
tới tính chất sử dụng của chi tiết máy

2.3.1 Ảnh hưởng của nhám bề mặt.
1. Ảnh hưởng đến tính chống mòn
U

2
1

1

Điều kiện làm việc nhẹ

2

Điều kiện làm việc nặng

Ra

2.3. Ảnh hưởng CLBM
tới tính chất sử dụng của chi tiết máy

2.3.1 Ảnh hưởng của nhám bề mặt.
2. Ảnh hưởng đến tính chống ăn mòn

Có thể chống ăn mòn hóa học bằng phương pháp bảo vệ
bề mặt khác như: mạ (mạ Crôm, mạ Niken), sơn phủ bề mặt ...

2.3. Ảnh hưởng CLBM
tới tính chất sử dụng của chi tiết máy

2.3.1 Ảnh hưởng của nhám bề mặt.
3. Ảnh hưởng đến độ bền mỏi
Nhám bề mặt ảnh hưởng rất lớn đến độ bền mỏi của chi tiết
Vì tại đáy các mấp mô là nơi tập
trung ứng suất với trị số rất lớn
Nếu độ nhám bề mặt tăng, bán
kính đáy các mấp mô lớn
thì sẽ nâng cao độ bền mỏi của
chi tiết

Ví dụ

2.3. Ảnh hưởng CLBM
tới tính chất sử dụng của chi tiết máy

2.3.1 Ảnh hưởng của nhám bề mặt.
4. Ảnh hưởng đến độ chính xác của mối ghép
 Khi đường kính lắp ghép Φ > 50 mm:
 Rz = (0,1 - 0,15)δ ( μm)
 Khi đường kính lắp ghép Φ = 18 -...
2.1
2.2
2.3
2.4
CHƯƠNG II
ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG
Khái niệm
Khái niệm về chất lượng bề mặt
nh hưởng CLBM tới tính chất sử dụng của chi tiết máy
Các yếu t ảnh hưởng đến CLBM
2.5
Phương pháp đánh giá chất lượng bề mặt
Độ chính xác gia công cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Độ chính xác gia công cơ - Người đăng: Van Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Độ chính xác gia công cơ 9 10 507