Ktl-icon-tai-lieu

Độ chính xác gia công

Được đăng lên bởi 211t0116
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nói về các yêu cầu cụ thể về độ chính xác với các chế độ gia công khác nhau.
1
1
1. Chaát löôïng cuûa saûn phaåm
2. Caûi tieán vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm
3. Ñaûm baûo chaát löôïng
4. Taàm quan troïng cuûa vieäc ñaûm baûo chaát löôïng
5. Quaûn lyù chaát löôïng
6. Quaûn lyù chaát löôïng toaøn dieän
7. Chaát löôïng cuûa moät thieát bò cô khí
8. Caùc chæ tieâu xaùc ñònh chaát löôïng cuûa maùy
9. Ñoä chính xaùc gia coâng cuûa moät chi tieát
10. Caùc chæ tieâu xaùc ñònh ñoä c/xaùc moät chi tieát gia coâng
I. Khaùi nieäm vaø ñònh nghóa:
Chöông 4: ÑOÄ CHÍNH XAÙC GIA COÂNG
2
Laø möùc ñoä gioáng nhau veà maët hình hoïc vaø tính chaát cô
lyù cuûa chi tieát ñöôïc gia coâng so vôùi yeâu caàu kyõ thuaät cuûa
ngöôøi thieát keá ghi treân baûn veõ
CaÙc haønh ñoäng tieán haønh trong toaøn boä toå chöùc ñeå naâng
cao hieäu löïc vaø hieäu quaû cuûa caùc hoaït ñoäng vaø quaù trình
nhaèm cung caáp lôïi nhuaän theâm cho toå chöùc vaø caû khaùch
haøng.
Laø moïi hoaït ñoäng coù keá hoaïch, coù heä thoáng vaø ñöôïc
khaúng ñònh neáu caàn ñeå ñem laïi loøng tin thoaû ñaùng raèng
saûn phaåm thoûa maõn caùc yeâu caàu ñaõ ñònh ñoái vôùi chaát
löôïng.
Laø taäp hôïp caùc tính chaát quyeát ñònh coâng duïng cuûa noù
vaø ñeå so saùnh noù vôùi caùc maùy khaùc.
Caûi tieán vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm
Ñaûm baûo chaát löôïng
Chaát löôïng cuûa moät thieát bò cô k
Ñoä chính xaùc gia coâng cuûa moät chi tieát
Độ chính xác gia công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Độ chính xác gia công - Người đăng: 211t0116
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Độ chính xác gia công 9 10 850