Ktl-icon-tai-lieu

đo công suất và năng lượng

Được đăng lên bởi lethanhdtdh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1015 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 10: ĐO CÔNG SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG 10.
ĐO CÔNG SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

(3 LT)

10.1. Cơ sở chung về đo công suất và năng lượng.
Công suất và năng lượng là các đại lượng cơ bản của phần lớn các đối tượng, quá
trình và hiện tượng vật lý. Vì vậy việc xác định công suất và năng lượng là một phép
đo rất phổ biến. Việc nâng cao độ chính xác của phép đo đại lượng này có ý nghĩa
rất to lớn trong nền kinh tế quốc dân, nó liên quan đến việc tiêu thụ năng lượng, đến
việc tìm những nguồn năng lượng mới, đến việc tiết kiệm năng lượng.
Công suất cũng như năng lượng có mặt dưới nhiều dạng khác nhau đó là: năng
lượng điện, nhiệt cơ, công suất, phát xạ...tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là việc đo
công suất và năng lượng điện, còn các dạng năng lượng khác cũng thường được đo
bằng phương pháp điện.
Dải đo của công suất điện thường từ 10-20W đến 10+10W. Công suất và năng
lượng điện cũng cần phải được đo trong dải tần rộng từ không (một chiều) đến
109Hz và lớn hơn.
Ví dụ: Công suất của tín hiệu một đài phát thanh khoảng 10-16W còn công suất
của một đài phát thanh hiện đại khoảng trên 1010W. Năng lượng từ một thiên hà đến
trái đất trong 1s là 10-40June, còn năng lượng cho ra của một máy phát điện trong
một năm cỡ 1020June.
10.1.1. Công suất trong mạch một chiều:
Công suất trong mạch một chiều được tính theo một trong các biểu thức sau đây:
P = U.I ;
trong đó:

2

P=I R;

U2
P=
;
R

P = k.q

I - dòng điện trong mạch
U - điện áp rơi trên phụ tải với điện trở R
P - lượng nhiệt toả ra trên phụ tải trong một đơn vị thời gian.

10.1.2. Công suất tác dụng trong mạch xoay chiều một pha:
Được xác định như là giá trị trung bình của công suất trong một chu kỳ T:
1
P=
T

T

T

1
∫0 pdt = T ∫0 u.i.dt

trong đó:
p, u, i là các giá trị tức thời của công suất, áp và dòng.
Trong trường hợp khi dòng và áp có dạng hình sin thì công suất tác dụng được
tính là :
P = U.I.cos ϕ
hệ số cosϕ được gọi là hệ số công suất.
Còn đại lượng S = U.I gọi là công suất toàn phần được coi là công suất tác dụng
GV: Lê Quốc Huy_Bộ môn TĐ-ĐL_Khoa Điện

1

GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 10: ĐO CÔNG SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

khi phụ tải là thuần điện trở tức là, khi cosϕ = 1.
Khi tính toán các thiết bị điện để đánh giá hiệu quả của chúng, người ta còn sử
dụng khái niệm công suất phản kháng. Đối với áp và dòng hình sin thì công suất
phản kháng được tính theo :
Q = U.I.sinϕ
Trong trường hợp chung nếu một quá trình có chu kỳ với dạng đường cong bất
kỳ thì công suất tác dụng là tổng các công su...
GIÁO ÁN_K THUT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 10: ĐO CÔNG SUT VÀ NĂNG LƯỢNG
C
C
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
1
1
0
0
.
.
Đ
Đ
O
O
C
C
Ô
Ô
N
N
G
G
S
S
U
U
T
T
V
V
À
À
N
N
Ă
Ă
N
N
G
G
L
L
Ư
Ư
N
N
G
G
(
(
3
3
L
L
T
T
)
)
10.1. Cơ s chung v đo công sut và năng lượng.
Công sut và năng lượng là các đại lượng cơ bn ca phn ln các đối tượng, quá
trình và hin tượng vt lý. Vì vy vic xác định công sut và năng lượng là mt phép
đo rt ph biến. Vic nâng cao độ chính xác ca phép đo đại lượng này có ý nghĩa
rt to ln trong nn kinh tế quc dân, nó liên quan đến vic tiêu th năng lượng, đến
vic tìm nhng ngun năng lượng mi, đến vic tiết kim năng lượng.
Công sut cũng như năng lượng có mt dưới nhiu dng khác nhau đó là: năng
lượng đin, nhit cơ, công sut, phát x...tuy nhiên quan trng nht vn là vic đo
công sut và năng lượng đin, còn các dng năng lượng khác cũng thường đưc đo
bng phương pháp đin.
Di đo ca công sut đin thường t 10
-20
W đến 10
+10
W. Công sut và năng
lượng đin cũng cn phi được đo trong di tn rng t không (mt chiu) đến
10
9
Hz và ln hơn.
d: Công sut ca tín hiu mt đài phát thanh khong 10
-16
W còn công sut
ca mt đài phát thanh hin đại khong trên 10
10
W. Năng lượng t mt thiên hà đến
trái đất trong 1s là 10
-40
June, còn năng lượng cho ra ca mt máy phát đin trong
mt năm c 10
20
June.
10.1.1. Công sut trong mch mt chiu:
Công sut trong mch mt chiu được tính theo mt trong các biu thc sau đây:
P = U.I ; P = I
2
R ; P =
R
U
2
; P = k.q
trong đó: I - dòng đin trong mch
U - đin áp rơi trên ph ti vi đin tr R
P - lượng nhit to ra trên ph ti trong mt đơn v thi gian.
10.1.2. Công sut tác dng trong mch xoay chiu mt pha:
Được xác định như là giá tr trung bình ca công sut trong mt chu k T:
==
TT
dtiu
T
pdt
T
P
00
..
11
trong đó: p, u, i là các giá tr tc thi ca công sut, áp và dòng.
Trong trường hp khi dòng và áp có dng hình sin thì công sut tác dng được
tính là :
P = U.I.cos ϕ
h s cosϕ được gi là h s công sut.
Còn đại lượng S = U.I gi là công sut toàn phn được coi là công sut tác dng
GV: Lê Quc Huy_B môn TĐ-ĐL_Khoa Đin
1
đo công suất và năng lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đo công suất và năng lượng - Người đăng: lethanhdtdh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
đo công suất và năng lượng 9 10 884