Ktl-icon-tai-lieu

đo điện áp sử dụng PIC 16F877A

Được đăng lên bởi thiennha08
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỒ ÁN 1

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..............................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..................................................................................

Tp.HCM, Ngày…. tháng .... năm 2013
Giáo viên hướng dẫn

2

ĐỒ ÁN 1
MỤC LỤC
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
1.1 Lời mở đầu ..................................................................................................... 5
1.2 Nhiệm vụ đề tài ................................................................................................ 6
CHƯƠNG II. VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A
2.1 GIỚI THIỆU VỀ PIC ................................................................................... 7
2.2 SƠ LƯỢC VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F877A
2.2.1 Sơ đồ chân và chức năng các chân của PIC16F877A .................. 7
2.2.2 Nhận xét ............................................................................................ 9
2.3 CẤU TRÚC PHẦN CỨNG CỦA PIC16F877A
2.3.1 Cấu trúc tổng quát ............................
ĐỒ ÁN 1
2
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..............................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..................................................................................
Tp.HCM, Ngày…. tháng .... năm 2013
Giáo viên hướng dẫn
đo điện áp sử dụng PIC 16F877A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đo điện áp sử dụng PIC 16F877A - Người đăng: thiennha08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
đo điện áp sử dụng PIC 16F877A 9 10 207