Ktl-icon-tai-lieu

Đồ gá gia công cơ

Được đăng lên bởi quang-thong-le
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2375 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Pháön I

TRANG BË CÄNG NGHÃÛ
Chæång 1
ÂÄÖ GAÏ GIA CÄNG CÅ
1-1. Khaïi niãûm :
Cháút læåüng saín pháøm cå khê, nàng suáút lao âäüng vaì giaï thaình laì nhæîng chè
tiãu kinh tãú ké thuáût quan troüng trong saín xuáút cå khi. Âãø âaím baío caïc chè tiãu
trãn, trong quaï trçnh chãú taûo caïc saín pháøm cå khê, ngoaìi maïy càõt kim loaûi(maïy
cäng cuû) vaì duûng cuû càõt, chuïng ta coìn cáön coï caïc loaûi âäö gaï vaì duûng cuû phuû (goüi
laì trang bë cäng nghãû)û. Trang bë cäng nghãû âoïng mäüt vai troì ráút quan troüng, nhåì
noï saín xuáút cå khê coï thãø âaím baío vaì náng cao cháút læåüng, tàng nàng suáút vaì haû
giaï thaình chãú taûo saín pháøm.
Trang bë cäng nghãû (âäúi våïi gia cäng cå khê), laì toaìn bäü caïc phuû tuìng keìm
theo maïy cäng cuû nhàòm måí räüng khaí nàng cäng nghãû cuía maïy, taûo âiãöu kiãûn cho
viãûc thæûc hiãûn quaï trinh cäng nghãû chãú taûo cå khê våïi hiãûu quaí kinh tãú vaì ké thuáût
cao.
Theo kãút cáúu vaì cäng duûng, trang bë cäng nghãû âæåüc phán thaình hai loaûi :
trang bë cäng nghãû vaûn nàng vaì trang bë cäng nghãû chuyãn duìng.
Âàûc âiãøm cuía trang bë vaûn nàng laì khäng phuû thuäüc vaìo âäúi tæåüng gia cäng
nháút âënh vaì âæåüc sæí duûng chuí yãúu vaìo daûng saín xuáút âån chiãúc vaì loaût nhoí. Coìn
trang bë cäng nghãû chuyãn duìng thç kãút cáúu vaì tênh nàng cuía noï phuû thuäüc vaìo
mäüt hoàûc mäüt nhoïm âäúi tæåüng gia cäng nháút âënh, noï âæåüc duìng chuí yãúu trong
saín xuáút haìng khäúi vaì loaût låïn, caï biãût trong saín xuáút nhoí vaì âån chiãúc yãu cáöu coï
âäü chênh xaïc cao hoàûc âäúi våïi nhæîng chi tiãút khäng duìng chuïng thç khäng thãø gia
cäng âæåüc.
Âäúi våïi gia cäng cå khê, ngæåìi ta thæåìng sæí duûng hai loaûi trang bë cäng
nghãû laì âäö gaï (âäö gaï gia cäng, âäö gaï kiãøm tra, âäö gaï làõp raïp) vaì duûng cuû phuû .
- Âäö gaï: laì nhæîng trang bë cäng nghãû cáön thiãút âæåüc duìng trong quaï trçnh
gia cäng cå (âäö gaï gia cäng), quaï trçnh kiãøm tra (âäö gaï kiãøm tra) vaì quaï trçnh làõp
raïp saín pháøm cå khê (âäö gaï làõp raïp). Âäö gaï gia cäng chiãúm tåïi 80÷90 % âäö gaï .
- Duûng cuû phuû (âäö gaï dao): laì mäüt loaûi trang bë cäng nghãû duìng âãø gaï âàût
duûng cuû càõt trong quaï trçnh gia cäng.Tuyì theo yãu cáöu sæí duûng maì kãút cáúu caïc
loaûi duûng cuû phuû coï thãø laì vaûn nàng hoàûc chuyãn duìng
Trong ngaình chãú taûo maïy trang bë cäng nghãû âoïng mäüt vai troì ráút quan
troüng vaì seî mang laûi hiãûu quaí kinh tãú cao nãúu noï âæåüc sæí duûng mäüt caïch coï håüp
lê.
Sæí duûng trang ...
11
Pháön I
TRANG BË CÄNG NGHÃÛ
Chæång 1
ÂÄÖ GAÏ GIA CÄNG CÅ
1-1. Khaïi niãûm :
Cháút læåüng saín pháøm cå khê, nàng suáút lao âäüng vaì giaï thaình laì nhæîng chè
tiãu kinh tãú ké thuáût quan troüng trong saín xuáút cå khi. Âãø âaím baío caïc chè tiãu
trãn, trong quaï trçnh chãú taûo caïc saín pháøm cå khê, ngoaìi maïy càõt kim loaûi(maïy
cäng cuû) vaì duûng cuûõt, chuïng ta coìn cáön coï caïc loaûi âäö gaï vaì duûng cuû phuû (goüi
laì trang bë cäng nghãû)û. Trang bë cäng nghãû âoïng mäüt vai troìút quan troüng, nhåì
noï saín xuáút cå khê coï thãø âaím baío vaì náng cao cháút læåüng, tàng nàng suáút vaì haû
giaï thaình chãú taûo saín pháøm.
Trang cäng nghãû (âäúi våïi gia cäng cå khê), laì toaìn bäü caïc phuû tuìng keìm
theo ma
ïy cäng cuû nhàòm måíüng khaí nàng cäng nghãû cuía maïy, taûo âiãöu kiãûn cho
viãûc thæûc hiãûn quaï trinh cäng nghãû chãú taûo cå khê våïi hiãûu quaí kinh tãú vaì ké thuáût
cao.
Theo kãút cáúu vaì cäng duûng, trang bë cäng nghãû âæåüc phán thaình hai loaûi :
trang bë cäng nghãû vaûn nàng vaì trang bë cäng nghãû chuyãn duìng.
Âàûc âiãøm cuía trang bë vaûn nàng laì khäng phuû thuäüc vaìo âäúi tæåüng gia cäng
nháút âënh vaì âæåüc sæí duûng chuíúu vaìo daûng saín xuáút âån chúc vaì loaût nhoí. Coìn
trang bë cäng nghãû chuyãn duìng thç kãút cáúu vaì tênh nàng cuía noï phuû thuäüc vaìo
üt hoàûc mäüt nhoïm âäúi tæåüng gia cäng nháút âënh, noï âæåüc duìng chuíúu trong
saín xuáút haìng khäúi vaì
loaût låïn, caï biãût trong saín xuáút nhoí vaì âån chiãúc yãu cáöu coï
âäü chênh xaïc cao hoàûc âäúi våïi nhæîng chi tiãút khäng duìng chuïng thç khäng thãø gia
cäng âæåüc.
Âäúi våïi gia cäng cå khê, ngæåìi ta thæåìng sæí duûng hai loaûi trang bë cäng
nghãû laì âäö gaï (âäö gaï gia cäng, âäö gaï kiãøm tra, âäö gaïõp raïp) vaì duûng cuû phuû .
- Âäö gaï: laì nhæîng trang bë cäng nghãûön thiãút âæåüc duìng trong quaï trçnh
gia cäng cå (âäö gaï gia cäng), quaï trçnh køm tra (âäö gaï kiãøm tra) vaì quaï trçnhõp
raïp saín pháøm cå khê (âäö gaïõp raïp). Âäö gaï gia cäng chiãúm tåïi 80
÷
90 % âäö gaï .
- Duûng cuû phuû (âäö gaï dao): laìüt loaûi trang bë cäng nghãû duìng âãø
gaï âàût
duûng cuûõt trong quaï trçnh gia cäng.Tuyì theo yãu cáöu sæí duûng maìút cáúu caïc
loaûi duûng cuû phuû coï thãø laì vaûn nàng hoàûc chuyãn duìng
Trong ngaình chãú taûo maïy trang bë cäng nghãû âoïng mäüt vai troìút quan
troüng vaì seî mang laûi hiãûu quaí kinh tãú cao nãúu noï âæåüc sæí duûng mäüt caïch coïüp
lê.
Sæí duûng trang bë cäng nghãû coï nhæîng låüi êch sau :
1. Dãù âaût âæåüc âäü chênh xaïc yãu cáöu do vë trê cuía chi tiãút gia cäng vaì dao
Đồ gá gia công cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ gá gia công cơ - Người đăng: quang-thong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đồ gá gia công cơ 9 10 519