Ktl-icon-tai-lieu

Đồ gá lắp ráp

Được đăng lên bởi quang-thong-le
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3430 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chæång 9

ÂÄÖ GAÏ LÀÕP RAÏP
9-1. Khaïi niãûm.
- Âäö gaï làõp raïp laì nhæîng âäö gaï duìng âãø xaïc âënh vë trê vaì keûp chàût chi tiãút
(hoàûc saín pháøm) trong quaï trçnh làõp raïp.
- Ngæåìi ta chia âäö gaï làõp raïp laìm hai loaûi: âäö gaï làõp raïp vaûn nàng vaì âäö gaï
làõp raïp chuyãn duìng.
9-1-1. Âäö gaï làõp raïp vaûn nàng .
- Loaûi âäö gaï naìy thæåìng duìng trong saín xuáút âån chiãúc vaì haìng loaût nhoí.
NoÏ gäöm: caïc baìn làõp raïp, khäúi V, ke gaï, caïc loaûi kêch vaì caïc loaûi chi tiãút vaì cå
cáúu phuû khaïc nhæ (táúm loït, chãm, moí keûp, ren vêt...).
- Baìn làõp raïp duìng âãø âënh vë, hiãûu chènh vaì keûp chàût chi tiãút, bäü pháûn, cå
cáúu làõp raïp vaì âæåüc chãú taûo bàòng gang, trãn noï coï nhæîng raînh chæî T âãø gaï âäúi
tæåüng làõp. Baìn làõp raïp âæåüc âàût trãn bãû caïch màût âáút tæì 100÷200mm vaì phaíi âæåüc
âiãöu chènh chênh xaïc theo phæång nàòm ngang.
- Khäúi V vaì ke gaï âæåüc duìng âãø âënh vë vaì keûp chàût cå cáúu hoàûc caïc chi tiãút
cå såí khi làõp raïp. Trãn bãö màût âënh vë cuía khäúi V vaì ke gaï ngæåìi ta gia cäng caïc
läù thäng suäút cho caïc bu läng keûp chàût.
- Caïc loaûi kêch âæåüc duìng âãø âåî vaì náng caïc váût nàûng hoàûc cäöng kãönh.
9-1-2. Âäö gaï làõp raïp chuyãn duìng.
Âäö gaï làõp raïp chuyãn duìng âæåüc sæí duûng räüng raîi trong daûng saín xuáút loaût
låïn vaì haìng khäúi âãø thæûc hiãûn viãûc làõp raïp nhæîng nguyãn cäng xaïc âënh. Dæûa vaìo
chæïc nàng sæí duûng, ngæåìi ta chia âäö gaï làõp raïp chuyãn duìng ra laìm hai loaûi .
a Âäö gaï duìng âãø keûp chàût chi tiãút cå såí hoàûc bäü pháûn cuía saín pháøm khi làõp.
Chi tiãút cå såí (hoàûc bäü pháûn) khäng bë xã dëch dæåïi taïc duûng cuía nhæîng
læûc sinh ra trong quaï trçnh làõp raïp. Sæí duûng loaûi âäö gaï naìy cho pheïp náng cao
nàng suáút lao âäüng khi làõp raïp.
Cáön chuï yï ràòng loaûi âäö gaï thuäüc nhoïm naìy âæåüc duìng chuí yãúu âãø cäú âënh vë
trê cuía chi tiãút chæï khäng phaíi duìng âãø âënh vë chênh xaïc chi tiãút.
Vê duû: Caïc kiãøu âäö gaï chuyãn duìng âãø keûp chàût chi tiãút cå såí.
- Hçnh 9-1 laì
âäö gaï mäüt vë trê
duìng âãø keûp chàût voí
häüp giaím täúc cáöu
sau ä tä.
Hçnh 9-1: Âäö gaï làõp raïp chuyãn duìng mäüt vë trê

130

- Hçnh 9-2 laì kiãøu âäö gaï duìng âãø keûp chàût chi tiãút cå såí nhiãöu vë trê . Cuîng
giäúng nhæ âäö gaï gia cäng nhiãöu vë trê, táút caï caïc chi tiãút trãn âäö gaï naìy phaíi âæåüc
keûp chàût mäüt caïch âãöu âàûn. Âäö gaï làõp raïp nhiãöu vë trê coï hai loaûi :
+ Âäö gaï cäú âënh.
+ Âäö gaï di ...
130
Chæång 9
ÂÄÖ GAÏÕP RAÏP
9-1. Khaïi niãûm.
- Âäö gaïõp raïp laì nhæîng âäö gaï duìng âãø xaïc âënh vë trê vaì keûp chàût chi tiãút
(hoàûc saín pháøm) trong quaï trçnh làõp raïp.
- Ngæåìi ta chia âäö gaïõp raïp laìm hai loaûi: âäö gaïõp raïp vaûn nàng vaì âäö gaï
õp raïp chuyãn duìng.
9-1-1. Âäö gaïõp raïp vaûn nàng .
- Loaûi âäö gaï naìy thæåìng duìng trong saín xuáút âån chúc vaì haìng loaût nhoí.
NoÏöm: caïc baìn làõp raïp, khäúi V, ke gaï, caïc loaûi kêch vaì caïc loaûi chi tiãút vaì
úu phuû khaïc nhæ (táúm loït, chãm, moí keûp, ren vêt...).
- Baìn làõp raïp duìng âãø âënh vë, hiãûu chènh vaì
keûp chàût chi tiãút, bäü pháûn, cå
úu làõp raïp vaì âæåüc chãú taûo bàòng gang, trãn noï coï nhæîng raînh chæî T âãø gaï âäúi
tæåüng làõp. Baìn làõp raïp âæåüc âàût trãn bãû caïchût âáút tæì 100÷200mm vaì phaíi âæåüc
âiãöu chènh chênh xaïc theo phæång nàòm ngang.
- Khäúi V vaì ke gaï âæåüc duìng âãø âënh vë vaì keûp cût cåúu hoàûc caïc chi tiãút
cå såí khi làõp raïp. Trãn bãöût âënh vë cuía khäúi V vaì ke gaï ngæåìi ta gia cäng caïc
ù thäng suäút cho caïc bu läng keûp chàût.
- Caïc loaûi kêch âæåüc duìng âãø âåî vaì náng caïc váût nàûng hoàûc cäöng kãönh.
9-1-2. Âäö gaïõp raïp chuyãn duìng.
Âäö
gaïõp raïp chuyãn duìng âæåüc sæí duûng räüng raîi trong daûng saín xuáút loaût
ïn vaì haìng khäúi âãø thæûc hûn viãûc làõp raïp nhæîng nguyãn cäng xaïc âënh.ûa vaìo
chæïc nàng sæí duûng, ngæåìi ta chia âäö gaïõp raïp chuyãn duìng ra laìm hai loaûi .
a Âäö gaï duìng âãø keûp chàût chi tiãút cå såí hoàûc bäü pháûn cuía saín pháøm khi làõp.
Chi tiãút cå såí (hoàûc bäü pháûn) khäng bë xã dëch dæåïi taïc duûng cuía nhæîng
ûc sinh ra trong quaï trçnh làõp raïp. Sæí duûng loaûi âäö gaï naìy cho pheïp náng cao
nàng suáút lao âäüng khi làõp raïp.
Cáön chuïòng loaûi âäö gaï thuäüc nhoïm naìy âæåüc duìng chuí yãú
u âãø ú âënh vë
trê cuía chi tiãút
chæï khäng phaíi duìng âãø âënh vë chênh xaïc chi tiãút.
Vê duû: Caïc køu âäö gaï chuyãn duìng âãø keûp chàût chi tiãút cå såí.
- Hçnh 9-1 laì
âäö gaïüt vë trê
duìng âãø keûp chàût voí
häüp giaím täúc cáöu
sau ä tä.
H
çnh 9-1: Âäö gaïõp raïp chuyãn duìng mäüt vë trê
Đồ gá lắp ráp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ gá lắp ráp - Người đăng: quang-thong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đồ gá lắp ráp 9 10 695