Ktl-icon-tai-lieu

Đồ gá và thiết kế đồ gá gia công cơ khí

Được đăng lên bởi Nguyễn Dũng
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NHA TRANG
KHOA CÔ KHÍ
BM CHEÁ TAÏO MAÙY


Bieân soaïn:

Ñaëng Xuaân Phöông

(Lưu hành nội bộ)

Nha Trang,10/2013

MUÏC LUÏC
Lôøi noùi ñaàu
Chöông1: Toång quan veà ñoà gaù
1.1 Khaùi nieäm veà trang bò ñoà gaù ......................................................................... 2
1.2 Khaùi nieäm veà ñoà gaù treân maùy coâng cuï .......................................................... 2
1.3 Caáu taïo chung (caùc boä phaän cuûa ñoà gaù) ......................................................... 2
1.4 Vai troø vaø taùc duïng cuûa ñoà gaù ....................................................................... 2
1.5 Yeâu caàu ñoái vôùi ñoà gaù ................................................................................... 3
1.6 Phaân loaïi ñoà gaù ............................................................................................. 3
Chöông 2: Gaù ñaët chi tieát treân ñoà gaù
2.1 Nguyeân taéc gaù ñaët chi tieát treân ñoà gaù ............................................................. 4
2.2 Sai soá gaù ñaët ................................................................................................... 8
Chöông 3: Cô caáu ñònh vò cuûa ñoà gaù
3.1 Ñoà ñònh vò beà maët phaúng ..............................................................................15
3.2 Caùc chi tieát ñònh vò maët truï ngoaøi .................................................................19
3.3 Caùc chi tieát ñònh vò maët truï trong ..................................................................22
3.4 Muõi taâm ........................................................................................................29
Chöông 4: Keïp chaët vaø caùc cô caáu keïp chaët
4.1 Khaùi nieäm veà keïp chaët .................................................................................31
4.2 Yeâu caàu ñoái vôùi cô caáu keïp chaët ..................................................................32
4.3 Phöông vaø chieàu cuûa löïc keïp ........................................................................32
4.4 Ñieåm ñaët cuûa löïc keïp ....................................................................................33
4.5 Phöông phaùp tính löïckeïp ..............................................................................33
4.6 Caùc cô caáu keïp chaët ......................................................................................39
4.6.1 Phaân loaïi .........................................................................................39
...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NHA TRANG
KHOA CÔ KHÍ
BM CHEÁ TAÏO MAÙY

Bieân soaïn:
Ñaëng Xuaân Phöông
(Lưu hành nội bộ)
Nha Trang,10/2013
Đồ gá và thiết kế đồ gá gia công cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ gá và thiết kế đồ gá gia công cơ khí - Người đăng: Nguyễn Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Đồ gá và thiết kế đồ gá gia công cơ khí 9 10 108