Ktl-icon-tai-lieu

Độ lệch pha - Tổng hợp giao động

Được đăng lên bởi Lê Văn Quang
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

CHỦ ĐỀ 4: ĐỘ LỆCH PHA. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

PHƯƠNG PHÁP
Tùy theo từng bài toán và sở trường của từng người, ta có thể dùng giãn đồ véc tơ hoặc công
thức lượng giác để giải các bài tập loại này.
Lưu ý: Nếu có một phương trình dao động thành phần dạng sin thì phải đổi phương trình
này sang dạng cos rồi mới tính toán hoặc vẽ giản đồ véc tơ.
+ Hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số:
Phương trình dao động dạng: x1 = A1cos(ωt + ϕ1)
x2 = A2cos(ωt + ϕ2)
⇒ x = x1 + x2 = Acos(ωt + ϕ)
a) Biên độ dao động tổng hợp:
A2 = A12 + A22 + 2A1A2 cos (ϕ2 - ϕ1)
Nếu hai dao động thành phần có pha:
cùng pha: ∆ϕ = 2kπ ⇒ Amax = A1 + A2
ngược pha:
∆ϕ = (2k + 1)π ⇒ Amin = A1 − A2
π

⇒ A = A12 + A2 2
2
lệch pha bất kì: A1 − A2 ≤ A ≤ A1 + A2
vuông pha: ∆ϕ = (2k + 1)

b) Pha ban đầu: tan ϕ =

A1 sin ϕ1 + A2 sin ϕ 2
⇒ϕ =?
A1 cos ϕ 2 + A2 cos ϕ2

+ Nếu có n dao động điều hoà cùng phương cùng tần số:
x1 = A1cos(ωt + ϕ1)
…………………..
xn = Ancos(ωt + ϕn)
Dao động tổng hợp là: x = x1 + x2 + x3….. = A cos(ωt + ϕ)
+ Nếu biết một dao động thành phần x1 = A1cos(ωt + ϕ1) và dao động tổng hợp
x = Acos(ωt + ϕ) thì dao động thành phần còn lại là x2 = A2cos(ωt + ϕ2) với A2 và ϕ2 được
xác định bởi: A 22 = A2 + A 12 - 2 AA1 cos (ϕ - ϕ1) , tanϕ2 =

A sin ϕ − A1 sin ϕ1
.
A cos ϕ − A1 cos ϕ1

Phương pháp dùng máy tính:
Khởi động chương trình tính toán số phức: Mode 2 => hiển thị CMPLX
Nhập A1 shift (-) ϕ1 + A1 shift (-) ϕ2
Nhấn shift 2 chọn 3 để hiển thị dạng biên độ và góc.
=> ra kết quả
chú ý: đề bài để hiển thị kết quả theo đơn vị đo là rad hay độ, làm phép trừ để tìm dao động
thành phần x1, x2.

ĐẠI HỌC TRONG TẦM TAY

1

CHỦ ĐỀ 4: ĐỘ LỆCH PHA. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG



Phone: 01689.996.187

vuhoangbg@gmail.com

CÁC VÍ DỤ MINH HỌA
VD1: Cho 2 dao động điều hòa :
π
3π
x1 = 5 cos(2π t + ) cm ; x2 = 5 cos(2π t +
) cm.
4

Tìm dao động tổng hợp x = x1 +x2 ?
A. x = 5 2 cos(2π t +
C. x = 5cos(2π t +

π
2

π
2

) cm

A

4

B x = 5 2 cos(2π t ) cm

A1

α

A2

x

) cm

D x = 5 2 cos(2π t +

π
4

0

) cm

HD:
Dễ thấy x1 và x2 vuông pha. x là đường chéo hình vuông hường thẳng đứng lên ( hình vẽ)
=> x = 5 2 cos(2π t +

π
2

) ( cm)

VD2. Một vật tham gia đồng thời hai dao động: x 1 = 3cos(5πt +
x 2 = 3 3 cos(5πt +

HD: A =

π
6

3

) (cm) và

) (cm). Tìm phương trình dao động tổng hợp.

A12 + A22 + 2 A1 A2 cos(−30 0 ) = 7,9 cm; tanϕ =

Vậy: x = 7,9cos(5πt +

π

A1 sin 600 + A2 sin(30 0 )
= tan(410).
A1 cos 60 0 + A2 cos(30 0 )

41π
)...
http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com
ĐẠI HC TRONG TM TAY CH ĐỀ 4: ĐỘ LCH PHA. TNG HP DAO ĐỘNG
1
PHƯƠNG PHÁP
Tùy theo tng bài toán và s trường ca tng người, ta có th dùng giãn đồ véc tơ hoc công
thc lượng giác để gii các bài tp loi này.
Lưu ý: Nếu có mt phương trình dao động thành phn dng sin thì phi đổi phương trình
này sang dng cos ri mi tính toán hoc v gin đồ véc tơ.
+ Hai dao động điu hoà cùng phương cùng tn s:
Phương trình dao động dng: x
1
= A
1
cos(ωt + ϕ
1
)
x
2
= A
2
cos(ωt + ϕ
2
)
x = x
1
+ x
2
= Acos(ωt + ϕ)
a) Biên độ dao động tng hp:
A
2
= A
1
2
+ A
2
2
+ 2A
1
A
2
cos (ϕ
2
- ϕ
1
)
Nếu hai dao động thành phn có pha:
cùng pha: ∆ϕ = 2kπ A
max
= A
1
+ A
2
ngược pha: ∆ϕ = (2k + 1)π A
min
=
21
AA
vuông pha:
(2 1)
2
k
π
ϕ
= +
2 2
1 2
A A A
= +
lch pha bt kì:
1 2 1 2
+
b) Pha ban đầu:
1 1 2 2
1 2 2 2
sin sin
tan
cos cos
A A
A A
ϕ ϕ
ϕ
ϕ ϕ
+
=
+
?
ϕ
=
+ Nếu có n dao động điu hoà cùng phương cùng tn s:
x
1
= A
1
cos(ωt + ϕ
1
)
…………………..
x
n
= A
n
cos(ωt + ϕ
n
)
Dao động tng hp là: x = x
1
+ x
2
+ x
3
….. = A cos(ωt + ϕ)
+ Nếu biết mt dao động thành phn x
1
= A
1
cos(ωt + ϕ
1
) và dao động tng hp
x = Acos(ωt + ϕ) thì dao động thành phn còn li là x
2
= A
2
cos(ωt + ϕ
2
) vi A
2
ϕ
2
được
xác định bi: A
2
2
= A
2
+ A
2
1
- 2 AA
1
cos (ϕ - ϕ
1
) , tanϕ
2
=
11
11
coscos
sinsin
ϕϕ
ϕϕ
AA
AA
.
Phương pháp dùng máy tính:
Khi động chương trình tính toán s phc: Mode 2 => hin th CMPLX
Nhp A1 shift (-) ϕ
1 +
A1 shift (-) ϕ
2
Nhn shift 2 chn 3 để hin th dng biên độ và góc.
=> ra kết qu
chú ý: đề bài để hin th kết qu theo đơn v đo là rad hay độ, làm phép tr để tìm dao động
thành phn x1, x2.
CH ĐỀ 4: ĐỘ LCH PHA. TNG HP DAO ĐỘNG
Độ lệch pha - Tổng hợp giao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Độ lệch pha - Tổng hợp giao động - Người đăng: Lê Văn Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Độ lệch pha - Tổng hợp giao động 9 10 642