Ktl-icon-tai-lieu

ĐO LƯỜNG ÁP SUẤT

Được đăng lên bởi Nicolas Michals
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐO LƯỜNG ÁP SUẤT

Địa chỉ
Phòng Đo lường Áp suất
Phòng 208 - Nhà D - Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 04. 3836 1136 | Fax: 04. 3756 4260
Email:
apsuat@vmi.gov.vn
Giới thiệu chung
Phòng Đo lường Áp suất thuộc Viện Đo lường Việt Nam có chức năng duy trì, bảo quản và khai
thác hệ thống chuẩn đo lường về lĩnh vực áp suất
- Chuẩn đầu về áp suất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là chuẩn đo lường quốc gia
vào đầu năm 2006;
Chức năng, nhiệm vụ
Phòng đo lường Áp suất được giao thực hiện nhiệm vụ và hoạt động chính thuộc lĩnh vực áp
suất sau :
- Duy trì bảo quản và khai thác hệ thống chuẩn đo lường quốc gia: xây dựng, phát triển và liên
kết chuẩn đo lường quốc gia; duy trì hệ thống đơn vị hợp pháp về đo lường;
- Tham gia xây dựng qui hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia; qui hoạch, kế hoạch phát
triển chuẩn đo lường; xây dựng các văn bản kỹ thuật về đo lường;
- Nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ về đo lường, về phương pháp đo và
chuẩn đo lường; nghiên cứu thiết kế chế tạo chuẩn, phương tiện kiểm định, phương tiện hiệu
chuẩn, hệ thống đo, phương tiện đo;
- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn chuẩn, phương tiện đo; thực hiện các phép đo, thử nghiệm
chuẩn, phương tiện đo và chứng nhận mẫu chuẩn;
- Tham gia thẩm định kỹ thuật và nghiệp vụ về đo lường phục vụ công tác quản lý nhà nước về
tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
- Tham gia thực hiện công tác tư vấn về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đào tạo, biên soạn
giáo trình giảng dạy về đo lường;
- Thực hiện các hợp đồng kinh tế về các dịch vụ khoa học kỹ thuật và trang bị về đo lường;
Hệ thống chất lượng
Phòng thí nghiệm đã áp dụng hệ thống chất
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025
và đã được Văn phòng công nhận chất lượng
(BOA) công nhận, ký hiệu : VILAS 044;
Nhân sự
Phòng Đo lường Áp suất gồm 06 cán bộ : 02
thạc sỹ; 02 kỹ sư; 02 kỹ thuật viên;

Trưởng phòng : Ông Nguyễn Ngọc Cồn, Kỹ
sư chính;
Email :
connn@vmi.gov.vn
;
Phó trưởng phòng : Ông Nguyễn Nam
Thắng, Thạc sỹ;
Email :
thangnn@vmi.gov.vn

Khả năng đo, hiệu chuẩn, thử nghiệm
Khả năng kiểm định, hiệu chuẩn
STT Tên phương tiện đo

Phạm vi đo

Độ chính
xác

1

Các loại áp kế piston khí

(0 ÷ 7) MPa

0,001%

2

Các loại áp kế piston dầu

(0 ÷ 275) MPa

0,005 %

3

Các loại Các loại áp kế hiện số chuẩn

(0 ÷ 275) MPa

0,005%

4

Các loại áp kế lò xo chuẩn

(0 ÷ 275) MPa

0,01%

5

Các loại áp kế chênh áp

(0,01 ÷7 ) MPa

0,0012%

6

Các loại áp kế đo áp suất cực thấp, áp suất tuyệt đối và
chân không

(0,001 ÷ 15)
kPa

0,0012 %

7

...
ĐO LƯỜNG ÁP SUẤT
Địa chỉ
Phòng Đo lường Áp suất
Phòng 208 - Nhà D - Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 04. 3836 1136 | Fax: 04. 3756 4260
Email: apsuat@vmi.gov.vn
Giới thiệu chung
Phòng Đo lường Áp suất thuộc Viện Đo lường Việt Nam có chức năng duy trì, bảo quản và khai
thác hệ thống chuẩn đo lường về lĩnh vực áp suất
- Chuẩn đầu về áp suất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là chuẩn đo lường quốc gia
vào đầu năm 2006;
Chức năng, nhiệm vụ
Phòng đo lường Áp suất được giao thực hiện nhiệm vụ và hoạt động chính thuộc lĩnh vực áp
suất sau :
- Duy trì bảo quản và khai thác hệ thống chuẩn đo lường quốc gia: xây dựng, phát triển và liên
kết chuẩn đo lường quốc gia; duy trì hệ thống đơn vị hợp pháp về đo lường;
- Tham gia xây dựng qui hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia; qui hoạch, kế hoạch phát
triển chuẩn đo lường; xây dựng các văn bản kỹ thuật về đo lường;
- Nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ về đo lường, về phương pháp đo và
chuẩn đo lường; nghiên cứu thiết kế chế tạo chuẩn, phương tiện kiểm định, phương tiện hiệu
chuẩn, hệ thống đo, phương tiện đo;
- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn chuẩn, phương tiện đo; thực hiện các phép đo, thử nghiệm
chuẩn, phương tiện đo và chứng nhận mẫu chuẩn;
- Tham gia thẩm định kỹ thuật và nghiệp vụ về đo lường phục vụ công tác quản lý nhà nước về
tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
- Tham gia thực hiện công tác tư vấn về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đào tạo, biên soạn
giáo trình giảng dạy về đo lường;
- Thực hiện các hợp đồng kinh tế về các dịch vụ khoa học kỹ thuật và trang bị về đo lường;
Hệ thống chất lượng
Phòng thí nghiệm đã áp dụng hệ thống chất
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025
và đã được Văn phòng công nhận chất lượng
(BOA) công nhận, ký hiệu : VILAS 044;
Nhân sự
Phòng Đo lường Áp suất gồm 06 cán bộ : 02
thạc sỹ; 02 kỹ sư; 02 kỹ thuật viên;
ĐO LƯỜNG ÁP SUẤT - Trang 2
ĐO LƯỜNG ÁP SUẤT - Người đăng: Nicolas Michals
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐO LƯỜNG ÁP SUẤT 9 10 878